EEZ valstu makroprudenciālās politikas pasākumu atzīšana

  • Sadaļa:
  • FKTK atzītie spēkā esošie citu valstu piemērotie makroprudenciālie instrumenti
Pašlaik FKTK nav atzinusi nevienu citu valstu spēkā esošo makroprudenciālo instrumentu
  • FKTK neatzītie spēkā esošie citu valstu piemērotie makroprudenciālie instrumenti
Valsts Instruments Komisijas padomes lēmums (saite uz likumi.lv) Statuss
Norvēģija [1] Sistēmiskā riska rezerve riska darījumiem ar Norvēģijas rezidentiem 4.5 procentu apmērā Izstrādes procesā Izstrādes procesā (valstīm jāpieņem lēmums par atzīšanu līdz 2022. gada oktobrim)
Norvēģija [2] Riska svēruma zemākā robežvērtība 20 procentu apmērā (riska darījumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu Norvēģijā) un 35 procentu apmērā (riska darījumi, kas nodrošināti ar komerciālo nekustamo īpašumu Norvēģijā) Atbrīvojums (26.10.2021. lēmums) Spēkā esošs, bet neatzīts
Zviedrija [3] 25 procentu punktu slieksnis vidējai svērtajai riska pakāpei hipotekārajiem portfeļiem Zviedrijā Atbrīvojums (18.06.2019. lēmums) Spēkā esošs, bet neatzīts
Luksemburga [4] Kredīta pret īpašuma nodrošinājuma vērtības (LTV) attiecības ierobežojumi jaunajiem mājokļa kredītiem, kas nodrošināti ar Luksemburgā esošu (mājokļu) nekustamo īpašumu Atbrīvojums (26.10.2021. lēmums) Spēkā esošs, bet neatzīts
Francija [5] Lielo riska darījumu ierobežojums līdz 5 procentiem no pirmā līmeņa kapitāla Atbrīvojums (26.10.2021. lēmums) Spēkā esošs, bet neatzīts
Beļģija [6] Fiksēta 5 procentu punktu riska svēruma palielinājumu un proporcionāls riska svēruma palielinājums 33 procentu apmērā no hipotekārajiem portfeļiem, kuros ietilpst mājokļa darījumi Atbrīvojums (18.06.2019. lēmums) Spēkā esošs, bet neatzīts
  • Spēku zaudējuši citu valstu piemērotie makroprudenciālie instrumenti
Valsts Instruments Komisijas padomes lēmums (saite uz likumi.lv) Statuss
Francija [7] Lielo riska darījumu ierobežojums līdz 5 procentiem no atbilstošā kapitāla Atbrīvojums (18.06.2019. lēmums) Neatzīts, zaudējis spēku 28.06.2021.
Beļģija [8] 5 procentu punktu palielinājums riska svērumam Beļģijas rezidentu izsniegtajiem hipotekārajiem kredītiem Atzīts (19.10.2016. lēmums) Atzīts, zaudējis spēku 28.05.2017.
Igaunija [9] Sistēmiskā riska rezerve riska darījumiem ar Igaunijas rezidentiem 1 procenta apmērā Atzīts (19.10.2016. lēmums) Atzīts, zaudējis spēku 01.05.2020.
Somija [10] 15 procentu punktu slieksnis riska darījumu svērtajai vidējai riska pakāpei hipotekārajiem portfeļiem, kuros ietilpst mājokļa darījumi Atbrīvojums (18.06.2019. lēmums) Neatzīts, zaudējis spēku 01.01.2021.
  • Papildu informācija

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vispārējā nostāja attiecībā uz makrouzraudzības politikas pasākumu brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) 2015. gada 15. decembra ieteikums par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (ESRK/2015/2)

Ieteikumi par EEZ valstu piemērotajiem makroprudenciālajiem instrumentiem un to atzīšanu, kas groza ESRK/2015/2 Ieteikumu, atrodami ESRK mājaslapā

 

[1] Norvēģijas Finanšu ministrijas lēmums uzturēt sistēmiskā riska rezervi riska darījumiem ar Norvēģijas rezidentiem 4.5 procentu apmērā, paredzot pārejas periodu līdz 2022. gada 31. decembrim attiecībā uz bankām, kuras kapitāla prasību aprēķinā neizmanto attīstīto uz iekšējiem reitingiem balstīto (advanced IRB) metodi, piemērojot sistēmiskā riska rezervi 3 procentu apmērā. Sākot ar 2023. gada 1. janvāri sistēmiskā riska rezerve 4.5 procentu apmērā piemērojama visām bankām neatkarīgi no kapitāla aprēķinā izmantotās metodes.

