Apkopojums par 2017. gadā FKTK saņemtajām sūdzībām par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību

  • Sadaļa:

Apkopojums par 2017. gadā FKTK saņemtajām sūdzībām par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību

PAR KREDĪTIESTĀŽU DARBĪBU 

 

Sūdzību skaits

No 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 189 kredītiestāžu klientu sūdzības par 14 kredītiestādēm ( t.sk. 137 sūdzības no fiziskām personām un 52 sūdzības no juridiskām personām). Par kredītiestāžu darbību 2017. gadā FKTK saņemto klientu sūdzību un iesniegumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz pieaudzis. 2016. gadā par kredītiestāžu darbību tika saņemta 161 klientu sūdzība.

 

Sūdzību izskatīšana

Visos gadījumos, kad klients ir sūdzējies par konkrētas bankas darbību, FKTK ir pieprasījusi bankai sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Izskatot 163 sūdzībās minēto, FKTK kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, 54 sūdzībā minēto FKTK izmantos uzraudzības vajadzībām. Izskatot piecās sūdzības minēto, FKTK konstatējusi trūkumus kredītiestādes operacionālā riska pārvaldīšanā.

 

Sūdzību iemesli

Visbiežāk, 53 reizes 2017. gadā kredītiestāžu klienti FKTK sūdzējušies par bankas sadarbības pārtraukšanu ar klientu., 33 sūdzības bija par kreditēšanas pakalpojumiem, 28 reizes klienti izteikuši sūdzības par noguldījumu un kontu apkalpošanas pakalpojumiem. 27 iesniegumos minēti iespējami krāpnieciski darījumi. 12 sūdzības tika saņemtas par maksājumu pakalpojumiem. Astoņas reizes klientu sūdzējušies par darījumiem ar maksājumu kartēm, tikpat reižu saņemtas sūdzības par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi. Divas sūdzības saņemtas par banku darījumiem ar finanšu instrumentiem, bet vēl 18 – par dažādiem citiem jautājumiem.

 

Sūdzību dalījums pa tirgus dalībniekiem

No 189 saņemtajām sūdzībām 37 gadījumos iesniedzēji FKTK vērsušies par “Swedbank” AS  darbību, 35 reizes par Luminor Bank AS(AS DNB banka un Nordea Bank AB Latvijas filiāle).  29 sūdzības saņemtas no AS “SEB banka” klientiem, bet 25 no AS “Citadele banka” klientiem. 11 sūdzības iesniegtas par AS “Rietumu banka”, 10 par “NORVIK BANKA” darbību. Astoņi iesniegumi saņemti no BlueOrange Banke AS (Baltikums Bank AS) klientiem.

Astoņas sūdzības iesniegtas par vairāku kredītiestāžu darbu. Savukārt sešas un mazāk sūdzības bijušas par Signet Bank AS (M2M Bank Europe As),  AS “Latvijas pasta banka”, AS “Meridian Trade Bank”,  AS “Privatbank”, ABLV Bank, AS, AS “Reģionālā investīciju banka” BIGBANK AS Latvijas filiāle darbību.

*Jāatzīmē, ka saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Tādēļ sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

 

PAR APDROŠINĀTĀJU DARBĪBU

Sūdzību skaits

No 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 42 klientu sūdzības par 11 apdrošināšanas sabiedrībām (30 sūdzības no fiziskām personām un 12 sūdzības no juridiskām personām). Par apdrošinātāju darbību 2017. gadā FKTK saņemto klientu sūdzību un iesniegumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu nav mainījies. Arī 2016. gadā par apdrošinātāju darbību tika saņemtas 42 klientu sūdzības un iesniegumi.

Sūdzību izskatīšana 

Pēc visu saņemto klientu sūdzību izskatīšanas, FKTK ir pieprasījusi apdrošinātājiem sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Nevienā no sūdzībās minētajiem gadījumiem FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu prasību pārkāpumus, par kuriem būtu piemērojamas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā paredzētās sankcijas. 27 gadījumos klients un apdrošinātājs savstarpējos jautājumus ir turpinājuši risināt civiltiesiskā strīdā, astoņus iesniegums FKTK nosūtījusi izskatīšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam.

Sūdzību iemesli

Biežākais apdrošinātāju klientu sūdzību iemesls (18 sūdzības) 2017. gadā bija apdrošināšanas atlīdzības atteikums. Astoņi klienti bija neapmierināti ar aprēķināto apdrošināšanas atlīdzības apmēru. Četras reizes klienti vērsušies FKTK ar sūdzībām par lēmumam pieņemšanas kavēšanos. Trīs sūdzības saņemtas par nepamatotu regresa prasības izvirzīšanu, tris klienti bija neapmierināti par lēmuma pieņemšanas kavēšanos, divas sūdzības saņemtas par OCTAA prēmiju palielinājumu, četras sūdzības saņemtas par citiem iemeslu.

Sūdzību dalījums pa tirgus dalībniekiem

No 42 saņemtajām sūdzībā FKTK visvairāk – 9 sūdzības saņēmusi par AAS “Balta”. Septiņas sūdzības saņemtas no AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams” klientiem. Sešas no ERGO Insurance SE Latvijas filiāles klientiem, piecas no “InterRisk Vienna Insurance Group” AAS klieniem. Pa četrām sūdzībām saņemts no AAS “BTA Baltic Insurance Company” un ADB “Gjensidige” Latvijas filiāles klientiem. Par citām apdrošināšanas sabiedrībām no klientiem saņemta viena sūdzība. 2017. gadā divi klienti sūdzējušies par vairākiem apdrošinātājiem vienlaikus. *

*Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs, tāpēc dati par sūdzību skaitu jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

 

PAR PĀRĒJIEM FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS DALĪBNIEKIEM

2017. gadā tika saņemtas 12 sūdzības par maksājumu iestādēm un e-naudas iestādēm, no kurām 9 sūdzības bija par elektroniskās naudas iestādi SIA “FSC EU”. Par šo iestādi FKTK 2017. gadā pieņēma lēmumu anulēt tās ierakstu elektroniskās naudas iestāžu reģistrā.

Tāpat 2017. gadā FKTK saņēma un izskatīja trīs sūdzības par ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, trīs klientu sūdzības par emitentiem un vienu sūdzību par ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības darbību. Tika saņemtas arī trīs sūdzības, kas saistītas ar akcionāra darbību finanšu instrumentu tirgū.

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm