Saistītie normatīvie akti un vadlīnijas

  • Sadaļa:

Kredītiestāžu likums (35.4 – 35.pants): http://likumi.lv/doc.php?id=37426

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 25. augusta normatīvie noteikumi Nr. 137 “Kredītiestādei specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves normas aprēķināšanas normatīvie noteikumi”: https://likumi.lv/ta/id/317098

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (CRD IV)  (130., 135.-140. un 160. pants): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:LV:PDF

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/878 (2019. gada 20. maijs) ar ko Direktīvu 2013/36/ES groza attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem (CRD V) (Veikti grozījumi Direktīvas 2013/36/ES 130. un 136. pantā): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0878&from=EN

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2014. gada 18. jūnija ieteikums par norādījumiem pretciklisko kapitāla rezervju normas noteikšanai (ESRK/2014/1): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014Y0902(01)&from=EN

Komisijas deleģētā regula (ES) Nr. 1152/2014 (2014. gada 4. jūnijs) ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par attiecīgo kredītriska darījumu ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanu iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju aprēķināšanai: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1152&from=EN

Komisijas īstenošanas regula (ES) 2021/637 (2021. gada 15. marts) ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz to, kā iestādes publisko informāciju, kura minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotās daļas II un III sadaļā, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1423/2013, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/1555, Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/200 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2295: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0637&from=EN

BCBS Guidance for national authorities operating the countercyclical capital bufferhttp://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf

Papildu informācija

Informācija par Bāzeles Banku uzraudzības komitejas dalībnieku noteiktajām aktuālajām pretcikliskās kapitāla rezerves normām: https://www.bis.org/bcbs/ccyb/

BIS Quarterly Review, March 2014: The credit-to-GDP gap and countercyclical capital buffers: questions and answershttp://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1403g.htm

EBA final (draft) Regulatory technical standards on disclosure of information related to the countercyclical capital buffer (projekts)https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/regulatory-technical-standards-on-disclosure-of-information-related-to-the-countercyclical-capital-buffer

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm