Kā iegūt licenci (atļauju) kredītiestādes darbībai

 • Sadaļa:

Licences (atļaujas) iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un uzsākt darbību pēc licences (atļaujas) saņemšanas.

Kredītiestādes pakalpojumus ir tiesīga sniegt juridiska persona, kas saņēmusi Eiropas Centrālās bankas (ECB) izsniegtu licenci (atļauju) kredītiestādes darbībai, saskaņā ar Kredītiestāžu likumu.

Kredītiestāde ir kapitālsabiedrība, kas pieņem noguldījumus un citus atmaksājamus līdzekļus no neierobežota klientu loka, savā vārdā izsniedz kredītus un sniedz citus finanšu pakalpojumus. Kredītiestādes atšķirība no citiem finanšu tirgus dalībniekiem ir tieši noguldījumu jeb depozītu pieņemšana no fiziskām un juridiskām personām.

Kredītiestādes dibinātāji (akcionāri) var būt gan fiziskas (uzņēmējs), gan juridiskas personas (uzņēmums).

Ja juridiska persona vēlas izsniegt tikai kredītus fiziskām personām, jāvēršas pēc konsultācijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Kredītiestādei, tās akcionāriem un amatpersonām piemērojamās kvalifikācijas prasības:

 • pārvaldē iesaistītajām personām (valdes un padomes locekļiem, kā arī pamatfunkciju veicējiem) ir nevainojama reputācija, atbilstoša izglītība un pieredze, lai pārvaldītu kredītiestādi;
 • akcionāriem, kuriem ir vismaz 10% kredītiestādes balsstiesīgo akciju (vai tādai akcionāru grupai, kur katram pieder mazāk par 10%, bet grupa darbojas saskaņoti attiecībā uz kredītiestādes pārvaldi, un kuriem tādējādi kopā ir vairāk nekā 10% balsstiesīgā akciju kapitāla) ir laba reputācija, profesionālā pieredze, finanšu stabilitāte un pietiekami finanšu līdzekļi turpmākai kredītiestādes darbības nodrošināšanai;
 • kredītiestādes sākotnējais kapitāls jānodrošina piecu miljonu eiro apmērā.

Darbības atļaujas iegūšanas process sastāv no vairākiem posmiem.

 1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai.
 2. Pieteikuma iesniegšana.
 3. Pieteikuma izvērtēšana.
 4. Darbības atļaujas saņemšana.

Uzziniet, kas katrā posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara FKTK un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai kredītiestādes dibināšanai: iepazīšanās posms, kurā FKTK organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu plānoto darbību. Šajā posmā kredītiestādei obligāti vēl nav jābūt dibinātai.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par kredītiestādes potenciālajiem akcionāriem un amatpersonām.
 • Sagatavo vispārīgu informāciju par plānoto kredītiestādes pamatkapitāla apmēru un naudas līdzekļu izcelsmes avotiem.
 • Sagatavo biznesa plāna projektu atbilstoši Eiropas Komisijas regulatīvo tehnisko standartu prasībām.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara FKTK

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Skaidro dokumentu izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas procesu FKTK un ECB un termiņus.
 • Skaidro sadarbības procesu starp FKTK un uzņēmēju.
 • Veic sākotnējo biznesa plāna projekta novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt licences (atļaujas) iegūšanas procesu.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Kas jāņem vērā?

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.

Iesniedzamie dokumenti

 • Potenciālo amatpersonu CV, aizpildīta novērtējuma anketa.
 • 20 lielāko potenciālo akcionāru CV, informācija par finansējuma apmēru un tā izcelsmi kredītiestādes dibināšanai, informācija par finanšu stabilitāti (aktīvu un saistību kopsavilkums), informācija par vispārējas turības izcelsmi.
 • Biznesa plāna projekts.

Izmaksas
Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu FKTK nodrošina bez maksas.

2. Pieteikuma iesniegšana

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz darbības atļaujas saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

Ko dara FKTK

 • Mēneša laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi. Termiņš ir atkarīgs no vērtējuma, kad to sniedz ECB. Pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta.
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, FKTK nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, FKTK nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju, ka tiek sākta licences (atļaujas) pieteikuma izskatīšana.
 • FKTK nozīmē projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Kas jāņem vērā?

 • Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot FKTK piedāvātās konsultācijas.
 • Pirms pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas aicinām iepazīties ar Eiropas Banku iestādes izdotajām Pamatnostādnēm par kopīgu novērtēšanas metodiku kredītiestādes atļaujas piešķiršanai saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8. panta 5. punktu. Tās palīdzēs saprast, kā uzraugs vērtē Jūsu iesniegtos dokumentus.
 • !!! Uzņēmējam jāņem vērā, ka FKTK redzējums var atšķirties no ECB viedokļa par informācijas detalizācijas pakāpi, lai uzskatītu pieteikumu par pilnīgu.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatiet iesniedzamo dokumentu sarakstu)

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Katrs kredītiestādes dibinātājs ir īpašs un arī tā dibinātā kredītiestāde meklē savu īpašo nišu, tāpēc iesniedzamais dokumentu klāsts katrai kredītiestādei atšķiras tās paredzētā biznesa modeļa dēļ. Tomēr pamatlietas veido vienoti principi un arī iesniedzamie dokumenti, kurus var sadalīt piecās pamata grupās, ko klients pielāgo savam modelim.

Dibinātāju pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu kredītiestādes licences (atļaujas) saņemšanai.

Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti un informācija:

1. Kredītiestādes dibināšanas dokumenti

1) atbilstoši Kredītiestāžu likuma 15., 16., un 17.pantam
2) atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.10.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 200 Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestādes licences, atsevišķu kredītiestādes darbību reglamentējošo atļauju un dokumentu saskaņojuma saņemšanai un informācijas sniegšanai

2. Informācija un dokumenti par akcionāriem/dibinātājiem

1) atbilstoši Kredītiestāžu likuma 28. un 29.pantam
2) atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 92 Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība

3. Informācija un dokumenti par amatpersonu kandidātiem

1) atbilstoši Kredītiestāžu likuma 24. un 25.pantam
2) atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.10.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 201 Kārtība, kādā iesniedzama informācija un dokumenti kredītiestāžu amatpersonu piemērotības novērtēšanai

Papildus nepieciešams iepazīties ar šādiem dokumentiem, lai pilnvērtīgi sagatavotu informāciju, kā arī izvēlētos par amatpersonām tādus kandidātus, kas atbilst minētajos dokumentos noteiktajām prasībām:
1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020. normatīvie noteikumi Nr. 94 Normatīvie noteikumi par valdes un padomes locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu
2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. normatīvie noteikumi Nr. 227 Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi

4. Informācija par biznesa plānu

Biznesa plāns, kura saturs aprakstīts topošajos Eiropas Savienības regulatīvajos tehniskajos standartos.

5. Galvenās iesniedzamās procedūras un politikas

Iesniedzamo dokumentu skaits, apjoms ir atkarīgs no biznesa plānā paredzētajiem finanšu pakalpojumiem, ko kredītiestāde plāno piedāvāt saviem klientiem, un pašas kredītiestādes darbību reglamentējošiem dokumenti, taču pamata dokumenti ir šādi:

 • Klientu politika,
 • Kredītu politika,
 • Kredītriska vadības politika,
 • Lielo riska darījumu kontroles politika,
 • Aktīvu un pasīvu pārvaldības politika,
 • Likviditātes pārvaldīšanas politika,
 • Valsts riska vadības politika,
 • Risku vadības politika,
 • Procentu likmju riska pārvaldīšanas politika,
 • Operacionālā riska vadības politika,
 • Kapitāla pietiekamības un likviditātes pietiekamības novērtēšanas politika,
 • NILLTFPN pārvaldības politika,
 • Darbības atbilstības politika,
 • Atalgojuma politika,
 • Grāmatvedības politika,
 • Personāla politika,
 • Interešu konflikta novēršanas politika,
 • Sūdzību izskatīšanas politika,
 • Trauksmes cēlēju politika,
 • Iekšējā audita politika,
 • IT pārvaldība politika,
 • Ārpakalpojumu politika,
 • Darbības nepārtrauktības plāns.

6. Citi ieteikumi

Lai labāk sagatavotu dokumentus, iesakām pilnībā iepazīties ar:

Izmaksas
Par licences (atļaujas) saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu nav jāmaksā.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš
Iesniegumu par licences (atļaujas) saņemšanu izskata triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums licences (atļaujas) saņemšanai.

3. Pieteikuma izvērtēšana

Pieteikuma izvērtēšana: FKTK un ECB veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku. Šajā rīkā netiek atspoguļots ECB projekta vadības progress.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz FKTK un ECB papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar FKTK un ECB norādēm.
 • Piedalās FKTK organizētajās sanāksmēs.

Ko dara FKTK

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Veic konsultācijas ar ECB, vienojas par kopēju pieeju izvērtējumam.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtajiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Kas jāņem vērā?

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai FKTK pusē.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus
 • Aicinām FKTK rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas
Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav izmaksu.

4. Darbības atļaujas saņemšana

Darbības atļaujas saņemšana: FKTK pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un iesniedz savu lēmumprojektu ECB. ECB pieņem lēmumu par licences (darbības) atļaujas izsniegšanu līdz pieteikuma izskatīšanas termiņam. Ja FKTK lemj par atteikumu izsniegt licenci (atļauju), tā šo lēmumprojektu saskaņo ar ECB un ECB pozitīva atzinuma gadījumā atsaka izsniegt licenci (atļauju).

Ko dara uzņēmējs

 • Akumulē līdzekļus piecu miljonu eiro apmērā, lai atvērtu kontu Latvijas Bankā un tur ieskaitītu naudu.
 • Gatavojas saņemt licenci (atļauju) un sākt darbību saskaņā ar biznesa plānu.
 • Noformē lietotājus FKTK Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar FKTK un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara FKTK

 • Sagatavo lēmumprojektu licences (atļaujas) izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • ECB nosūtu licences (atļaujas) piešķiršanas lēmumu uzņēmējam vai FKTK nosūta atteikumu piešķirt licenci (atļauju).
 • Informē valsts institūcijas par lēmumu, ievada datus savā mājaslapā.

Kas jāņem vērā?

 • Iepazīstieties ar FKTK sniegto informāciju par piekļuvi Datu ziņošanas sistēmai!
 • Iepazīstieties ar informāciju, kas saistīta ar darbības pārskatu sniegšanas prasībām un kārtību!
 • Sagatavojieties sākt darbību saskaņā ar apstiprināto biznesa plānu un procedūrām!

Izmaksas
Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav izmaksu.

5. Uzraudzība pēc licences (atļaujas) saņemšanas

Uzraudzība: FKTK veic kredītiestādes darbības uzraudzību atbilstoši kredītiestāžu darbību reglamentējošiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

Ko dara kredītiestāde

 • Sniedz atbildes uz FKTK pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Ziņo FKTK par izmaiņām darbības licences (atļaujas) saņemšanai izsniegtajos dokumentos.
 • Ziņo FKTK vēlmi sniegt jaunus pakalpojumus vai par būtiskiem grozījumiem esošajos pakalpojumos.
 • Ziņo par būtiskiem incidentiem kredītiestādes pakalpojumu sniegšanas gaitā.
 • Iepazīstas ar FKTK nozīmēto kredītiestādes kuratoru.

Ko dara FKTK

 • Nozīmē kredītiestādes kuratoru.
 • Vērtē kredītiestādes darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par kredītiestādes darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.
 • Sadarbojas ar ECB uzraudzības jautājumos.

Kas jāņem vērā?

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar FKTK nozīmēto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par izmaiņām licences (atļaujas) saņemšanai iesniegtajos dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai akcionāru izmaiņu gadījumā.

Izmaksas
Pēc licences (atļaujas) saņemšanas kredītiestāde maksā FKTK tās darbības finansēšanai līdz 0,033 procentiem ieskaitot no kredītiestādes vidējā aktīvu apmēra ceturksnī.

Darbības atļaujas iegūšanas process

""

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

FKTK speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par kredītiestāžu licencēšanas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus.

Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

!!! Tomēr uzņēmējam pašam jāsaprot, ko viņš vēlas darīt un kā strādāt. FKTK neizstrādās uzņēmēja vietā dokumentāciju vai neuzlabos iesniegtos projektus līdz kvalitatīva dokumenta statusam. Šī ir uzņēmēja paša un viņa konsultantu atbildība.

Lūdzam iepriekš pieteikties, lai vienotos par pieņemšanas laiku: fktk@fktk.lv, 67 774 800.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm