Vairums ieguldījumu fondu 2014. gadā darbojušies ar pozitīvu ienesīgumu

14.04.2015
  • Sadaļa:

Rīga, 14.04.2015.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Vairums ieguldījumu fondu 2014. gadā darbojušies ar pozitīvu ienesīgumu

FKTK ir apkopojusi ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu darbības rezultātus 2014. gadā – vairums ieguldījumu fondu darbojās ar pozitīvu ienesīgumu, tomēr atsevišķu ieguldījumu fondu darbības rezultātus negatīvi ietekmēja ģeopolitiskās spriedzes saasināšanās līdz ar Ukrainas un Krievijas notikumiem, kā arī Krievijas rubļa vērtības kritums.

Atvērtie obligāciju un naudas tirgus fondi
2014. gada 31. decembrī atvērto obligāciju un naudas tirgus fondu gada ienesīgums bija robežās no mīnus 44.1% līdz plus 15.5% (negatīvs četriem fondiem no četrpadsmit), taču, ja datos neietver fondu, kura ieguldījumu pamatvalūta ir Krievijas rublis, tad zemākais ienesīgums šo fondu grupā bija mīnus 8.6%. Atvērto obligāciju fondu un naudas tirgus fondu kopējie aktīvi gada beigās sasniedza 178 milj. eiro, saglabājoties iepriekšējā gada beigu līmenī. Obligāciju fondi pārsvarā fokusējas uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma/augsta riska (high yield) segmentā, savukārt naudas tirgus fondi – uz termiņnoguldījumiem bankās un valdības obligācijām.

Atvērtie jauktie fondi
Atvērto jaukto fondu gada ienesīgums bija robežās no mīnus 0.4% līdz plus 9.5%. Gada beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 2.9 milj. eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 25%, ko veicināja ieguldītāju intereses pieaugums par šiem fondiem. Jauktie fondi fokusējās uz ieguldījumiem ieguldījumu apliecībās, proti, tās gada beigās veidoja nedaudz vairāk kā divas trešdaļas no šo fondu kopējā vērtspapīru portfeļa.

Atvērtie akciju fondi
Gada beigās atvērtie akciju fondi lielāko daļu no vērtspapīru portfeļa bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās (71%), kā arī samērā būtisku daļu – Krievijas uzņēmumu akcijās (11.4%). Šiem fondiem nozīmīgākie akciju indeksi gada laikā uzrādīja atšķirīgu dinamiku, kas atspoguļojās fondu sniegumā (S&P 500: +11.4%, Eurostoxx 50: +1.2%, RTS: -45.2%, Micex: -7.1%). Atvērto akciju fondu gada ienesīgums bija robežās no mīnus 43.4% līdz plus 20.2%, un tas bija negatīvs trijiem no deviņiem fondiem, taču neiekļaujot datos fondu, kas fokusējas uz ieguldījumiem Krievijā, zemākais ienesīgums šo fondu grupā bija mīnus 9.6%. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos atvērto akciju fondu aktīvos pieauga no 12.1% 2013. gada beigās līdz 24.2% 2014. gada beigās, liecinot par fondu pārvaldnieku piesardzīgumu. Gada beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 30 milj. eiro, kopš gada sākuma sarūkot par 3.8%.

Alternatīvie fondi
2014. gada beigās Latvijā bija trīs licencētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki un seši reģistrētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki. To pārvaldīšanā esošo alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi gada beigās sasniedza gandrīz 50 milj. eiro, t. sk. lielāko daļu veidoja vērtspapīri (25 milj. eiro) un ilgtermiņa aizdevumi (14 milj. eiro). Stratēģiju dalījumā 80.2% tirgus daļu kopējos alternatīvo fondu aktīvos ieņem fondi ar privātā kapitāla ieguldījumu stratēģiju un pārējie ir nekustamā īpašuma fondi.
Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu fondu, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku un alternatīvo ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus”.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm