Likvidēto banku klientu ievērībai – par hipotēku un apgrūtinājumu dzēšanu

  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) regulāri vēršas likvidēto banku (AS “GE Money Bank” (iepriekšējie nosaukumi arī AS “BALTIC TRUST BANK” un AS “Baltijas Tranzītu banka”), AS “VEF banka”, u.c.)  klienti, kuri savulaik ir saņēmuši aizdevumu bankā, aizdevumu ir atmaksājuši, bet nekustamais īpašums vai reģistrējama kustama manta, piemēram, automobilis, joprojām palicis apgrūtināts ar hipotēku, ķīlu un atsavināšanas aizliegumu (turpmāk visi kopā saukti “apgrūtinājums”) likvidētās bankas labā.

FKTK vērš uzmanību, ka neviens no minētajiem subjektiem vairs nepastāv, attiecīgi nav nevienas personas, kas varētu dot bankas piekrišanu apgrūtinājuma dzēšanai zemesgrāmatā vai citā publiskajā reģistrā. Likvidētai bankai nav arī tiesību un saistību pārņēmēja vai pārstāvja, kurš varētu tās vārdā veikt kādas darbības apgrūtinājuma noņemšanai.

Lai dzēstu šādu apgrūtinājumu personai – apgrūtinātā nekustamā īpašuma vai kustamas mantas īpašniekam (vai tās mantiniekiem) – pašai jāvēršas vispārējās jurisdikcijas tiesā Civilprocesa likuma 38. nodaļā noteiktajā kārtībā ar pieteikumu par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā.

Minētajā Civilprocesa likuma nodaļā ir noteikts, kā norit tiesību dzēšana uzaicinājuma kārtībā. Tas ļauj tiesai pēc personas pieteikuma un tam pievienotajiem pierādījumiem konstatēt faktu, ka persona, kuras labā nostiprināts apgrūtinājums vairs nepastāv un, ja neviena persona uzaicinājumā noteiktajā termiņā savas tiesības un iebildumus nav pieteikusi, lemt par apgrūtinājuma dzēšanas pamatotību.

Kā papildus informācija tiesai savu saistību izpildes faktam bez personas rīcībā esošiem dokumentiem, kas pierāda izsniegtā aizdevuma atmaksu, var kalpot Kredītu reģistrā iekļautās ziņas. Informāciju par šādu ziņu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību var uzzināt Latvijas Bankas mājaslapā.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 6. pantu Kredītu reģistrā iekļautajām ziņām ir informatīvs raksturs un tās nepierāda klienta un klienta galvinieka saistību un to pārkāpumu esamību vai neesamību, tāpēc Kredītu reģistrā iekļauto ziņu izmantošana par pierādījumu ir ierobežota.

Papildus FKTK norāda, ka šāda veida tiesvedībās nav pamata FKTK atzīšanai par ieinteresēto personu. Izlemjot jautājumu par personas saistību izpildi pret likvidēto kredītiestādi, netiek skartas tādas tiesiskās intereses, ko, pildot ar likumu noteiktos uzdevumus, aizsargā FKTK. Tāpat šāda veida lietās FKTK nav tiešas mantiskas vai citāda rakstura tiesiskās intereses, uz kā pamata tā būtu atzīstama par ieinteresēto personu.

Šis ir FKTK skaidrojošs materiāls.  FKTK nesniedz juridiskas konsultācijas civiltiesību jautājumos. Lai iegūtu plašāku un precīzāku informāciju un rastu katras konkrētās situācijas risinājumu, aicinām vērsties pēc juridiskās palīdzības pie civiltiesību jomā praktizējošiem juristiem vai zvērinātiem advokātiem.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!