AS “Latvijas Krājbanka” notikumu hronoloģija sākot no 15.11.2011.

  • Sadaļa:

        

AS “Latvijas Krājbanka” notikumu hronoloģija, sākot no 15.11.2011.

Datums

Pasākums

15.11.2011.

Interneta vietnē http://www.baltic-course.com/eng/finances/?doc=48730 tiek publicēta informācija par izmeklēšanu, kas tiek plānota kādā Lietuvas bankā, lai konstatētu krāpšanas gadījumus, aizturētu bankas vadību un Lietuvas valdība pārņemtu bankas kontroli (konkrētās bankas nosaukums netiek minēts). Laikraksta Lietuvos Rytas no drošiem avotiem iegūta informācija liecina, ka Ģenerālprokuratūra jau ir devusi atļauju veikt izmeklēšanu. Saskaņā ar laikraksta Lietuvos Rytas publikāciju minētās operācijas mērķis ir atbrīvoties no bankām ar Lietuvas kapitālu.

15.11.2011.

FKTK lūdz kolēģiem Lietuvas Bankā sniegt skaidrojumu par minēto publikāciju, kā arī informēt, vai tajā minētais nav saistīts ar kādu no Latvijas bankām, par kuras uzraudzību FKTK ir izveidota kopīga Uzraudzības kolēģija ar Lietuvas uzraudzības iestādi – Lietuvas Banku.

16.11.2011.

FKTK saņem no Lietuvas Bankas atbildi, kurā teikts, ka Lietuvas Bankas rīcībā nav oficiāli apstiprinātas informācijas par laikrakstā Lietuvos Rytas publicēto. Vienlaikus Lietuvas Banka ir pievienojusi savu atbildi par presē publicētajām baumām, norādot, ka saskaņā ar likumā noteiktajām kredītiestāžu uzraudzības prasībām Lietuvas Banka regulāri kontrolē situāciju finanšu sistēmā. Pamatojoties uz savā rīcībā esošo objektīvo informāciju par kredītiestāžu uzraudzību, Lietuvas Banka iesaka atturēties no bezatbildīgiem izteikumiem par bankas stabilitāti, kas var negatīvi ietekmēt sabiedrības uzticību finanšu sektoram. 

16.11.2011.

FKTK dienas pirmajā pusē saņem zvanu no Lietuvas Bankas pārstāvja, kurš informē, ka Lietuvas Banka ir ierosinājusi valdībai pārņemt AB Bankas SNORAS akcijas un ka bankā konstatēts vērtspapīru iztrūkums 204 milj. latu apmērā.

16.11.2011.

FKTK nekavējoties nosūta vēstuli Lietuvas Bankai par to, ka pa telefonu saņemta informācija par AB Bankas SNORAS nacionalizāciju, kā arī FKTK lūdz detalizētāku informāciju par Lietuvas turpmāko rīcību un to, kā tā varētu ietekmēt AS “Latvijas Krājbanka” darbību.

16.11.2011.

FKTK steidzamības kārtā aicina AS “Latvijas Krājbanka” valdi ierasties FKTK un pieprasa AS “Latvijas Krājbanka” valdes locekļiem I. Priedītim, M. Zalānam un Dz. Pelcbergam parakstīt apliecinājumu par to, ka banka apņemas:

– bez saskaņošanas ar FKTK neveikt debeta operācijas jebkurā valūtā, tai skaitā ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā, visām personām, kas saistītas ar banku, visām personām, kas saistītas ar bankas akcionāriem, un klientiem nerezidentiem;

– bez saskaņošanas ar FKTK neveikt debeta operācijas virs 10 000 latu, kas nav paredzētas saimnieciskās darbības veikšanai, jebkurā valūtā, tai skaitā ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā, pārējiem klientiem, kas nav minēti iepriekšējā punktā.

16.11.2011.

FKTK saņem oficiālu paziņojumu no Lietuvas Bankas, kurā FKTK tiek informēta, ka Lietuvas Banka atbilstoši Eiropas Padomes un Parlamenta 04.04.2001. Direktīvas 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un darbības izbeigšanu ir pieņēmusi lēmumu piemērot AB Bankas SNORAS reorganizācijas pasākumus – ir apturēta bankas darbība maksājumu sistēmās un ir iecelts pagaidu administrators. Saskaņā ar Lietuvas Bankas sniegto informāciju Lietuvas valdība ir nacionalizējusi AB Bankas SNORAS akcijas.

17.11.2011.

FKTK pārstāvji dodas vizītē uz Lietuvu, lai tiktos ar Lietuvas Bankas un AB Bankas SNORAS administratora pārstāvjiem klātienē un pārrunātu situāciju AB Bankas SNORAS.

17.11.2011.

Notiek FKTK padomes sēde, uz kuru uzaicināti AS “Latvijas Krājbanka” valdes locekļi I. Priedītis, M. Zalāns un Dz. Pelcbergs. Bankai tiek uzdots nekavējoties pārskaitīt korespondentkontu atlikumus uz Eiropas Savienības valstu bankām.

17.11.2011.

FKTK notiek tikšanās ar AB Bankas SNORAS administratora pārstāvjiem, kuri informē par Lietuvas Bankas lēmumu, ka AB Bankas SNORAS būs slēgta līdz pirmdienai, 21.11.2011., lai līdz tam lemtu par iespēju daļēji atjaunot tās  darbu no 21.11.2011.

17.11.2011.

Notiek FKTK padomes ārkārtas sēde, kurā piedalās AS “Latvijas Krājbanka” valdes loceklis M. Zalāns, tiek apspriesta informācija par situāciju ar noguldījumiem. Sēdē tiek pieņemts lēmums, ar kuru AS “Latvijas Krājbanka” tiek noteikti saistību izpildes ierobežojumi un bankā tiek iecelta FKTK pilnvarnieku grupa.

18.11.2011.

FKTK pilnvarnieks, ņemot vērā, ka AS “Latvijas Krājbanka” joprojām nav izpildījusi FKTK rīkojumu par korespondentkontu atlikumu pārskaitīšanu, dod atkārtotu rīkojumu AS “Latvijas Krājbanka” valdei nekavējoties veikt to pārskaitīšanu no AS “Latvijas Krājbanka” korespondentkontiem esošajās bankās uz citām Eiropas Savienības valstu vai ASV korespondentbankām. 

Notiek videokonference, kurā norisinās saruna starp FKTK pārstāvjiem un AS “Latvijas Krājbanka” valdes locekļiem, AB Bankas SNORAS bijušo akcionāru V Antonovu un AB Bankas SNORAS Latvijas filiāles vadītāju A.Surmaču.

FKTK konstatē, ka rīkojumi veikt līdzekļu pārskaitīšanu nevar tikt izpildīti, jo atlikumi piecu banku korespondentkontos – Austrijas, Krievijas un Luksemburgas bankās – ir ieķīlāti (apgrūtināti) par labu trešajām personām.

21.11.2011.

FKTK sagatavotie dokumenti tiek iesniegti Ģenerālprokuratūrā (t.sk. no korespondentbankām saņemtie atteikumi, 18.11.2011. videokonferences protokols). Notiek FKTK tikšanās ar AB Bankas SNORAS administratora pārstāvi un AS “Latvijas Krājbanka” valdes locekļiem Dz. Pelcbergs un M. Zalāns. Administratora pārstāvis informē, ka AB Bankas SNORAS šajā dienā netiek atvērta.

Notiek FKTK padomes ārkārtas sēde, uz kuru uzaicināti Dz. Pelcbergs un M. Zalāns. Dz. Pelcbergs informē par situāciju ar noguldītājiem, kā arī par situāciju ar iesniegumiem noguldījumu termiņu pārtraukšanai. M. Zalāns informē, ka I. Priedītis gatavojas iesniegt informāciju par AS “Latvijas Krājbanka” zaudējumiem Ģenerālprokuratūrai.

21.11.2011.

FKTK padome ārkārtas sēdē pieņem lēmumu, ar kuru tiek apturēta AS “Latvijas Krājbanka” finanšu pakalpojumu sniegšana, no amatiem tiek atstādināti valdes un padomes locekļi un bankā tiek iecelti papildu FKTK pilnvarnieki.

22.11.2011.

FKTK padome ārkārtas sēdē pieņem lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos un daļēju garantēto atlīdzību izmaksu akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” noguldītājiem.

22.11.2011.

FKTK nosūta Lietuvas Bankai vēstuli par FKTK atklātajiem zaudējumiem AS “Latvijas Krājbanka”, kurā vienlaikus lūdz nekavējoties palielināt AS “Latvijas Krājbanka” kapitālu vismaz par 100 milj. latu. Par iespēju palielināt kapitālu FKTK lūdz informēt ne vēlāk kā 25.11.2011. 

24.11.2011.

FKTK padome ārkārtas sēdē pieņem lēmumu par banku, ar kuras starpniecību tiks izmaksāta garantētā atlīdzība akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” noguldītājiem.

24.11.2011.

Tiek noslēgts līgums ar AS “Citadele banka” par garantēto atlīdzību izmaksu.

26.11.2011.

FKTK izskata un uzklausa Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas izvirzītos potenciālos AS “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesa administratora kandidātus. Par svarīgākajiem kritērijiem kandidātu izvērtēšanā ir noteikta atbilstība Kredītiestāžu likuma prasībām, nevainojama reputācija un pietiekama pieredze līdzvērtīgu komercsabiedrību maksātnespējas procesu vadībā.

28.11.2011.

FKTK padome ārkārtas sēdē pieņem lēmumu par garantēto atlīdzību izmaksu AS “Latvijas Krājbanka” noguldītājiem.

29.11.2011.

Tiek sākta garantēto atlīdzību izmaksa AS “Latvijas Krājbanka” klientiem.

01.12.2011.

FKTK iesniedz Rīgas apgabaltiesā AS ”Latvijas Krājbanka” maksātnespējas pieteikumu un lūdz Rīgas apgabaltiesu lemt par A. Lūša apstiprināšanu par AS ”Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesa administratoru.

02.12.2011.

Rīgas apgabaltiesa atstāj bez virzības līdz 27.12.2011. FKTK pieteikumu atzīt AS “Latvijas Krājbanka” par maksātnespējīgu. Šāds lēmums pieņemts, lai dotu iespēju FKTK novērst pieteikumā konstatētos trūkumus – nepieciešams papildu laiks dokumentu tulkojumu latviešu valodā sagatavošanai un iesniegšanai tiesā.

06.12.2011.

FKTK atsauc izvirzīto AS “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu A. Lūsi, jo ir saņemta papildu informācija no tiesībsargājošajām institūcijām.

09.12.2011.

Pēc konsultācijām, t.sk. ar tiesībsargājošajām institūcijām, tiek pieņemts lēmums par maksātnespējas procesa administratoru virzīt I. Goldmani, kurš savus pienākumus veiktu kopā ar zvērinātu revidentu komercsabiedrību Deloitte Latvia SIA, kurai ir pieredze tāda maksātnespējas procesa realizēšanā, kura rezultātā tika atjaunota kredītiestādes maksātspēja, proti, AS “Rīgas Komercbanka” un komercbankas “Paritāte” maksātnespējas procesa realizēšanā.

12.12.2011.

FKTK iesniedz Rīgas apgabaltiesā lūgumu lemt par I. Goldmaņa apstiprināšanu par AS ”Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesa administratoru. Vienlaikus Komisija ir novērsusi maksātnespējas pieteikumā konstatētās nepilnības – ir nodrošināts dokumentu tulkojums latviešu valodā.

13.12.2011.

Rīgas apgabaltiesa pēc FKTK pieteikuma ierosina AS “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas lietu. Rīgas apgabaltiesa neapstiprina FKTK ierosinājumu par bankas administratoru iecelt I. Goldmani un uzdod FKTK ieteikt tiesai jaunu administratora amata kandidātu.

15.12.2011.

FKTK, izvērtējusi faktiskos apstākļus, par atbilstošāko maksātnespējas procesa administratora kandidātu izvēlas zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “KPMG Baltics” un iesniedz Rīgas apgabaltiesā lūgumu lemt par SIA “KPMG Baltics” apstiprināšanu par AS ”Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesa administratoru. SIA “KPMG Baltics” rakstveidā ir pilnvarojusi zvērinātu advokātu, sertificētu maksātnespējas procesa administratoru J. Ozoliņu veikt AS ”Latvijas Krājbanka” administratora pienākumus.

16.12.2011.

Rīgas apgabaltiesa par AS “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesa administratoru apstiprina zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “KPMG Baltics” un tās pilnvaroto personu J. Ozoliņu.

23.12.2011.

Rīgas apgabaltiesa pasludina AS “Latvijas Krājbanka” par maksātnespējīgu. Pēc bankas pasludināšanas par maksātnespējīgu SIA “KPMG Baltics” mēneša laikā jāizvērtē kredītiestādes finansiālais stāvoklis, jāpieņem lēmums par maksātnespējas risinājumu (sanāciju, bankrotu) un jāiesniedz tas FKTK.

 

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm