Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku licencēšana

  • Sadaļa:

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks ir akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras pamatdarbība ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvalde. Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks darbojas saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu, Komisijas normatīvajiem noteikumiem, Komerclikumu, Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem, citiem normatīvajiem aktiem un saviem statūtiem.

Latvijā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks darbību drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad Komisija likumā noteiktajā kārtībā to ir reģistrējusi (reģistrētais pārvaldnieks) vai izsniegusi licenci alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai (licencētais pārvaldnieks). Dalībvalsts pārvaldnieks vai ārvalsts pārvaldnieks uzsāk darbību Latvijā likuma IX un X nodaļā noteiktajā kārtībā.

Reģistrēts pārvaldnieks ir pārvaldnieks, kura pārvaldē esošo fondu darbība un aktīvu apmērs atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
1) pārvaldnieks pats vai kopīgi ar tādas komercsabiedrības starpniecību, kurai tas ir deleģējis pārvaldes pakalpojumu vai ar kuru tam ir ciešas attiecības, vai kurā tam ir būtiska līdzdalība, pārvalda fondu aktīvus (tai skaitā aktīvus, kas iegūti, izmantojot sviras finansējumu), kuru kopsumma nesasniedz 100 miljonus euro;
2) pārvaldnieks pats vai kopīgi ar tādas komercsabiedrības starpniecību, kurai tas ir deleģējis pārvaldes pakalpojumu vai ar kuru tam ir ciešas attiecības, vai kurā tam ir būtiska līdzdalība, pārvalda fondu aktīvus, kuru kopsumma nesasniedz 500 miljonus euro, ar nosacījumu, ka neviena fonda darbības noteikumi neparedz izmantot sviras finansējumu un ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanu piecu gadu laikā no dienas, kad veikts pirmais ieguldījums fondā.

Lai saņemtu reģistrāciju alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu reģistrācijas saņemšanai, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (8.pantā) noteiktie dokumenti un ziņas.

Reģistrēta pārvaldnieka kapitāls, kuru veido sākotnējā kapitāla elementi, nedrīkst būt mazāks par:
1) 15 000 euro ar nosacījumu, ka neviena tā pārvaldē esoša fonda darbības noteikumi neparedz izmantot sviras finansējumu un ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanu piecu gadu laikā no dienas, kad veikts pirmais ieguldījums fondā;
2) lielāko no šādiem lielumiem — par minimālo Komerclikumā noteikto pamatkapitālu vai par 25 procentiem no iepriekšējā pilna pārskata gada pastāvīgo izmaksu kopsummas, ja tā pārvaldē esoša fonda darbības noteikumi paredz izmantot sviras finansējumu un tiesības ieguldītājiem pārdot atpakaļ ieguldījumu daļas piecu gadu laikā no dienas, kad veikts pirmais ieguldījums fondā.

Komisija lēmumu par reģistrāciju pieņem triju mēnešu laikā pēc tam, kad saņemti visi likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Licencēts pārvaldnieks ir tāds pārvaldnieks, kura pārvaldē esošo fondu darbība un aktīvu apmērs pārsniedz reģistrētajam pārvaldniekam noteiktos kritērijus.

Lai saņemtu licenci alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu licences saņemšanai, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (10.pantā) noteiktie dokumenti un ziņas.

Licencēta iekšējā pārvaldnieka sākotnējais kapitāls ir vismaz 300 000 euro, bet licencēta ārējā pārvaldnieka minimālais sākotnējais kapitāls ir vismaz 125 000 euro.
Komisija lēmumu par licences izsniegšanu pieņem triju mēnešu laikā pēc tam, kad saņemti visi likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums un citi alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbību regulējošie normatīvie akti pieejami šeit: https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/alternativo-ieguldijumu-fondu-parvaldnieki/

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā