Noteikšanas metodika

  • Sadaļa:

Pretcikliskā kapitāla rezerve (PKR) ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka kredītiestādes ekonomiskās izaugsmes laikā uzkrāj pietiekamu kapitāla bāzi, lai varētu absorbēt zaudējumus lejupslīdes laikā – tā kalpos kā sava veida “drošības spilvens” kredītiestādēm, lai tās būtu spējīgas turpināt kreditēšanu arī ekonomikas lejupslīdes laikā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) katru ceturksni novērtē cikliskā sistēmiskā riska intensitāti, un, ja nepieciešams, nosaka vai koriģē noteikto PKR normu, balstoties uz attiecīgajam ceturksnim aprēķināto PKR orientieri un citus mainīgos lielumus, kurus FKTK uzskata par būtiskiem cikliskā sistēmiskā riska novērtēšanai, kā arī ievērojot attiecīgo metodoloģiju, kas noteikta spēkā esošajās Eiropas Sistēmisko Risku Kolēģijas rekomendācijās.

Kredīta atlikuma un iekšzemes kopprodukta (IKP) attiecības novirze no ilgtermiņa tendences kalpo par sākumpunktu lēmuma par PKR normu izvērtēšanā. Šīs attiecības novirzi no ilgtermiņa tendences Latvijas gadījumā aprēķina, balstoties uz “plašo” un “šauro” (kas izslēdz nebanku izsniegtos kredītus) kredītu definīciju, uz kā pamata iegūstot tā saucamās PKR etalonnormas. PKR etalonnorma (kā procentuālā daļa no riska svērtajiem aktīviem) ir vienāda ar nulli, ja kreditēšanas un IKP novirze no ilgtermiņa tendences ir vienāda ar vai mazāka par 2 procentu punktiem. Kreditēšanas un IKP novirzei palielinoties virs 2 procentu punktiem, PKR eatlonnorma lineāri pieaug no nulles līdz 2.5% apmērā no riska svērto aktīvu apjoma. Par PKR orientieri tiek izvēlēta tā PKR etalonnorma, kas vislabāk atspoguļo nacionālās ekonomikas īpatnības. Latvijas gadījumā PKR etalonnorma, kas aprēķināta, balstoties uz “šauro” kredītu definīciju, sniedz pamatotākus rezultātus, nekā izmantojot “plašo” kredītu definīciju. “Šaurās” definīcijas kredītu laikrindas dati ir stabilāki (tie netiek retrospektīvi koriģēti) un ir operatīvāk pieejami. Līdz ar to Latvijas gadījumā par PKR orientieri tiek pieņemta PKR etalonnorma, kas aprēķināta, balstoties uz “šauro” kredītu definīciju.

Jāatzīmē, ka citu valstu pieredze liecina, ka ne vienmēr kā uz labu signālu var paļauties uz kreditēšanas un IKP attiecības novirzi no ilgtermiņa tendences. Lai novērtētu ciklisko sistēmisko risku pieaugumu un noteiktu PKR normu, jāņem vērā arī citi kvantitatīvie indikatori un ekspertu vērtējums, uzsvaru liekot uz kvalitatīvo vērtējumu. Nepieciešamības gadījumā FKTK var noteikt arī PKR normu, kas ir augstāka par 2.5% no riska svērto aktīvu apjoma. Metodoloģija paredz finanšu sektora un tautsaimniecības tendenču izvērtējumu, t.sk. nekustamā īpašuma nozarē, izmantojot vairākus rādītājus, piemēram kreditēšanas tempus, mājokļu cenu dinamiku un citus, kurus uzskata par būtiskiem cikliskā sistēmiskā riska novērtēšanai.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35.5 pantu, FKTK ir iestāde, kas ir atbildīga par cikliskā sistēmiskā riska intensitātes novērtēšanu un PKR normas noteikšanu (ja nepieciešams) Latvijā. Sākot ar 2015. gadu, FKTK reizi ceturksnī nosaka un publisko PKR normu darījumiem ar Latvijas rezidentiem, bet pēc 2021. gada 19. maija, kad stājās spēkā attiecīgie grozījumi Kredītiestāžu likumā, kas maina kārtību, kā dalībvalstis nosaka PKR normu, ņemot vērā grozītās kapitāla prasību direktīvas (CRD V)[1] prasības, FKTK kā līdz šim reizi ceturksnī turpinās novērtēt un publicēt novērtējumu par cikliskā sistēmiskā riska intensitāti un noteiktās PKR normas atbilstību. Savukārt lēmums par jaunas PKR normas noteikšanu tiks pieņemts tikai gadījumos, kad būs nepieciešams mainīt tās apmēru. Lēmums tiek pieņemts, konsultējoties ar Latvijas Banku un Finanšu ministriju. FKTK, pirmo reizi nosakot tādu PKR normu, kas ir lielāka par nulli, nosaka datumu, no kura kredītiestāde šo PRK normu piemēro. Šis datums (izņemot ārkārtas gadījumos) ir 12 mēneši no dienas, kad publicēts attiecīgais lēmums.

Atbilstoši ESRK Rekomendācijai (ESRK/2014/1), pieņemot lēmumus par PKR normu, FKTK mērķis ir aizsargāt kredītiestāžu sistēmu no iespējamiem zaudējumiem, kas saistīti ar cikliska sistēmiskā riska saasināšanos, tādējādi atbalstot ilgtspējīgu reālās ekonomikas kreditēšanu visa finanšu cikla laikā. FKTK lems par nepieciešamību noteikt PKR normu apmērā virs 0%, ja Latvijas finanšu sektorā tiks novērots būtisks ciklisko sistēmisko risku pieaugums.

Katra kredītiestāde aprēķina sev specifisko PKR normu, ņemot vērā tās riska darījumu ģeogrāfisko struktūru un attiecīgajās valstīs noteiktās PKR normas (FKTK 2020. gada 25.augusta normatīvie noteikumi Nr. 137 “Kredītiestādei specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves normas aprēķināšanas noteikumi”). Šo sev specifisko PKR normu kredītiestāde attiecina uz tās kopējiem riska darījumiem, aprēķinot kopējo PKR.

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Direktīva 2019/878, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm