Apkopojums par 2018. gadā FKTK saņemtajām sūdzībām par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību

  • Sadaļa:

PAR KREDĪTIESTĀŽU DARBĪBU

Sūdzību skaits

No 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 290 kredītiestāžu klientu sūdzības par 13 kredītiestādēm (t.sk. 99 sūdzības no fiziskām personām un 191 sūdzības no juridiskām personām). Par kredītiestāžu darbību 2018. gadā FKTK saņemto klientu sūdzību un iesniegumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis. 2018. gadā par kredītiestāžu darbību tika saņemta 189 klientu sūdzība.

Sūdzību izskatīšana

Visos gadījumos, kad klients ir sūdzējies par konkrētas bankas darbību, FKTK ir pieprasījusi bankai sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Izskatot 284 sūdzībās minēto FKTK kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, bet sūdzībās sniegto informāciju izmanto uzraudzības vajadzībām. Izskatot 6 sūdzībās minēto, konstatēti trūkumi kredītiestāžu operacionālā riska pārvaldīšanā.

Sūdzību iemesli

Visbiežāk, 193 reizes 2018. gadā kredītiestāžu klienti FKTK sūdzējušies par bankas sadarbību ar klientu, klientu izpēti un komisijas maksām, 31 sūdzība bija par noguldījumu un kontu apkalpošanas pakalpojumiem. 16 sūdzību iesniedzējus neapmierināja kreditēšanas pakalpojumi, 15 gadījumos sūdzības iesniegtas par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi. Astoņas reizes klienti sūdzējušies par nelicencētiem pakalpojumu sniedzējiem, septiņas sūdzības iesniegtas par maksājumiem un tikpat par maksājumu kartēm, savukārt vēl 13 – par dažādiem citiem jautājumiem.

Sūdzību dalījums pa tirgus dalībniekiem

No 290 saņemtajām sūdzībām 119 gadījumos iesniedzēji FKTK vērsušies par Akciju sabiedrības “Rietumu Banka” darbību. Ņemot vērā, ka 2018. gadā kredītiestādes Latvijā aktīvi turpināja pārtraukt sadarbību ar riskantiem klientiem, līdz ar to arī pieauga kopējais saņemto sūdzību skaits. Tā kā AS “Rietumu Banka” bija viena no lielākajām ārvalstu klientus apkalpojošām kredītiestādēm pēc aktīvu apjoma – līdz ar to arī proporcionāli lielākais sūdzību skaits 2018. gadā bija šai kredītiestādei. 40 sūdzības saņemtas par “Swedbank” AS darbu, 26 par Luminor Bank AS Latvijas filiāli, 26 par AS “PNB Banka” darbu, savukārt 25 sūdzības saņemtas no “SEB banka” klientiem, bet 22 no AS “Citadele banka” klientiem. Seši un mazāk iesniegumu saņemti par AS BlueOrange Bank, AS “PrivatBank”, Akciju sabiedrība “LPB Bank”, Bigbank AS Latvijas filiāle un Akciju sabiedrība “Reģionālā investīciju banka”  un Signet Bank AS. Vēl par 10 iesniegumos sūdzībā minētais saistīts ar vairākām bankām.*

* Jāatzīmē, ka saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Tādēļ sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

PAR APDROŠINĀTĀJU DARBĪBU

Sūdzību skaits

No 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 34 klientu sūdzības par 11 apdrošinātājiem (23 sūdzības no fiziskām personām un 11 sūdzības no juridiskām personām). Par apdrošinātāju darbību 2017. gadā FKTK saņemto klientu sūdzību un iesniegumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājies. 2017. gadā par apdrošinātāju darbību tika saņemtas 42 klientu sūdzības.

Sūdzību izskatīšana

FKTK ir pieprasījusi apdrošinātājiem sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Nevienā no sūdzībās minētajiem gadījumiem FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu prasību pārkāpumus, par kuriem būtu piemērojamas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā paredzētās sankcijas. 23 gadījumos klienta un apdrošinātāja savstarpējie jautājumi ir risināmi civiltiesiskā strīdā, septiņus iesniegumus FKTK nosūtījusi izskatīšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam.

Sūdzību iemesli

Biežākais apdrošinātāju klientu sūdzību iemesls (10 sūdzības) 2018. gadā bija neapmierinātība ar aprēķināto apdrošināšanas atlīdzības apmēru. Deviņas sūdzības saņemtas par nepamatotu regresa prasības izvirzīšanu, septiņi klienti bija neapmierināti par lēmuma pieņemšanas kavēšanu, sešos gadījumos sūdzību iemesls bija apdrošināšanas atlīdzības atteikums, bet divos gadījumos – apdrošinātāju klienti sūdzējušies cita iemesla dēļ.

Sūdzību dalījums pa tirgus dalībniekiem

No 34 saņemtajām sūdzībā FKTK visvairāk – astoņas sūdzības saņēmusi par AAS “Balta”. Sešas par AAS “BTA Baltic Insurance Company”, piecas par AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, trīs klienti sūdzējušies par ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli un IF P&C Insurance AS Latvijas filiāli. Divas sūdzības saņemtas par Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāli un Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāli. Bet pa vienai klientu sūdzībai –  par ERGO Insurance SE Latvijas filiāles, Seesam Insurance AS Latvijas filiāles un Swedbank Life Insurance SE Latvijas filiāles sniegtajiem pakalpojumiem. 2018. gadā divi klienti sūdzējušies par vairākiem apdrošinātājiem vienlaikus.*

* Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs, tāpēc dati par sūdzību skaitu jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

PAR PĀRĒJIEM FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS DALĪBNIEKIEM

2018.gadā saņemtas piecas sūdzības, kas saistītas ar maksājumu un e-naudas iestādēm, viena no tām saistīta ar ārvalstīs licencētu iestāžu darbību, kuras izskatīšana nav FKTK kompetencē. Viens iesniegums saistīts ar aizdomīgu iestādes biznesa modeli, taču FKTK jau šo iestādi bija sodījusi par pārbaudē konstatētajām neatbilstībām normatīvajiem aktiem. Viena sūdzība saņemta par iestādi, kurai anulēta reģistrācija un pasludināts maksātnespējas process. Savukārt divas sūdzības atstātas bez virzības, viena no tām par ārvalstu iestādi, par kurām netika iesniegta lūgtā papildu informācija.

Tāpat 2018. gadā FKTK saņēma un izskatīja septiņas sūdzības par tirgus dalībniekiem, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus  (četras par kredītiestāžu un trīs par ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību) un piecas sūdzības par emitentiem.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm