Amatpersonu piemērotības novērtēšanas process

  • Sadaļa:

Kredītiestāžu likums, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) normatīvie noteikumi par valdes un padomes locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu un FKTK iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi nosaka bankām pienākumu ieviest stingrus pārvaldības pasākumus, tostarp prasības par visu to personu atbilstību un piemērotību, kuras vada banku. FKTK novērtē bankas amatpersonu, kas noteiktas Kredītiestāžu likuma 24. panta pirmajā daļā un 26. panta pirmajā daļā atbilstību Kredītiestāžu likuma prasībām. Šajā procesā tiek vērtēta personas: 1) reputācija; 2) zināšanas, prasmes un pieredze; 3) spēja rīkoties atbilstoši kredītiestādes korporatīvajām vērtībām un profesionālās rīcības un ētikas standartiem, tai skaitā spēja rīkoties neatkarīgi; 4) spēja veltīt pietiekami daudz laika savu amata pienākumu izpildei; 5) kolektīvā piemērotība.

Iesniedzamie dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai ir noteikti FKTK 27.10.2020. normatīvo noteikumu Nr. 201 “Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai” 3. punktā.

Iepriekšminētie normatīvie akti ir pieejami FKTK tīmekļvietnē: https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/kreditiestades/.

Nozīmīgo uzraudzīto kredītiestāžu amatpersonu piemērotības izvērtēšanu veic Eiropas Centrālā banka (ECB) sadarbībā ar FKTK.

Uzraudzības politika, procesi un prakse, ko ECB izmanto, veicot atbilstības un piemērotības novērtējumu, ir noteikta ECB Norādījumos par atbilstības un piemērotības novērtējumu, kas pieejami FKTK tīmekļvietnē: https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/kreditiestades/es-normativie-akti/ecb-noradijumi/. No 2021. gada janvāra nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes FKTK noteikumos noteiktos dokumentus iesniedz elektroniski, izmantojot ECB izveidoto Informācijas pārvaldības sistēmas portālu (IMAS portālu) https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/portal/html/index.lv.html. Plašāk lasiet FKTK tīmekļvietnes sadaļā par IMAS portālu https://www.fktk.lv/licencesana/kreditiestades/imas-portals/.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm