Licencēta elektroniskās naudas iestāde

 • Sadaļa:

Kā iegūt darbības atļauju?

Darbības atļaujas iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un uzsākt darbību pēc atļaujas saņemšanas.

Elektroniskās naudas iestādes darbības licenci izsniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu (turpmāk – Likums). Informāciju par elektroniskās naudas iestādēm, kuru darbībai nav nepieciešams saņemt licenci, bet kuras iekļaujamas reģistrēto elektroniskās naudas iestāžu sarakstā, lūdzam skatīt FKTK tīmekļvietnē šeit.

Elektroniskās naudas iestādei saskaņā ar Likuma 2. panta otro daļu ir tiesības sniegt arī maksājumu pakalpojumus.

Elektronisko naudu ir tiesīgi emitēt šādi emitenti:

 1. kredītiestāde;
 2. elektroniskās naudas iestāde;
 3. maksājumu iestāde;
 4. Eiropas Centrālā banka, centrālā banka, kad tā veic darbības, kas nav monetārās politikas īstenošanas darbības vai citas publiskas personas darbības;
 5. tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona, kad tā veic darbības, kas nav publiskas personas darbības;
 6. dalībvalstī licencēta iestāde, kas sākusi darbību Latvijā;
 7. tā ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāle, kura saņēmusi licenci Latvijā.

Par elektronisko naudu

Lai netiktu pieļauta situācija, kad Latvijā ir apgrozībā tāda elektroniskā nauda (e-nauda), kura nav emitēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.i., to laiž apgrozībā tāds subjekts, kurš atbilstoši Direktīvas 2015/2366/EK un Likuma noteikumiem nav tiesīgs emitēt elektronisko naudu, FKTK norāda, ka to komercsabiedrību darbība, kura ietver ārvalstu emitenta emitētās elektroniskās naudas izplatīšanu Latvijā (izņemot ES dalībvalstī licencētu elektronisko naudas iestāžu, kuras darbojas Latvijā pārrobežu pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros, pārstāvju darbību), ir uzskatāma par elektroniskās naudas emisiju, un šādām komercsabiedrībām ir jāsaņem licence elektroniskās naudas emisijai saskaņā ar minētā Likuma 11. panta noteikumiem.

Kas ir elektroniskās naudas konts?

Elektroniskās naudas konts (e-naudas konts) saskaņā ar Likuma 2. panta astoto daļu ir tāds ierobežotas funkcionalitātes konts, kas atvērts elektroniskās naudas iestādes izveidotā un uzturētā slēgtā sistēmā un kuru tā turētājs var izmantot elektroniskās naudas emisijas un atpirkšanas darījumu uzskaitei, kā arī tādu maksājumu ar elektronisko naudu uzskaitei, kuri tiek veikti tikai šīs elektroniskās naudas iestādes slēgtajā sistēmā. Slēgta sistēma nozīmē, ka e-naudas konta turētājiem nav iespējas no sava e-naudas konta pārskaitīt e-naudu trešajām personām ārpus šīs sistēmas. Vienīgie maksājumi, kādus iespējams veikt, ir maksājumi starp e-naudas kontiem šajā sistēmā. Gadījumā, ja e-naudas kontam tiek piesaistīta starptautiskas karšu shēmas debetkarte, priekšapmaksas karte vai kredītkarte, kas piešķir iespējas e-naudas kontā glabāto e-naudu izmantot pie jebkura tirgotāja, kurš pieņem karšu maksājumus, šāda e-naudas sistēma kļūst par atvērtu sistēmu un konts, kurā tiek glabāta elektroniskā nauda, atbildīs arī maksājumu konta definīcijai un uz to attiecas Likumā noteiktās prasības maksājumu kontu apkalpošanai un informācijas sniegšanai.

Licencētas elektroniskās naudas iestādes kvalifikācijas prasības:

 • pārvaldē iesaistītajām personām ir atbilstoša izglītība un pieredze, lai pārvaldītu elektroniskās naudas iestādi saskaņā ar Likuma 20. panta prasībām;
 • personām, kas iesaistītas pārvaldībā, un attiecībā uz kapitāldaļu turētājiem, kuri tur 10% vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir laba reputācija un nav sodāmības saskaņā ar Likuma 21. panta prasībām;
 • pašu kapitāla nodrošināšana vismaz 350 000 eiro apmērā saskaņā ar Likuma 12. pantu un kapitāla prasība saskaņā ar Likuma 35. pantu.

Maksājumu pakalpojumu regulējums izdala pakalpojumus un ar maksājumu pakalpojumiem saistītos pakalpojumus, kuru sniegšanai nav nepieciešams saņemt darbības atļauju, skatīt Likuma 3. pantā.

Darbības atļaujas iegūšanas process sastāv no vairākiem posmiem:

 1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai.
 2. Pieteikuma iesniegšana.
 3. Pieteikuma izvērtēšana.
 4. Licences saņemšana.

Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, piesakieties konsultācijai! Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi fktk@fktk.lv vai zvanot pa tālruni +371 67 774 800.

1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: pirms licencēšanas un iepazīšanās posms, kurā FKTK organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma dalībniekiem un amatpersonām.
 • Sagatavo vispārīgu informāciju par sākotnējā kapitāla finansējuma veidu un naudas līdzekļu izcelsmi.
 • Sagatavo informāciju par plānoto komercdarbības modeli, e-naudas emisiju un izvēlētajiem maksājumu pakalpojumu veidiem: e-naudas emisijas un katra maksājumu pakalpojuma sniegšanas kārtība, maksājumu plūsmas organizēšana, klienti, valstis, kurās pakalpojums tiks sniegts.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara FKTK

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Veic sākotnējo komercdarbības projekta un procedūru novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt atļaujas iegūšanas procesu.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Kas jāņem vērā?

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.
 • Piesaistot konsultantus, uzņēmumam aktīvi jāpiedalās procesā, lai galarezultāts būtu atbilstošs biznesa modelim un tā riskiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dalībnieku un amatpersonu CV;
 • e-naudas emisijas, maksājumu pakalpojumu un tā sniegšanas apraksts;
 • vispārīga informācija par sākotnējā kapitāla naudas līdzekļu izcelsmi.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu FKTK nodrošina bez maksas.

2. Pieteikuma iesniegšana

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz licences saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • iesniedz pilnībā aizpildītu licencēšanas pieteikumu un visu nepieciešamo informāciju, dokumentus saskaņā ar Likuma 11. panta prasībām un darbības atļaujas saņemšanas iesniedzamu dokumentu sagatavošanas FKTK noteikumiem Nr. 138;
 • saņem informāciju no FKTK par licencēšanas pieteikuma izskatīšanas procesa sākšanu pēc būtības vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā;
 • sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus.

Ko dara FKTK

 • 10 darba dienu laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi (Pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta).
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, FKTK nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, FKTK nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju, ka tiek sākta licencēšanas pieteikuma izskatīšana.
 • FKTK nozīmē licencēšanas projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Kas jāņem vērā?

 • Pirms licencēšanas pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot FKTK piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Dokumentus sagatavojiet atbilstoši e-naudas emisijas un izvēlētajiem maksājumu pakalpojumu veidiem un tiem piemītošajiem riskiem.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

1. Juridiska persona iesniedz pieteikumu elektroniskās naudas iestādes licences saņemšanai. Pieteikumu sagatavo atbilstoši FKTK noteikumiem Nr. 138 (turpmāk – Noteikumi Nr. 138) pielikumam, kuram pievieno:

1.1. komercsabiedrības akcionāru (dalībnieku) struktūras aprakstu, norādot katra akcionāra vai dalībnieka līdzdalības procentus (kapitāls, balsstiesības) un šādas līdzdalības pamatu;

1.2. aizpildītu FKTK noteikumu Nr. 92Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 92) , 3., 5. (ja piemērojams), 6., 7., 8., 9. un 10. pielikumu un šajos pielikumos norādīto informāciju un dokumentus, tajā skaitā informācija par sākotnējā kapitāla naudas līdzekļu izcelsmi;

1.3. aizpildītu Noteikumi Nr. 138 –16. pielikumu un šajos pielikumos norādīto informāciju un dokumentus.

2. Dokumenti, kas izriet no Likuma 11. panta un FKTK noteikumu Nr. 138 prasībām un iesniedzami pie elektroniskās naudas iestādes licences pieteikuma:

2.1. iestādes darbības programma, kurā norādīti paredzētie maksājumu pakalpojumu veidi (ja tādus plānots piedāvāt). Ja elektroniskās naudas iestāde plāno veikt tikai elektroniskās naudas emisiju, darbības programmā tā norāda informāciju par plānoto elektroniskās naudas emisiju; FKTK noteikumu Nr. 138 4. pielikums;

2.2. iestādes komercdarbības plāns ne mazāk kā pirmajiem trim finanšu gadiem, kas izvērsti atspoguļo iestādes darbības stratēģiju, finanšu prognozes, kā arī bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina projektu, kapitāla pietiekamības aprēķina projektu, tirgus izpētes plānus un citas ziņas, kuras noteiktas FKTK izdotajos noteikumos Nr. 138 un kuras pierāda, ka iesniedzējs spēs nodrošināt stabilu, pārdomātu un piesardzīgu iestādes darbību; FKTK noteikumu Nr. 138 5. pielikums;

2.3. sākotnējā kapitāla esamības apliecinājums;

2.4. to pasākumu apraksts un procedūra, kuri veikti, lai aizsargātu maksājumu pakalpojumu izmantotāju un elektroniskās naudas turētāju naudu saskaņā ar Likuma 38.panta noteikumiem, tostarp informāciju par minētā panta pirmās daļas prasību izpildi; FKTK noteikumu Nr. 138 7. pielikums;

2.5. iekšējās kontroles sistēmas un risku pārvaldības apraksts, kas ietver arī piemērotas un pietiekamas iestādes pārvaldības nodrošināšanai nepieciešamo administratīvo, riska vadības un grāmatvedības procedūru aprakstu; FKTK noteikumu N.138 8. pielikums;

2.6. iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību, tostarp detalizētu ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējumu; FKTK noteikumu Nr. 138 14. pielikums. Detalizētāks prasību saraksts pieejams šajā dokumentā.

2.7. iestādes organizatoriskās struktūras apraksts, tai skaitā informācija par iestādes pārstāvjiem, filiālēm, ārpakalpojumu līgumiem un dalību valsts vai starptautiskā maksājumu sistēmā; FKTK noteikumu Nr. 138 6. pielikums;

2.8. informācija par to personu identitāti, kuras iestādē tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību, kā arī par to faktiskās līdzdalības apjomu un apliecinājumu par šo personu atbilstību Likuma 15.pantam; FKTK noteikumu Nr. 92 2., 3., 5. (ja piemērojams), 6.7.8.9. un 10. pielikumu un šajos pielikumos norādīto informāciju un dokumentus, tajā skaitā informācija par sākotnējā kapitāla naudas līdzekļu izcelsmi;

2.9. to personu saraksts, ar kurām iestādei ir ciešas attiecības Kredītiestāžu likuma izpratnē, norādot to identitāti un attiecību raksturu;

2.10. informācija par iestādes valdes un padomes locekļiem, personām, kas, pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas saistības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgām personām, arī par personām, kas ir tieši atbildīgas par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību un e-naudas emisiju, kā arī dokumentus (CV, izglītības apliecinošos dokumentus, Soda reģistra izziņa), kas apliecina attiecīgo personu atbilstību Likuma 20. un 21.panta prasībām; FKTK noteikumu Nr. 138 15. pielikums;

2.11. ziņas par zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, ja tas nepieciešams saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu FKTK noteikumu Nr. 138 1. pielikuma 4. punkts;

2.12. iestādes statūti, ja šāda informācija nav pieejama publiskajos reģistros;

2.13. iestādes iekšējās kontroles un pārvaldības sistēmas apraksts attiecībā uz drošības incidentu pārvaldību un maksājuma pakalpojuma izmantotāju iesniegto ar informācijas sistēmu drošību un uzraudzību saistīto sūdzību izskatīšanu, tai skaitā aprakstot mehānismu, atbilstoši kuram notiek ziņošana par incidentiem, kas izriet no Likuma 104.2 panta prasībām, tostarp incidentu reģistrēšanas un ziņošanas procedūra; FKTK noteikumu Nr. 138 9. pielikums;

2.14. to procesu apraksts, kuri izstrādāti, lai reģistrētu, uzraudzītu, izsekotu un ierobežotu piekļuvi sensitīviem maksājumu datiem; FKTK noteikumu 138 13. pielikums;

2.15. iestādes komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumu plāns un apraksts, tostarp efektīvi ārkārtas situācijām paredzēti plāni un šo plānu atbilstības un efektivitātes regulāras pārbaudes un pārskatīšanas procedūras apraksts; FKTK noteikumu Nr. 138 11. pielikums;

2.16. iestādes darbības statistikas vākšanas procesa apraksts un procedūra vai rokasgrāmata, kurā apkopoti dati par iestādes darbības efektivitāti, sniegtajiem pakalpojumiem un krāpšanas gadījumiem; FKTK noteikumu Nr.138; FKTK noteikumu Nr. 138 10. pielikums;

2.17. informācijas sistēmu drošības politikas apraksts, tostarp procedūra un politika, tostarp detalizēts ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējums, kā arī drošības kontroles un riska mazināšanas pasākumu apraksts; FKTK noteikumu Nr. 138 12. pielikums.

2.18. politika un procedūra par ārpakalpojumu funkciju uzraudzību un kontroli, lai izvairītos no iesnieguma iesniedzēja iekšējās kontroles kvalitātes pasliktināšanās saskaņā ar Likuma 29. – 30. pantu (ja attiecināms);

2.19. politika un procedūra par pārstāvju un filiāļu uzraudzību un kontroli iesnieguma iesniedzēja iekšējās kontroles ietvaros; saskaņā ar Likuma 27. – 28. pantu (ja attiecināms);

2.20. ja iesnieguma iesniedzējs ir meitasuzņēmums regulētai institūcijai citā Eiropas Savienības dalībvalstī – grupas pārvaldības apraksts (ja attiecināms).

Pretendents, kas papildu vēlas sniegt maksājuma ierosināšanas pakalpojumu vai konta informācijas pakalpojumu, līdz dienai, kad tiek pieņemts lēmums par licences izsniegšanu, iesniedz FKTK apliecinātu savas profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises vai dokumenta, kas apliecina profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei pielīdzināmu kredītiestādes izsniegtu garantiju, kopiju.

Izmaksas

5000 eiro par elektroniskās naudas iestādes licences saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu.

450 eiro par elektroniskās naudas iestādes licences saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu, ja persona plāno piedāvāt tikai inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā.

Inovatīvs pakalpojums elektronisko maksājumu jomā — Latvijas mērogā jauns vai būtiski uzlabots elektroniskā maksājuma vai elektroniskās naudas pakalpojums.

Maksājums jāmaksā brīdī, kad tiek oficiāli iesniegts pieteikums.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

Trīs mēneši no apstiprinājuma, ka pieteikums ir pilnīgs un FKTK sāk pieteikuma izvērtēšanu. Pieteikuma izskatīšanas termiņš var tiks pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu.

3. Pieteikuma izvērtēšana

Pieteikuma izvērtēšana: FKTK veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz FKTK papildu informācijas pieprasījumiem, kā arī nozīmē kontaktpersonu efektīvākai saziņai.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar FKTK norādēm.
 • Piedalās FKTK organizētajās sanāksmēs.

Ko dara FKTK

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Kas jāņem vērā?

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.
 • Aicinām FKTK rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

4. Licences saņemšana

Licences saņemšana: FKTK pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt licenci un sākt darbību saskaņā ar komercdarbības plānu un izstrādātajām iekšējās kontroles sistēmas procedūrām.
 • Noformē lietotājus FKTK Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar FKTK un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara FKTK

 • Sagatavo lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju mājaslapā un ievieto EBA elektroniskās naudas iestāžu reģistrā.

Kas jāņem vērā?

 • Iepazīstieties ar FKTK sniegto informāciju par piekļuvi Datu ziņošanas sistēmai.
 • Iepazīstieties ar informāciju, kas saistīta ar darbības pārskatu sniegšanas prasībām un kārtību.
 • Sagatavojieties sākt darbību saskaņā ar apstiprināto komercdarbības plānu un procedūrām.

Izmaksas

 • Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar atļaujas saņemšanu.
5. Uzraudzība

Uzraudzība: FKTK veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši Likuma prasībām.

Ko dara uzņēmējs

 • Sniedz atbildes uz FKTK pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar pārskatu sagatavošanas FKTK noteikumiem Nr.244.
 • Ziņo FKTK par izmaiņām licences saņemšanai izsniegtajā informācijā un dokumentos.
 • Ziņo FKTK par e-naudas emisijas vai maksājumu pakalpojumu sniegšanas kārtības izmaiņām.
 • Ziņo par būtiskiem incidentiem e-naudas emisijas vai maksājumu pakalpojumu sniegšanas gaitā.
 • Iepazīstas ar FKTK nozīmēto uzņēmuma kuratoru.

Ko dara FKTK

 • Nozīmē uzņēmuma kuratoru.
 • Vērtē uzņēmuma darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par uzņēmuma darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.

Kas jāņem vērā?

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar FKTK nozīmēto kuratoru.

Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.

Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par izmaiņām licences saņemšanai iesniegtajā informācijā un dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai dalībnieku izmaiņu gadījumā.

Izmaksas

 • Elektroniskās naudas iestāde, kas saņēmusi FKTK licenci, FKTK darbības finansēšanai maksā 7000 eiro gadā un papildus līdz 1,4 procentiem (ieskaitot) no saviem bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar elektroniskās naudas iestādes pakalpojumu sniegšanu, gadā, bet ne vairāk kā 100 000 eiro gadā.
 • Ja iestāde piedāvā vienīgi inovatīvu pakalpojumu elektronisko maksājumu jomā, tā FKTK darbības finansēšanai maksā 1000 eiro gadā turpmākos trīs gadus no dienas, kad saņemta licence iestādes darbībai.

Inovatīvs pakalpojums elektronisko maksājumu jomā — Latvijas mērogā jauns vai būtiski uzlabots elektroniskā maksājuma vai elektroniskās naudas pakalpojums.

Komisija katru gadu izdod finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra FKTK finansēšanai noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvos noteikumus, kuros katram tirgus dalībniekam tiek noteikta maksājuma mainīgā daļa, kā arī maksājumu veikšanas kārtība.

Licences iegūšanas process

""

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

FKTK speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par e-naudas emitentu un maksājumu pakalpojumu sniedzēju licencēšanas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus.

Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Lūdzam iepriekš pieteikties, lai vienotos par pieņemšanas laiku: fktk@fktk.lv, 67774800

Noderīga informācija

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!