Privātais pensiju fonds

 • Sadaļa:

Kā iegūt licenci?

Licences iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un uzsākt darbību pēc atļaujas saņemšanas.

Privātā pensiju fonda (turpmāk – PPF) darbības licenci izsniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) saskaņā ar Privāto pensiju fondu likumu (turpmāk – Likums).

PPF ir juridiska persona, kas dibināta kā akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību un tas uzkrāj un iegulda tā pārvaldīto pensiju plānu dalībnieku pašu veiktās un viņu labā veiktās iemaksas, lai nodrošinātu viņiem papildpensiju.

Pensiju plāns ir sistematizētu noteikumu kopums, saskaņā ar kuru pensiju fondā tiek uzkrāta papildpensija, ieguldīti un izmaksāti uzkrātie līdzekļi.

PPF var būt slēgti un atklāti.

Slēgtais pensiju fonds pārvalda vienu vai vairākus pensiju plānus. Slēgtā pensiju fonda dalībnieki var būt tikai personas, kuras, uzsākot dalību pensiju plānā, ir konkrētā pensiju fonda dibinātāja vai vairāku dibinātāju darbinieki.

Atklātais pensiju fonds pārvalda vienu vai vairākus pensiju plānus. Par pensiju plānu dalībnieku uz līguma pamata var kļūt ikviena fiziskā persona šajā likumā noteiktajā kārtībā. Darba devējs var noslēgt ar pensiju fondu kolektīvās dalības līgumu par šā darba devēja darbinieku dalību noteiktā pensiju plānā.

PPF kvalifikācijas prasības
 • Personām, kas iesaistītās PPF pārvaldībā, ir nevainojama reputācija, atbilstoša kompetence, profesionālā pieredze un izglītība atbilstoši Likuma 20. pantam.
 • Gan PPF valdē, gan padomē (ja tāda izveidota) vismaz vienai trešdaļai no visiem tās locekļiem vai divām personām atkarībā no tā, kurš no šiem skaitļiem ir mazāks, nav interešu konflikta attiecībā uz pensiju plānu līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja pārvaldes institūciju.
 • Par slēgta PPF akcionāriem vai dalībniekiem atbilstoši Likuma 6. pantam var būt tikai tādas personas (darba devēji), kas ar pensiju fondu noslēdz kolektīvās dalības līgumu.
 • Par atklāta PPF akcionāriem vai dalībniekiem atbilstoši Likuma 6. pantam var būt tikai:
 1. kredītiestāde, kura ir saņēmusi licenci kredītiestādes darbības veikšanai dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī;
 2. dzīvības apdrošināšanas sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci dzīvības apdrošināšanas veikšanai dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī;
 3. ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī.
 • PPF, kurš piedāvā noteiktu iemaksu plānu ar garantētu ienesīgumu vai noteiktu izmaksu plānu vai pensiju plānā paredz biometrisko risku segumu, minimālais pašu kapitāla lielums ir 3 000 000 eiro atbilstoši Likuma 25. pantam.
 • PPF, kas piedāvā tikai noteikto iemaksu plānu bez garantēta ienesīguma vai šajā plānā neparedz biometrisko risku segumu, nodrošina, ka tā pamatkapitāls ir ne mazāks par 400 000 eiro atklātajam PPF un ne mazāks par 35 000 eiro slēgtajam PPF atbilstoši Likuma 25. pantam.

Darbības atļaujas iegūšanas process sastāv no vairākiem posmiem.

 1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai.
 2. Pieteikuma iesniegšana.
 3. Pieteikuma izvērtēšana.
 4. Licences saņemšana.

Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, piesakieties konsultācijai! Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi fktk@fktk.lv vai zvanot pa tālruni +371 67 774 800.

1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: pirmslicencēšanas un iepazīšanās posms, kurā FKTK organizē tikšanos (ja nepieciešams) ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs?

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma potenciālajiem akcionāriem un amatpersonām.
 • Sagatavo informāciju par sākotnējā kapitāla pamatkapitāla apmēru un naudas līdzekļu izcelsmes avotiem.
 • Sagatavo darbības plāna projektu, kurā norāda katra pensiju plāna dalībnieku skaita prognozi, iemaksu un izmaksu apmēra prognozes, atsevišķi norādot iemaksu un izmaksu apmēra prognozi biometrisko risku segumam, pensiju fonda administratīvo izdevumu prognozi un to segšanas avotus.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara FKTK?

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Veic sākotnējo darbības plāna projekta novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt atļaujas iegūšanas procesu.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Kas jāņem vērā?

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • potenciālo amatpersonu CV;
 • informācija par potenciālo akcionāru, informācija par PPF kapitāla finansējuma veidu, apmēru un tā izcelsmi;
 • darbības plāna projekts.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu FKTK nodrošina bez maksas.

2. Pieteikuma iesniegšana

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz licences saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • Iesniedz iesniegumu un visu nepieciešamo informāciju, dokumentus saskaņā ar Likuma II nodaļas prasībām.
 • Saņem informāciju no FKTK par licencēšanas pieteikuma izskatīšanas procesa uzsākšanu pēc būtības vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā.
 • Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus un veic labojumus iesniegtajos dokumentos (ja nepieciešams).

Ko dara FKTK?

 • 20 darba dienu laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta).
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, FKTK nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, FKTK sāk licences pieteikuma izvērtēšanu.
 • FKTK nozīmē licencēšanas projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Kas jāņem vērā?

 • Pirms licencēšanas pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot FKTK piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Uzņēmēja pilnvarotā persona sagatavo un iesniedz iesniegumu saskaņā ar Likuma 8.panta trešo daļu PPF licences (atļaujas) saņemšanai.

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti un informācija:

1. Informācija un dokumenti par PPF, tā akcionāriem (dalībniekiem) un amatpersonām:

a) Dokuments, kas apliecina PPFsākotnējā kapitāla samaksu saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 2.punktu;

b) Akcionāru vai dalībnieku saraksts, norādot to firmu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un vietu. Ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas iesniedz arī reģistrācijas dokumentu atbilstoši Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajam, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 3.punktu;

c) Paziņojumu, kuru aizpilda katrs pensiju fonda padomes (ja tāda izveidota) un valdes loceklis, par risku pārvaldības funkciju atbildīgā persona, par iekšējā audita funkciju atbildīgā persona, par aktuāro funkciju atbildīgā persona, kā arī persona, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 4.punktu;

d) “c” punktā minēto personu identificējoša dokumenta apliecinātu kopija, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 5.punktu;

e) Izraksts no Sodu reģistra par “c” punktā minēto personu vai, ja persona ir citas tādas dalībvalsts pilsonis, kurā nav sodu reģistra, tam līdzvērtīgu dokumentu, ko izsniegusi tās dalībvalsts kompetentā tiesu vai administratīvā iestāde vai zvērināts notārs, kuras pilsonis ir attiecīgā persona, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 6.punktu.

2. Informācija un dokumenti par PPF darbības organizāciju:

a) Fonda Organizatoriskās un vadības struktūras apraksts, kurā skaidri norādītas padomes (ja tāda izveidota) locekļa, valdes locekļa un citu 4. punktā minēto personu tiesības un pienākumi saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 7.punktu;

b) Grāmatvedības politikas apraksts saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 8.punktu;

c) Vadības informācijas sistēmas apraksts saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 9.punktu;

d) Informācijas sistēmas aizsardzības noteikumi saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 10.punktu;

e) Iekšējās kontroles sistēmas apraksts, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 11.punktu;

f) Personas datu aizsardzības noteikumi,

g) Pašu riska novērtējums saskaņā ar Likuma 30. pantu.

3. NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidei nepieciešamie dokumenti (minētie IKS elementi var būt iekļauti vienā vai vairākās politikās un procedūrās, atkarībā no iestādes lieluma, darbības specifikas un riska ekspozīcijas).

NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības prasību saraksts.

4. PPF Darbības plāns turpmākajiem trim gadiem, kurā norāda katra pensiju plāna dalībnieku skaita prognozi, iemaksu un izmaksu apmēra prognozes, atsevišķi norādot iemaksu un izmaksu apmēra prognozi biometrisko risku segumam, pensiju fonda administratīvo izdevumu prognozi un to segšanas avotus, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 13.punktu;

5. Informācija un dokumenti par pensiju plānu reģistrāciju,pārvaldīšanu un turēšanu:

a) Līgums ar līdzekļu pārvaldītāju, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 14.punktu;

b) Līgums ar līdzekļu turētāju, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 15.punktu;

c) Pensiju plāns saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 16.punktu;

d) Katram pensiju plānam izstrādātas ieguldījumu politikas apraksts (ieguldījumu politika), saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 17.punktu un 27. panta otro daļu;

e) Plānu prospekts saskaņā ar Likuma panta septīto daļu;

f) Individuālās dalības līguma paraugs, ja pensiju fonda pensiju plānā paredzēta dalībnieku tieša dalība, noslēdzot individuālās dalības līgumu, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 18.punktu;

g) Tās kārtības apraksts, kādā pensiju fonds reģistrē un uzskaita individuālās un kolektīvās dalības līgumus, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 19.punktu;

h) Interešu konflikta novēršanas politikas apraksts (politika), saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 20.punktu;

i) Iesaistīšanās politika, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 20.punktu, 29. panta pirmo un otro daļu;

j) Individuālās dalības līgums, saskaņā ar Likumapanta trešo daļu;

k) Kolektīvās dalības līgums, saskaņā ar Likuma panta pirmo daļu;

l) Ārpakalpojumu līgums/i (ja ir), saskaņā ar Likumapanta pirmo daļu;

m) Tehnisko rezervju izveidošanas kārtība, saskaņā ar Likumapanta otro daļu;

n) Papildpensijas kapitāla izmaksāšanas metodika , saskaņā ar Likumapanta sesto daļu;

o) Fonda Deleģēšanas politika;

p) Kapitāla izmaksāšanas metodika, saskaņā ar Likuma panta septīto daļu;

q) Kapitāla izmaksas pieteikums, saskaņā ar Likuma panta septīto daļu;

r) Ja pensiju fonds vēlas piedāvāt noteikto izmaksu plānu vai noteikto iemaksu plānu ar garantētu ienesīgumu vai pensiju plānā paredzēt biometrisko risku segumu, tas papildus iesniedz:

 • pensiju plānā paredzētā garantētā ienesīguma, papildpensijas un biometrisko risku aprakstu;
 • iemaksu aprēķināšanas metodiku, atsevišķi norādot, kā tiks aprēķinātas iemaksas biometrisko risku segumam;
 • tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku;
 • tehnisko rezervju apjoma prognozi turpmākajiem trim darbības gadiem;
 • darbībai nepieciešamā pašu kapitāla apjoma prognozi turpmākajiem trim darbības gadiem un tā nodrošināšanas kārtību.

PPF pieteikuma izskatīšanas termiņš

Trīs mēnešu laikā pēc tam, kad saņemti visi šajā likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pieņem lēmumu. Pieteikuma izskatīšanas termiņš var tiks pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu.

3. Pieteikuma izvērtēšana

Pieteikuma izvērtēšana: FKTK veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs?

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz FKTK papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar FKTK norādēm.
 • Piedalās FKTK organizētajās sanāksmēs.

Ko dara FKTK?

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Kas jāņem vērā?

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.
 • Aicinām FKTK rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

4. Licences saņemšana

Licences saņemšana: FKTK pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs?

 • Gatavojas saņemt licenci un sākt darbību saskaņā ar darbības plānu.
 • Noformē lietotājus FKTK Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar FKTK un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara FKTK?

 • Sagatavo lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju mājaslapā un ievieto EIOPA iestāžu reģistrā.

Kas jāņem vērā?

Izmaksas

Licences saņemšanas posmā nav papildu izmaksas, kas saistītas ar atļaujas saņemšanu.

5. Uzraudzība

Uzraudzība: FKTK veic PPF darbības uzraudzību atbilstoši Likuma prasībām.

Ko dara uzņēmējs?

Ko dara FKTK?

 • Nozīmē kuratoru PPF.
 • Vērtē PPF darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par PPF darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.
 • Organizē periodiskas tikšanās ar PPF vadību ar mērķi nodrošināt un veicināt aktīvu un efektīvu komunikāciju un savstarpējo sadarbību.

Kas jāņem vērā?

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar FKTK nozīmēto kuratoru.

Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.

Ziņojiet par izmaiņām PPF pārvaldīšanas procesā, kā arī par izmaiņām licences saņemšanai iesniegtajā informācijā un dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai dalībnieku izmaiņu gadījumā.

Izmaksas

PPF, kas saņēmis FKTK licenci, FKTK darbības finansēšanai maksā līdz 0.4 procentu apmērā no pensiju plānu dalībnieku veiktajām un to labā ceturksnī veiktajām iemaksām privātā pensiju fonda licencētajos pensiju plānos.

Komisija katru gadu izdod finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra FKTK finansēšanai noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvos noteikumus, kuros katram tirgus dalībniekam tiek noteikta maksājuma mainīgā daļa, kā arī maksājumu veikšanas kārtība.

Licences iegūšanas process

""

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

FKTK speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par PPF darbību un licencēšanas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus.

Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Lūdzam iepriekš pieteikties, lai vienotos par pieņemšanas laiku: fktk@fktk.lv, 67 774 800.

Noderīga informācija

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!