Apdrošināšanas starpnieki

  • Sadaļa:

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris var uzsākt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu tikai pēc reģistrācijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistru uztur Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk — Komisija).

Komisija apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā ieraksta:

1) Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ierakstītu kapitālsabiedrību;

2) ārvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāli.

Lai reģistrētos apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris iesniedz Komisijai:

1) iesniegumu par ierakstīšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā;

2) šādas ziņas par atbildīgo personu un dokumentus, kas apliecina, ka tā atbilst Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 16. panta pirmās daļas prasībām:

a) vārds, uzvārds, personas kods,

b) izglītības dokumentu kopijas,

c) apdrošināšanas izplatītāju asociācijas izsniegts atzinums, ka personai ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes atbilstoši šā likuma prasībām,

d) valsts kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz atbildīgo personu (tikai nerezidentu) neattiecas neviens no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 19. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem;

3) to akcionāru vai dalībnieku sarakstu, kuriem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerī ir būtiska līdzdalība, norādot līdzdalības apjomu;

4) to personu sarakstu, ar kurām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim ir ciešas attiecības;

5) apliecinājumu, ka 3. un 4. punktā minētā būtiskā līdzdalība un ciešās attiecības neierobežo Komisijas iespējas veikt uzraudzības funkcijas;

6) ziņas par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri, norādot firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un tīmekļvietnes adresi, kur tiks nodrošināta publiska pieejamība šajā likumā noteiktajai informācijai;

7) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 28. pantā minētā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju vai kredītiestādes izdotu garantiju;*

8) ar kredītiestādi noslēgtā līguma par atsevišķa naudas konta atvēršanu kopiju, kurā norādīts, ka kontā esošie naudas līdzekļi ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera darbības rezultātā iegūtie naudas līdzekļi saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 31. panta prasībām, un ziņas par procedūru, kādā tiks nodrošināta no klientiem saņemto līdzekļu ieskaitīšana atsevišķā naudas kontā kredītiestādē. Šā punkta prasības attiecas uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeriem, kas plāno saņemt prēmijas vai citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu;

9) ziņas par procedūru, kādā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris nodrošina Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 16. panta prasību izpildi;

10) ziņas par informācijas sistēmas aizsardzības procedūru;

11) ziņas par procedūru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību izpildei, ja tiek reģistrēts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris, kas izplata dzīvības apdrošināšanu;

12) ziņas par procedūru, kādā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris izskata klientu sūdzības;

13) ziņas par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera organizatorisko struktūru, kā arī par valdes un atbildīgās personas pilnvaru un pienākumu sadali apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai;

14) ziņas par procedūru, kādā tiek nodrošināta Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 13. panta prasību izpilde;

15) ziņas par procedūru, kādā tiek nodrošināta Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 23. panta sestās daļas prasību izpilde;

16) par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā iesniegto dokumentu izskatīšanu veikto maksājumu — 250 euro — apliecinošu dokumentu.

* Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju var iesniegt pēc labvēlīga Komisijas lēmuma pieņemšanas. Vienlaikus jāņem vērā, ka no 12.06.2020. ar Eiropas Komisijas Deleģēto regulu ir mainīti civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atbildības limiti, nosakot, ka minimālais civiltiesiskās atbildības limits gadā nedrīkst būt mazāks par 1 924 560 euro, bet vienam apdrošināšanas gadījumam — mazāks par 1 300 380 euro.

Apdrošināšanas brokera — juridiskās personas pamatkapitālam jābūt ne mazākam par 15 000 euro.

Ja ārvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāle vēlas nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu Latvijas Republikā, ārvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris 15 000 euro nogulda kā drošības naudu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē. Noguldījumam jābūt brīvi pieejamam, tas nevar būt apgrūtināts, un tā pārvietošana iespējama tikai ar Komisijas atļauju.

Ja ārvalsts, kura pievienojusies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāle vēlas nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu Latvijas Republikā, tā ne mazāk kā 25 procentus no 15 000 euro nogulda kā drošības naudu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē. Noguldījums ir brīvi pieejams, tas nevar būt apgrūtināts, un tā pārvietošana iespējama tikai ar Komisijas atļauju.

Iesniegumu par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera ierakstīšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā Komisija izskata un lēmumu par ieraksta izdarīšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu pieņem 30 dienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto dokumentu saņemšanas, ja tie noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeru darbību regulē Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums, kas pieejams šeit: APIL

 

Apdrošināšanas aģents var uzsākt apdrošināšanas izplatīšanu tikai pēc reģistrācijas apdrošināšanas aģentu reģistrā.

Apdrošināšanas aģentu reģistru uztur apdrošināšanas komersants vai ārvalsts apdrošinātāja filiāle.

Apdrošināšanas komersants vai ārvalsts apdrošinātāja filiāle ieraksta apdrošināšanas aģentu reģistrā šādas personas:

1) Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ierakstītu komercsabiedrību;

2) Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ierakstītu individuālo komersantu vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētu fizisko personu kā saimnieciskās darbības veicēju;

3) Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītu kooperatīvo sabiedrību.

Lai reģistrētos apdrošināšanas aģentu reģistrā, apdrošināšanas aģentam ar apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāja filiāli jānoslēdz izplatīšanas līgums.

Apdrošināšanas komersants vai ārvalsts apdrošinātāja filiāle var slēgt izplatīšanas līgumu, ja apdrošināšanas aģents atbilst Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma prasībām un ja apdrošināšanas komersants vai ārvalsts apdrošinātāja filiāle saņēmusi šādus dokumentus un informāciju:

1) šādas ziņas par atbildīgo personu un dokumentus, kas apliecina, ka tā atbilst Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 16. panta trešās daļas prasībām:

a) vārds, uzvārds, personas kods,

b) izglītības dokumentu kopijas,

c) valsts kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz atbildīgo personu neattiecas neviens no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 19. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem;

2) apdrošināšanas aģenta firma (vārds un uzvārds — fiziskajai personai, kura Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese (saimnieciskās darbības vietas adrese), tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un tīmekļvietnes adrese, kur nodrošināta publiska pieejamība šajā likumā noteiktajai informācijai;

3) to akcionāru vai dalībnieku saraksts, kuriem apdrošināšanas aģentā ir būtiska līdzdalība, norādot līdzdalības apjomu;

4) to personu saraksts, ar kurām apdrošināšanas aģentam ir ciešas attiecības;

5) apliecinājums, ka 3. un 4. punktā minētā būtiskā līdzdalība un ciešās attiecības neierobežo Komisijas iespējas veikt uzraudzības funkcijas;

6) ar kredītiestādi noslēgtā līguma par atsevišķa naudas konta atvēršanu kopija, kurā norādīts, ka kontā esošie naudas līdzekļi ir apdrošināšanas aģenta darbības rezultātā iegūtie naudas līdzekļi saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 31. panta prasībām, un ziņas par procedūru, kādā tiks nodrošināta no klientiem saņemto līdzekļu ieskaitīšana atsevišķā naudas kontā kredītiestādē. Šā punkta prasības attiecas uz apdrošināšanas aģentiem, kas plāno saņemt apdrošināšanas prēmijas vai citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu;

7) ziņas par procedūru, kādā apdrošināšanas aģents nodrošina Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 16. panta prasību izpildi;

8) ziņas par informācijas sistēmas aizsardzības procedūru;

9) ziņas par procedūru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību izpildei, ja apdrošināšanas aģents izplata dzīvības apdrošināšanu;

10) ziņas par procedūru, kādā apdrošināšanas aģents izskata klientu sūdzības;

11) ziņas par apdrošināšanas aģenta — juridiskās personas — organizatorisko struktūru, kā arī par valdes un atbildīgās personas pilnvaru un pienākumu sadali apdrošināšanas izplatīšanai;

12) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 28. pantā minētā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija vai kredītiestādes izdota garantija, ja ar apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāja filiāli nav panākta vienošanās par pilnas atbildības uzņemšanos par apdrošināšanas aģenta kļūdas vai nolaidības dēļ nodarītiem zaudējumiem klientiem vai citām ieinteresētajām personām.*

* Vienlaikus jāņem vērā, ka no 12.06.2020. ar Eiropas Komisijas Deleģēto regulu ir mainīti civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atbildības limiti, nosakot, ka minimālais civiltiesiskās atbildības limits gadā nedrīkst būt mazāks par 1 924 560 euro, bet vienam apdrošināšanas gadījumam — mazāks par 1 300 380 euro.

Apdrošināšanas aģentu darbību regulē Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums, kas pieejams šeit: APIL

 

Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks var uzsākt apdrošināšanas izplatīšanu tikai pēc reģistrācijas apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā.

Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistru uztur apdrošināšanas komersants, ārvalsts apdrošinātāja filiāle vai apdrošināšanas brokeris.

Apdrošināšanas komersants, ārvalsts apdrošinātāja filiāle vai apdrošināšanas brokeris ieraksta apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā šādas personas:

1) Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ierakstītu komercsabiedrību;

2) Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ierakstītu individuālo komersantu vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētu fizisko personu kā saimnieciskās darbības veicēju;

3) Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītu kooperatīvo sabiedrību.

Lai reģistrētos apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā, apdrošināšanas papildpakalpojuma starpniekam ar apdrošināšanas komersantu, ārvalsts apdrošinātāja filiāli vai apdrošināšanas brokeri jānoslēdz izplatīšanas līgums.

Apdrošināšanas komersants, ārvalsts apdrošinātāja filiāle vai apdrošināšanas brokeris var slēgt izplatīšanas līgumu, ja apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks atbilst Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma prasībām.

Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku darbību regulē Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums, kas pieejams šeit: APIL

 

Informācija par Dalībvalstu apdrošināšanas starpnieku reģistriem

Reģistri

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!