Apkopojums par 2019. gadā FKTK saņemtajām sūdzībām par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību

  • Sadaļa:

PAR KREDĪTIESTĀŽU DARBĪBU

Sūdzību skaits

No 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 213 kredītiestāžu klientu sūdzības par 13 kredītiestādēm, t.sk., 145 sūdzības no fiziskām personām, bet 68 sūdzības no juridiskām personām.
Salīdzinot ar 2018. gadu, saņemto klientu sūdzību un iesniegumu skaits ir samazinājies.

Sūdzību izskatīšana

Izskatot 213 sūdzībās minēto, FKTK savas kompetences ietvaros kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, bet sūdzībās sniegto informāciju izmanto uzraudzības vajadzībām. Izskatot 5 sūdzībās minēto, konstatēti trūkumi kredītiestāžu operacionālā riska pārvaldīšanā.

Sūdzību iemesli

Visbiežāk, 76 reizes, 2019. gadā kredītiestāžu klienti FKTK sūdzējušies par kredītiestādes sadarbības izbeigšanu un klientu izpētei nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu. 28 sūdzības bija par noguldījumiem un klientu apkalpošanu. 22 gadījumos sūdzības iesniegtas par kreditēšanas pakalpojumiem, bet 20 gadījumos – maksājumiem nelicencētiem pakalpojumu sniedzējiem. 17 sūdzību iesniedzējus neapmierināja komisijas maksas, 12 gadījumos kontu neatvēršana. Deviņas reizes klienti sūdzējušies par maksājumu kartēm un iemaksām/ izmaksām no bankomātiem, bet astoņos sūdzības iesniegtas gan par maksājumiem, gan arī par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu pieņemšanu izpildei, savukārt 13 – par dažādiem citiem jautājumiem.

Sūdzību dalījums pa tirgus dalībniekiem

No 213 saņemtajām sūdzībām 51 gadījumā iesniedzēji FKTK vērsušies par “Swedbank” AS darbību, 33 par Luminor Bank AS Latvijas filiāli, 28 par Akciju sabiedrības “Citadele banka” darbu, 27 par Akciju sabiedrību “Rietumu banka”, 24 par AS “SEB banka” darbu, savukārt 12 sūdzības saņemtas no AS BlueOrange Bank un 10 AS “PrivatBank” klientiem. Seši un mazāk iesniegumu saņemti par AS “Meridian Trade Bank”, Akciju sabiedrības “LPB Bank”, Akciju sabiedrības “Reģionālā investīciju banka”, Rigensis Bank AS, Bigbank AS Latvijas filiāli un AS Expobank. Vēl 13 iesniegumos sūdzībā minētais saistīts ar vairākām bankām.*
* sūdzības ir apkopotas par bankām, kuras darbojas (nav iekļautas sūdzības par AS “PNB Banka”).

PAR APDROŠINĀTĀJU DARBĪBU

Sūdzību skaits

No 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 27 klientu sūdzības par 11 apdrošinātājiem (17 sūdzības no fiziskām personām un 10 sūdzības no juridiskām personām). Par apdrošinātāju darbību 2019. gadā FKTK saņemto klientu sūdzību un iesniegumu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir samazinājies.

Sūdzību izskatīšana

Nevienā no sūdzībās minētajiem gadījumiem FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu prasību pārkāpumus, par kuriem būtu piemērojamas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā paredzētās sankcijas. 22 gadījumos klienta un apdrošinātāja savstarpējie jautājumi ir risināmi civiltiesiskā strīdā, viens gadījums nosūtīts izskatīšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, bet četros gadījumos sniegta pieprasītā informācija vai skaidrojums.

Sūdzību iemesli

Biežākais apdrošinātāju klientu sūdzību iemesls (septiņas sūdzības) 2019. gadā bija apdrošināšanas atlīdzības atteikums. Sešas sūdzības saņemtas par neapmierinātību ar aprēķināto apdrošināšanas atlīdzības apmēru. Pieci klienti bija neapmierināti par lēmuma pieņemšanas kavēšanu, bet pa diviem par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kavēšanu un nepamatota regresa prasības izvirzīšanu. Piecos gadījumos apdrošinātāju klienti sūdzējušies cita iemesla dēļ.

Sūdzību dalījums pa tirgus dalībniekiem

No 27 saņemtajām sūdzībām FKTK visvairāk – piecas sūdzības saņēmusi par AAS “Balta”. Pa četrām sūdzībām par AAS “Baltijas Apdrošināšanas nams”, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli un SEB Life and Pension Baltic SE. Trīs klienti sūdzējušies par ERGO Insurance SE Latvijas filiāli. Divas sūdzības saņemts par IF P&C Insurance AS Latvijas filiāli. Pa vienai klientu sūdzībai – par Seesam Insurance AS Latvijas filiāles, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāles un Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāles sniegtajiem pakalpojumiem. 2019. gadā viens klients sūdzējies par vairākiem apdrošinātājiem vienlaikus.

 

PAR PĀRĒJIEM FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS DALĪBNIEKIEM

2019. gadā FKTK ir saņēmusi 10 sūdzības (visas no fiziskām personām) par maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm, tostarp, divas sūdzības par citās dalībvalstīs licencētām iestādēm, kuru izskatīšana nav FKTK kompetencē un ir pārsūtītas attiecīgo valstu uzraugošajām iestādēm.

Trīs sūdzības pārsūtītas izskatīšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centram, bet viena sūdzība saistīta ar iespējamu maksājumu pakalpojumu sniegšanu bez atbilstošas atļaujas (licences vai reģistrācijas). Vēl viena sūdzība saņemta par elektroniskās naudas iestādi, kura veikusi pasākumus, lai novērstu sūdzībā ietvertos trūkumus attiecībā uz iestādes rīcību. Viena sūdzība par maksājumu iestādi ir izskatīšanas procesā, bet divas sūdzības atzītas kā nepamatotas.

2019. gadā FKTK ir saņēmusi trīs sūdzības par ieguldījumu fondiem, kā arī divas sūdzības par valsts fondēto pensiju shēmas darbību. Viens klients iesniedzis sūdzību par privāto pensiju fondu darbību.

Tāpat 2019. gadā FKTK saņēma un izskatīja četras sūdzības par emitentiem, trīs sūdzības par ieguldītāju rīcību, kā arī divas sūdzības par ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm