Informācija AS “TRASTA KOMERCBANKA” klientiem: par valsts garantēto atlīdzību izmaksu (latviešu un krievu valodā)

 • Sadaļa:

PAR VALSTS GARANTĒTO ATLĪDZĪBU IZMAKSU AS “TRASTA KOMERCBANKA” KLIENTIEM

 • Kad sāks garantēto atlīdzību izmaksu AS “TRASTA KOMERCBANKA” klientiem?

Garantēto atlīdzību izmaksa tiks sākta 16.03.2016.

 • Cik lielu summu valsts izmaksās katram bankas klientam?

Valsts katram klientam katrā Latvijas bankā garantē 100 000 eiro.

 • Kur un kādā veidā notiks garantētās atlīdzības izmaksa?

Garantēto atlīdzību izmaksu veiks AS “TRASTA KOMERCBANKA”, un pieteikumus garantēto atlīdzību izmaksai bankas klienti, sākot ar 16.03.2016., var iesniegt visās AS “TRASTA KOMERCBANKA” filiālēs (Latvijā – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, kā arī Kiprā) darba laikā vai internetbankā, ja šāds saziņas veids ir paredzēts līgumā ar klientu.

 • Vai klienti varēs saņemt garantēto atlīdzību skaidrā naudā?

Nē, garantēto atlīdzību varēs saņemt tikai ar pārskaitījumu noguldītāja norādītajā kontā citā bankā. Skaidrā naudā garantēto atlīdzību nevarēs saņemt.

 • Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu garantēto atlīdzību?

Lai iesniegtu pieteikumu garantētās atlīdzības saņemšanai, personīgi ierodoties bankas filiālē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un jāsagatavo informācija par banku un konta numuru, uz kuru jāpārskaita garantētā atlīdzība. Šāda informācija jāiesniedz arī pieteikumā internetbankā, ja šāds saziņas veids ir paredzēts līgumā ar banku.

 • Vai garantēto atlīdzību var saņemt vairākos pārskaitījumos?

Garantēta atlīdzība tiks izmaksāta klientam ar vienu pārskaitījumu klienta norādītajā kontā citā bankā.

 • Vai klientam būs jāmaksā bankai par garantētās atlīdzības pārskaitījumu?

Banka nav tiesīga piemērot komisijas vai cita veida maksu par garantēto atlīdzību izmaksu. Tomēr, ja klienta norādītais konts ir ārvalsts bankā ārpus eiro norēķinu sistēmas, klientam ir jārēķinās ar iespējamiem šīs bankas darījumu partnera (kontrahenta) iekasētām komisijas maksām.

 • Vai klients par savas garantētas atlīdzības saņēmēju var norādīt citu personu? 

Šāda iespēja ir tikai tiem noguldītājiem – privātpersonām, kuru noguldījums nepārsniedz 100 eiro. Šie klienti par garantētās atlīdzības saņēmēju var norādīt citu privātpersonu, attiecīgi pieteikumā norādot šīs personas bankas konta numuru un personas datus.

 • Par kāda veida līdzekļiem bankā klientam pienākas garantētā atlīdzība?

Atlīdzības izmaksa tiek nodrošināta par visu veidu noguldījumiem visās valūtās, apmērā, kas nepārsniedz  100 000 eiro visos kontos kopā, ieskaitot kontus, kas atvērti iestādes filiālēs. Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, krājkontiem u.c. Par noguldījumiem, kas nepārsniedz 100 000 eiro, atlīdzība tiek izmaksāta  pilnā noguldījuma apmērā.

 • Vai aprēķinātajā atlīdzībā tiks iekļauti arī noguldījumu procenti?

Jā, peļņas procenti tiek iekļauti izmaksājamās atlīdzības summā, iekļaujot tos procentus, kas aprēķināti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, ja vien kopējā izmaksājamā summa nepārsniedz 100 000 eiro.

 • Kādā valūtā varēs saņemt naudu?

Atbilstoši likumam garantētā atlīdzība tiek izmaksāta eiro. Ja noguldījumi ir bijuši citās valūtās, tie tiek konvertēti eiro.

 • Vai tiks kompensēti valūtas konvertācijas zaudējumi?

Normatīvie akti neparedz šādu kompensāciju.

 • Kam pienākas garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro?

Garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro pienākas visiem bankas klientiem – gan fiziskām, gan juridiskām personām, gan rezidentiem, gan nerezidentiem. Garantētā atlīdzība attiecas arī uz Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu kontiem bankā (ja šo iestāžu budžets nepārsniedz 500 000 eiro).

 • Kas notiks, ja vairākiem klientiem bijis kopīgs noguldījums, kas kopsummā ir lielāks par standarta atlīdzību?

Ja banka būs savlaicīgi identificējusi katru šo noguldītāju, bankas maksātnespējas gadījumā katrs noguldītājs varēs pretendēt uz pilnu garantēto atlīdzību 100 000 eiro apmērā.

 • Vai garantētā atlīdzības pienākas arī par 1 eiro?

Ja klienta noguldījums bijis mazāks par 10 eiro un divu gadu laikā pirms 04.03.2016. (noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas) ar to nav veikti nekādi darījumi, tad garantētā atlīdzība nepienākas. Citi izņēmumi, kad nepienākas garantētā atlīdzība, ir aprakstīti Noguldījumu garantiju likuma 23. pantā.

 • Vai garantētā atlīdzība pienākas par subordinēto aizdevumu bankai?

Nē, subordinētais aizdevums ir viens no izņēmumiem, par kuru nepienākas garantētā atlīdzība. Vairāk šeit – latviski: http://www.klientuskola.lv/lv/finansu-pakalpojumi/7-subordinetie-ieguldijumi.html; krieviski: http://www.klientuskola.lv/ru/finansovye-uslugi/7-subordinirovannyje-vklady.html.

 • Kā tiks noteikta izmaksājamā naudas summa?

Bankas grāmatvedības reģistros ir saglabāta informācija par visiem klientiem, kuriem ir tiesības uz garantēto atlīdzību, un to noguldījumu apmēru. Šo informācijas bāzi uzrauga un pārbauda arī FKTK.

 • Vai iespējams saņemt lielāku garantēto atlīdzību un kam tāda pienākas? 

Jā, ir daži darījumu veidi, kuros iesaistītajām fiziskajām personām ir tiesības pretendēt vēl uz papildu atlīdzību (līdz 200 000 eiro), t.i., kopā ar standarta garantiju kopā līdz 300 000 eiro. Šāds gadījums ir, ja pēdējos trīs mēnešos kontā ieskaitītie līdzekļi iegūti no nekustamā īpašuma pārdošanas, valsts sociālajām kompensācijām, kādu zaudējumu atlīdzināšanas vai kompensācijas par nepatiesu notiesāšanu.

 • Kas jādara, lai saņemtu papildu atlīdzību?

Lai saņemtu papildu atlīdzību, klientam jāiesniedz bankā iesniegums kopā ar dokumentiem, kas apliecina, ka noguldījums atbilst minētajiem kritērijiem.

 • Vai klients saņems garantēto atlīdzību, ja konts bankā ir apķīlāts? 

Nē, garantētās atlīdzības izmaksa šādam klientam tiks nodrošināta tikai par summu, kas klientam bija pieejama noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā. Ja zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu administrators ir vērsis piedziņu pret klienta finanšu līdzekļiem bankā, attiecīgi  piedzenamā summa līdz valsts garantijas limitam 100 000 eiro tiks pārskaitīta zvērinātam tiesu izpildītājam vai nodokļu administratoram. Ja pēc norēķināšanās ar tiesu izpildītāju vai nodokļu administratoru daļa no apķīlātas summas tiks atbrīvota, klientam būs iespēja saņemt atlikušo garantēto atlīdzību vēlāk. Šajā gadījumā piecu gadu noilgums (kura laikā var saņemt garantēto atlīdzību) tiek skaitīts no dienas, kad garantētā atlīdzība vai tās daļa kļuvusi brīvi pieejama klientam.

 • Līdz kuram laikam varēs saņemt naudu?

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. pantā noteikto, ka noguldītāji garantēto atlīdzību var saņemt piecu gadu laikā no dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība kredītiestādē, sākot ar 04.03.2021. likvidējamās AS “TRASTA KOMERCBANKA” noguldītāji, kuriem ir pieejama garantētā atlīdzība, bet nebūs to saņēmuši, zaudēs tiesības saņemt garantēto atlīdzību.

 • Cik daudz šīs bankas klientu saņems valsts garantēto atlīdzību?

Pašreizējie aprēķini liecina, ka tās būs apmēram 5800 personas (gan fiziskas, gan juridiskas personas).

 • Vai klientiem, kuru noguldījumi bankā ir virs 100 000 eiro un kuri bankai noteikto ierobežojumu laikā jau ir izņēmuši savus naudas līdzekļus 100 000 eiro apmērā, pēc bankas darbības licences apturēšanas pienāksies vēl arī izmaksa no Noguldījumu garantiju fonda? 

Jā, visiem noguldītājiem, kuri atbilst to klientu kategorijai, kuriem pienākas garantētā atlīdzība, pēc FKTK paziņojuma par noguldījumu nepieejamības iestāšanos bankā pienāksies pilna garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro, pat ja iepriekš bankai noteikto ierobežojumu periodā klients jau izņēmis 100 000 eiro.

 • Kas notiks ar naudas līdzekļiem, kas ieskaitīti klienta kontā nākamajā darba dienā pēc FKTK 22.01.2016. lēmuma par bankas darbības ierobežojumiem pieņemšanas?

Pēc bankas darbības licences anulēšanas visiem noguldītājiem, kuri atbilst to klientu kategorijai, kuriem pienākas garantētā atlīdzība, neatkarīgi no tā, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti kontā, pienākas garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro.

 • Cik daudz līdzekļu pašlaik ir uzkrāts Noguldījumu garantiju fondā?

Noguldījumu garantiju fondā šobrīd ir uzkrāti 105 miljoni eiro.

 • Cik daudz līdzekļu būs nepieciešams izmaksāt no Noguldījumu garantiju fonda kā garantēto atlīdzību šīs bankas noguldītājiem?

Garantēto atlīdzību izmaksai, pēc pašreizējiem aprēķiniem, ir nepieciešami apmēram 59 miljoni eiro. Bankai ir pietiekami likvīdie aktīvi, lai nodrošinātu vis garantēto atlīdzību klientiem.

 • Kas notiks ar pārējiem bankas klientiem, kuru noguldītās summas ir lielākas par 100 000 eiro?

Šīs personas varēs pieteikt savas kreditora prasības bankas likvidācijas procesa ietvaros, tiklīdz likvidators sāks pieņemt šādas prasības.

 • Kā var iesniegt iesniegumu/sūdzību FKTK, ja klients nav apmierināts ar bankas rīcību, izmaksājot viņam valsts garantēto atlīdzību?

Iesnieguma forma ir pieejama FKTK mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/klientu-aizsardziba/garantiju-fondu-darbiba/noguldijumu-garantiju-fonds.html.

Iesniegumu var nosūtīt pa e-pastu, pievienojot to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz adresi fktk@fktk.lv, pa pastu vai personīgi iesniegt FKTK, adrese: Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050, kā arī iesniegt portālā Latvija.lv: https://www.latvija.lv/lv/epakalpojumi/ep155?

Klientu informācijai:

Par garantēto atlīdzību izmaksas kārtību vairāk var uzzināt arī sazinoties ar FKTK pa tālruņiem: 67774831; 67774851; 67774846.

Info tālrunis TRASTA KOMERCBANKĀ: 67027777

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!