Elektroniskās naudas iestādes

  • Sadaļa:

I. Licencēta elektroniskās naudas iestāde
II. Reģistrēta elektroniskās naudas iestāde
Prasības valdes, padomes locekļiem un personām ar būtisku līdzdalību
Maksa par dokumentu izskatīšanu
Elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas vai licences anulēšana pēc pašas iestādes iesnieguma
Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Elektroniskās naudas iestāde ir komercsabiedrība, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) licenci elektroniskās naudas emisijai vai juridiskā persona, kurai elektroniskās naudas emisijai nav nepieciešams saņemt licenci un tā ir reģistrēta iestāžu reģistrā, ko uztur Komisija. Elektroniskās naudas iestādei saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma (turpmāk – Likums) 2. panta otro daļu ir tiesības sniegt arī maksājumu pakalpojumus.

Par elektronisko naudu
Lai netiktu pieļauta situācija, kad Latvijā ir apgrozībā tāda elektroniskā nauda, kura nav emitēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.i., to laiž apgrozībā tāds subjekts, kurš atbilstoši Direktīvas 2015/2366/EK un Likuma noteikumiem nav tiesīgs emitēt elektronisko naudu, Komisija norāda, ka to komercsabiedrību darbība, kura ietver ārvalstu emitenta emitētās elektroniskās naudas izplatīšanu Latvijā (izņemot ES dalībvalstī licencētu elektronisko naudas iestāžu, kuras darbojas Latvijā pārrobežu pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros, pārstāvju darbību), ir uzskatāma par elektroniskās naudas emisiju, un šādām komercsabiedrībām ir jāsaņem licence elektroniskās naudas emisijai saskaņā ar minētā Likuma 11. panta noteikumiem.

Kas ir elektroniskās naudas konts?
Elektroniskās naudas konts (e-naudas konts) saskaņā ar Likuma 2. panta astoto daļu ir tāds ierobežotas funkcionalitātes konts, kas atvērts elektroniskās naudas iestādes izveidotā un uzturētā slēgtā sistēmā un kuru tā turētājs var izmantot elektroniskās naudas emisijas un atpirkšanas darījumu uzskaitei, kā arī tādu maksājumu ar elektronisko naudu uzskaitei, kuri tiek veikti tikai šīs elektroniskās naudas iestādes slēgtajā sistēmā. Slēgta sistēma nozīmē, ka e-naudas konta turētājiem nav iespējas no sava e-naudas konta pārskaitīt e-naudu trešajām personām ārpus šīs sistēmas. Vienīgie maksājumi, kādus iespējams veikt, ir maksājumi starp e-naudas kontiem šajā sistēmā. Gadījumā, ja e-naudas kontam tiek piesaistīta starptautiskas karšu shēmas debetkarte, priekšapmaksas karte vai kredītkarte, kas piešķir iespējas e-naudas kontā glabāto e-naudu izmantot pie jebkura tirgotāja, kurš pieņem karšu maksājumus, šāda e-naudas sistēma kļūst par atvērtu sistēmu, un konts, kurā tiek glabāta elektroniskā nauda, atbildīs arī maksājumu konta definīcijai un uz to attiecas Likumā noteiktās prasības maksājumu kontu apkalpošanai.

I. Licencēta elektroniskās naudas iestāde

Lai saņemtu licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai, komercsabiedrībai jāiesniedz Komisijai attiecīgs iesniegums, tam pievienojot Likuma 11. pantā un Komisijas normatīvajos noteikumos Nr. 138 minētos dokumentus un informāciju.

Sākotnējā kapitāla prasības
Licencētas elektroniskās naudas iestādes sākotnējam kapitālam jābūt ekvivalentam vismaz 350 000 euro. Sniedzot arī papildus maksājumu pakalpojumus, licencētas elektroniskās naudas iestādes sākotnējais kapitāls nemainās – tam jābūt ekvivalentam vismaz 350 000 euro.

Ja licencēta elektroniskās naudas iestāde papildus sniedz arī konta informācijas pakalpojumu vai maksājuma ierosināšanas pakalpojumu (maksājumu pakalpojumu veidi), tai ir nepieciešams apdrošināt savu profesionālo civiltiesisko atbildību.

Komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci un informē par to iesnieguma iesniedzēju triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, atteikuma gadījumā paziņojot atteikuma iemeslus. Komisija licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniedz uz nenoteiktu laiku.

Elektroniskās naudas iestāžu darbību reglamentējošās prasības ir pieejami: https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/elektroniskas-naudas-iestades/

II. Reģistrēta elektroniskās naudas iestāde

Izņēmuma gadījumos, ja personas plānotā komercdarbība atbilst Likuma 5.1 pantā minētajiem nosacījumiem, personai nav jāsaņem Komisijas izsniegta licence elektroniskās naudas iestādes darbībai, bet gan tikai jāiegūst reģistrētas elektroniskās naudas iestādes statuss.

Lai uzsāktu reģistrētas elektroniskās naudas iestādes darbību, komercsabiedrība iesniedz Komisijai attiecīgu paziņojumu, tam pievienojot Likuma 5.1 panta otrajā daļā un Komisijas normatīvos noteikumos Nr.138 minētos dokumentus un informāciju.

Nosacījumi darbības uzsākšanai
Reģistrētai elektroniskās naudas iestādei nav nepieciešams sākotnējais kapitāls. Vienlaikus tās rīcībā jābūt pietiekamiem līdzekļiem, lai uzsāktu plānoto komercdarbību.
Personas plānotajai komercdarbībai ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
1) elektroniskās naudas iestāde piedāvā vienīgi izveidotu un uzturētu slēgtu sistēmu elektroniskās naudas emisijai un atpirkšanai; paralēli elektroniskās naudas iestāde var piedāvāt arī bezkonta naudas pārveduma pakalpojumu un maksājuma instrumenta izlaišanas pakalpojumu;
2) elektroniskās naudas iestādes veiktās komercdarbības ietvaros apgrozībā plānotās elektroniskās naudas vidējais apmērs nepārsniedz divus miljonus euro saskaņā ar komercdarbības plānu;
3) elektroniskās naudas turētāji un maksājumu pakalpojumu izmantotāji, ja tādi ir, ir saistīti ar Latvijas Republiku (piem., Latvijas iedzīvotājs, Latvijā reģistrēts uzņēmums);
4) elektroniskās naudas iestādes valdei un juridiskajai adresei jāatrodas Latvijas Republikā. Tās komercdarbības veikšanas vieta ir vienīgi Latvijas Republikas teritorijā. Tā neplāno piedāvāt un sniegt elektroniskās naudas un maksājumu pakalpojumus ārpus Latvijas teritorijas, vai izmantojot starptautiskas maksājumu shēmās.

Reģistrētai elektroniskās naudas iestādei jāņem vērā, ja tā vēlas savu slēgto sistēmu elektroniskās naudas emisijai atvērt plašākai darbībai (no sistēmas un uz sistēmu iespējami pārskaitījumi trešajām personām, ar kurām elektroniskās naudas iestādei nav līgumisku attiecību), vai papildus sniegt jebkuru no Likuma 1. panta 1. punkta “a”, “b”, “c”, “d”, “h” vai “i” apakšpunktā minētajiem maksājumu pakalpojumiem, tai ir jāsaņem licence Likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā, neatkarīgi no plānotā apgrozījuma.

Komisija 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta visa Likumā minētā informācija un dokumenti, izvērtē, vai persona, kura vēlas uzsākt elektroniskās naudas iestādes darbību, atbilst Likuma prasībām.

Elektroniskās naudas iestāžu darbību reglamentējošie normatīvie akti ir pieejami: https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/elektroniskas-naudas-iestades/

Prasības valdes, padomes locekļiem un personām ar būtisku līdzdalību

Personām, kuras darbosies elektroniskās naudas iestādes valdē, padomē, vai personām, kuras būs atbildīgas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu uzņēmumā, ir jābūt ar nevainojamu reputāciju, atbilstošu kompetenci un izglītību. Savukārt personām, kuras iestādē tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību, ir jābūt ar nevainojamu reputāciju.

Elektroniskās naudas iestāžu darbību reglamentējošie normatīvie akti ir pieejami: https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/elektroniskas-naudas-iestades/

Maksa par dokumentu izskatīšanu

Licences saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanas maksa ir 5000 euro.
Elektroniskās naudas iestādes reģistrēšanai iesniegto dokumentu izskatīšanas maksa ir 2500 euro.

Ja persona plāno piedāvāt inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā, tās iesniegto dokumentu izskatīšanas maksa ir 450 euro. Personai būtu jāpamato Komisijai, kādēļ tā uzskata, ka tās attiecīgais pakalpojums būtu uzskatāms par inovatīvu.

Elektroniskās naudas iestāžu darbību reglamentējošie normatīvie akti ir pieejami: https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/elektroniskas-naudas-iestades/

Elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas vai licences anulēšana pēc pašas iestādes iesnieguma

Ja elektroniskās naudas iestāde vēlas anulēt savu ierakstu elektroniskās naudas iestāžu reģistrā atbilstoši Likuma 25.1 panta pirmās daļas 6.punktam, vai anulēt tās licencei atbilstoši Likuma 25. panta pirmās daļas 8.punktam, tā iesniedz Komisijai iesniegumu, kā arī šim iesniegumam klāt pievieno šādus dokumentus:
1) Elektroniskās naudas iestādes lēmumu pārtraukt maksājumu un elektroniskās naudas pakalpojumu sniegšanu;
2) Elektroniskās naudas iestādes bilanci un ārpusblianci datumā, ar kuru iestāde pārtraukusi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas pakalpojumu sniegšanu, norādot pozīciju, kurās tika uzskaitīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu saistītie līdzekļi, atšifrējumus;
3) Apliecinājumu, ka elektroniskās naudas iestādei nepastāv saistības pret tās klientiem – elektroniskās naudas turētājiem un maksājumu pakalpojumu izmantotājiem;
4) Kredītiestādes, kurā atrodas elektroniskās naudas iestādes konts elektroniskās naudas turētāju naudas līdzekļu šķirtai turēšanai no iestādes mantas, izsniegtu izziņu, kurā norādīts, ka minētajā iestādes kontā nav atlikuma.
Pēc minēto dokumentu saņemšanas Komisija 30 dienu laikā izskatīs iesniegumu un pieņems attiecīgu lēmumu par iestādes anulēšanu. Komisija varētu papildus lūgt sniegt skaidrojumu par elektroniskās naudas iestādes pieņemto lēmumu. Komisija par pieņemto lēmumu informēs sabiedrību rakstiski, kā arī informēs par galīgo norēķinu saistībā ar elektroniskās naudas iestādes veiktajām iemaksām Komisijas finansēšanai.

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

FKTK eksperti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par e-naudas un maksājumu iestāžu licencēšanu un reģistrācijas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus.

Mūsu eksperti piedāvā:

  • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
  • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Lūdzam iepriekš pieteikties, lai vienotos par pieņemšanas laiku: fktk@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!