[2] Norvēģijas Finanšu ministrijas lēmums uzturēt sistēmiskā riska rezervi riska darījumiem ar Norvēģijas rezidentiem 4.5 procentu apmērā, paredzot pārejas periodu līdz 2022. gada 31. decembrim attiecībā uz bankām, kuras kapitāla prasību aprēķinā neizmanto attīstīto uz iekšējiem reitingiem balstīto (advanced IRB) metodi, piemērojot sistēmiskā riska rezervi 3 procentu apmērā. Sākot ar 2023. gada 1. janvāri sistēmiskā riska rezerve 4.5 procentu apmērā piemērojama visām bankām neatkarīgi no kapitāla aprēķinā izmantotās metodes.

[3] Zviedrijas Finanšu inspekcijas, pamatojoties uz Regulas Nr. 575/2013 458. panta 2. daļas d) punkta vi) apakšpunktu, pieņemtais lēmums noteikt 25 procentu punktu slieksni vidējai svērtajai riska pakāpei hipotekārajiem portfeļiem.

[4] Luksemburgas Sistēmisko risku komitejas, pamatojoties uz nacionālo citu instrumentu ieviešanu, noteiktie juridiski saistošie un dažādām aizņēmēju kategorijām piemērojamie atšķirīgie kredīta pret īpašuma nodrošinājuma vērtības (loan-to-value (LTV)) attiecības ierobežojumi jaunajiem mājokļa kredītiem, kas nodrošināti ar Luksemburgā esošu (mājokļu) nekustamo īpašumu, ietverot:
a) LTV ierobežojums 100 procentu apmērā pirmā mājokļa kredītam, iegādājoties mājokli galvenās dzīvesvietas vajadzībām;
b) LTV ierobežojums 90 procentu apmērā tādiem kredītiem, kas nav pirmā mājokļa iegādei, bet ja tiek iegādāts mājoklis galvenās dzīvesvietas vajadzībām. Šo prasību īsteno proporcionāli kredītportfelim (kvota). Papildus ir iespējams piemērot atkāpi 15 procentu apmērā no jauna izsniegto kredītu mājokļa iegādei kredītportfelī, nodrošinot LTV intervālā no 90 līdz 100 procentiem;
c) LTV ierobežojums 80 procentu apmērā tādiem citiem kredītiem, kas neatbilst nevienam no iepriekšminētajām kategorijām minētajos (a) un (b) punktos, t.sk. kredītiem mājoklim, kas paredzēts izīrēšanai (buy-to-let).

[5] Francijas Augstākās finanšu stabilitātes padomes, pamatojoties uz Regulas Nr. 575/2013 458. panta 2. daļas d) punkta ii) apakšpunktu, pieņemtais lēmums samazināt Regulas Nr. 575/2013 395. panta 1. daļā paredzēto lielo riska darījumu ierobežojumu līdz 5 procentiem no pirmā līmeņa kapitāla.

[6] Beļģijas Nacionālās bankas, pamatojoties uz Regulas Nr. 575/2013 458. panta 2. daļas d) punkta vi) apakšpunktu, pieņemtais lēmums ietver:
a) fiksētu 5 procentu punktu riska svēruma palielinājumu hipotekārajiem portfeļiem, kuros
ietilpst mājokļa darījumi;
b) proporcionālu riska svēruma palielinājumu, kas ir 33 procenti no hipotekārajiem portfeļiem,
kuros ietilpst mājokļa darījumi, piemērotā vidējā riska svēruma.

[7] Francijas Finanšu stabilitātes padomes, pamatojoties uz Regulas Nr. 575/2013 458. panta 2. daļas d) punkta ii) apakšpunktu, pieņemto lēmumu samazināt Regulas Nr. 575/2013 395. panta 1. daļā paredzēto lielo riska darījumu ierobežojumu līdz 5 procentiem no atbilstošā kapitāla.

[8] Beļģijas Nacionālās bankas lēmums, kas pieņemts, pamatojoties uz Regulas Nr. 575/2013 458. panta 2. daļas d) punkta vi) apakšpunktu, par 5 procentu punktiem palielināt riska svērumu Beļģijas rezidentiem izsniegtajiem hipotekārajiem kredītiem.

[9] Igaunijas Bankas lēmumu uzturēt sistēmiskā riska rezervi riska darījumiem ar Igaunijas rezidentiem 1 procenta apmērā.

[10] Somijas Finanšu uzraudzības iestādes, pamatojoties uz Regulas Nr. 575/2013 458. panta 2. daļas d) punkta vi) apakšpunktu, pieņemto lēmumu noteikt 15 procentu punktu slieksni riska darījumu svērtajai vidējai riska pakāpei hipotekārajiem portfeļiem, kuros ietilpst mājokļa darījumi.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!