Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgums saglabājas augsts

14.08.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 14.08.2012.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgums saglabājas augsts

2012. gada 1. pusgadā visi valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāni ir darbojušies ar pozitīvu ienesīgumu un individuāliem plāniem ienesīgums1 bija robežās no 0.8% līdz 10.4%. Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu vidējais sešu mēnešu ienesīgums saglabājās augsts un 2012. gada pirmā pusgada beigās sasniedza 4.1% (2011. gada pirmajā pusgadā – 0.1%).

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāla apmērs (neto aktīvi) 2012. gada 2. ceturkšņa beigās sasniedza 946 milj. latu, t.i. par 10% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Līdz 2012. gada 2. ceturkšņa beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 171 7462 dalībnieki, t.sk. 58% bija pievienojušies obligātā kārtā3. No valsts fondēto pensiju shēmas visiem dalībniekiem pirmajā pusgadā ieguldījumu plānus bija mainījuši 11.7%.

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu ieguldījumu struktūrā lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu (43.3%), kā arī ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām (33.7%). Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar 2011. gada 2. ceturkšņa beigām, nedaudz samazinājās (par 0.4%) un jūnija beigās sasniedza 468 milj. latu jeb 49.4% no kopējiem ieguldījumiem. Tajā pašā laikā no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 96.5% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Ieguldījumu plānu pārvaldīšanas izdevumi saglabājušies līdzīgi kā iepriekšējos pārskata periodos, t.i. 1.5% no ieguldījumu plānu vidējiem neto aktīviem, attiecīgi konservatīvajiem plāniem – 1.2%, sabalansētajiem – 1.5% un aktīvajiem plāniem – 1.7%.

Ar valsts fondēto pensiju shēmas pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada pirmo pusgadu iespējams iepazīties Komisijas mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/pensiju fondi/”.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808; E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

1Ieguldījumu plānu ienesīgums – ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas pret tās vērtību gada sākumā; izteikts gada procentos.
2Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie un sabalansētie).
3Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm