Par saistību izpildes ierobežojumu termiņa pagarināšanu AS “Parex banka”

  • Sadaļa:

Rīgā 30.12.2010.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem
Par saistību izpildes ierobežojumu termiņa pagarināšanu AS “Parex banka”

Finanš u un kapitāla tirgus komisijas ( tālāk tekstā – Komisija) padome 2010. gada 30. decembra sēdē nolēma p agarināt 01.12.2008. Ministru kabineta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumā Nr. 1 (prot. Nr. 85 3. §) “Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai “Parex banka”” noteikto sai stību izpildes ierobežojumu termiņu līdz 30.0 6.2011. , l īdz ar to turpin ās aizliegums Bankai veikt debeta operācijas jebkurā valūtā, tai skaitā ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā, par summu, kas pārsniedz 70 000 latu kalendārajā mēnesī, taču tāpat kā iepriekš šie saistību izpildes ierobežojumi nav attiecināmi u z maksājumiem valsts budžetā un valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī uz darījumiem ar Latvijas Banku un Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru iegādi, klientu maksājumiem Bankai un tās meitas sabiedrībām un uz juridiskām personām, kuru noteiktos tarifus regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

M inētais l ēmums arī paredz, ka tiem klientiem, kuri viena kalendārā mēneša ietvaros neveiks debeta operācijas vai neveiks tās noteiktās maksimālās debetējamās summas apmērā, pieejamie limiti debeta operāciju veikšanai nākamajā kalendārajā mēnesī tiek palielināti par iepriekšējā mēnesī neizmantoto debeta operāciju limita apmēru. L ēmums stājas spēkā 01.01.2011.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2011. gada 7. janvārī, plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.:67774807,e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!