Reģistrēts alternatīvo ieguldījumu pārvaldnieks

 • Sadaļa:

Kā iegūt darbības atļauju?

Darbības atļaujas iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un uzsākt darbību pēc atļaujas saņemšanas.

Reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks (turpmāk – AIFP) darbību Latvijā ir tiesīgs uzsākt pēc reģistrācijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (turpmāk – FKTK) saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu (turpmāk – Likums).

Reģistrēts AIFP ir juridiska persona, kas dibināta kā akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, un tās pamatdarbība ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvalde.

Likuma 5. panta pirmajā, otrajā un sestajā daļā ir noteikti pakalpojumi un papildpakalpojumi, kādus ir tiesīgs sniegt reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks.

Reģistrēts AIFP ir pārvaldnieks, kura pārvaldē esošo aktīvu apmērs nesasniedz 500 miljonus eiro, ar nosacījumu, ka neviena fonda darbības noteikumi neparedz izmantot sviras finansējumu vai ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanu piecu gadu laikā no dienas, kad veikts pirmais ieguldījums fondā.

Reģistrētajam AIFP nav atļauta pārrobežu darbība.

Reģistrētam AIFP sākotnējais kapitāls jānodrošina vismaz 15 000 eiro apmērā.

Darbības atļaujas iegūšanas process sastāv no vairākiem posmiem.

 1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai.
 2. Pieteikuma iesniegšana.
 3. Pieteikuma izvērtēšana.
 4. AIFP reģistrācija.

Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, piesakieties konsultācijai! Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi fktk@fktk.lv vai zvanot pa tālruni +371 67 774 800.

1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: pirms reģistrēšanas un iepazīšanās posms, kurā FKTK organizē tikšanos (ja nepieciešams) ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo vispārīgu informāciju par plānoto fondu darbību, tostarp ieguldījumu stratēģiju un politikas aprakstu, galvenajām aktīvu kategorijām un nozarēm, kurās plāno ieguldīt, ģeogrāfisko fokusu, kā arī plānoto ieguldītāju raksturojumu.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara FKTK

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu un iesniedzamajiem dokumentiem.
 • Informē par iespēju iesniegt dokumentus un reģistrācijas pieteikumu, izmantojot FKTK mājaslapā pieejamo reģistrācijas formu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt reģistrācijas procesu.

Kas jāņem vērā

Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu FKTK nodrošina bez maksas.

2. Pieteikuma iesniegšana

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz reģistrācijas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo un iesniedz reģistrācijas pieteikumu un dokumentus saskaņā ar Likuma 8.panta pirmās daļas prasībām.
 • Saņem informāciju par izskatīšanas procesa sākšanu pēc būtības vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā.
 • Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus un veic labojumus iesniegtajos dokumentos (ja nepieciešams).

Ko dara FKTK

 • 15 darba dienu laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta).
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, FKTK nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, FKTK sāk reģistrācijas pieteikuma izskatīšanu.
 • FKTK nozīmē reģistrācijas projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Kas jāņem vērā

 • Pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot FKTK piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir izstrādāti kvalitatīvi un informācija ir pilnīga.
 • Reģistrācijas pieteikuma un dokumentu iesniegšanai aicinām izmantot FKTK mājaslapā pieejamo reģistrācijas formu “Pieteikums alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieka reģistrācijai”.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

AIFP reģistrēšanai uzņēmēja pilnvarotā persona sagatavo un iesniedz iesniegumu saskaņā ar Likuma 8.panta pirmo daļu.

Iesniegumam pievienojami vairāki dokumenti un informācija:

1. Informācija un dokumenti par pārvaldnieku:

a) AIFP kontaktinformācija;

b) AIFP statūti vai cits dibināšanas dokuments;

c) dokuments, kas apliecina sākotnējā kapitāla samaksu saskaņā ar Likuma 10. panta otrās daļas 1. punktu.

2. NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidei nepieciešamie dokumenti (minētie iekšējās kontroles sistēmas elementi var būt iekļauti vienā vai vairākās politikās un procedūrās atkarībā no iestādes lieluma, darbības specifikas un riska ekspozīcijas).

3. Informācija par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanu saskaņā ar Likuma 8. panta pirmās daļas 3. un 4. apakšpunktu:

a) informācija par pārvaldīt plānoto fondu skaitu, to nosaukumiem un pārvaldīt plānoto aktīvu kopējo vērtību;

b) Regulas Nr. 231/2013 pantā noteiktā informācija – īss apraksts par alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu stratēģiju, plānoto darbības termiņu, galvenajām aktīvu kategorijām un nozarēm, kurās plāno ieguldīt, ģeogrāfisko fokusu, citiem tirgus sektoriem (ja tādus var noteikt) vai konkrētiem aktīvu veidiem, uz kuriem virzīta ieguldījumu stratēģija, kā arī plānoto ieguldītāju raksturojums.

Izmaksas

250 eiro par reģistrēta AIFP reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu.

Maksājumam jābūt samaksātam līdz brīdim, kad oficiāli tiek iesniegts pieteikums.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

Viens mēnesis no brīža, kad saņemti visi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.

3. Pieteikuma izvērtēšana

Pieteikuma izvērtēšana: FKTK veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas ātrāk sniedz atbildes uz FKTK papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar FKTK norādēm.
 • Piedalās FKTK organizētajās sanāksmēs.

Ko dara FKTK

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Kas jāņem vērā

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.
 • Pēc iespējas ātrāk sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

4. AIFP reģistrācija

AIFP reģistrācija: FKTK pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par AIFP reģistrāciju vai atteikumu to reģistrēt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt darbības atļauju un sākt alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanu.
 • Noformē lietotājus FKTK Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar FKTK un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara FKTK

 • Sagatavo lēmumu par reģistrāciju vai atteikumu to reģistrēt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju mājaslapā un ievieto Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes iestāžu reģistrā.

Kas jāņem vērā

Izmaksas

Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav papildu izmaksas, kas saistītas ar AIFP reģistrāciju.

5. Uzraudzība

Uzraudzība: FKTK veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši Likuma 81. panta devītās daļas prasībām.

Ko dara uzņēmējs

Ko dara FKTK

 • Nozīmē kuratoru AIFP.
 • Vērtē AIFP darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par uzņēmuma darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus.

Kas jāņem vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar FKTK nozīmēto kuratoru.
 • Sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.

Izmaksas

 • Reģistrēts AIFP FKTK darbības finansēšanai maksā 900 eiro gadā.
 • Reģistrēts AIFP, kas pārvalda Eiropas riska kapitāla fondu vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu, papildus FKTK darbības finansēšanai maksai maksā 1900 eiro gadā.

Darbības atļaujas iegūšanas process

""

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

FKTK speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību un reģistrācijas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus.

Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Lūdzam iepriekš pieteikties, lai vienotos par pieņemšanas laiku: fktk@fktk.lv, 6777480

Noderīga informācija

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!