Sistēmiski nozīmīgas iestādes

  • Sadaļa:

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35.13 pantu FKTK ir atbildīga par citu sistēmiski nozīmīgu iestāžu (C-SNI) identificēšanu.

Saskaņā ar FKTK padomes 21.12.2021. lēmumu FKTK šobrīd ir identificējusi šādas C-SNI (alfabētiskā secībā):

  • Akciju sabiedrība “Citadele banka”
  • Akciju sabiedrība “Rietumu Banka”
  • AS BlueOrange Bank
  • AS “SEB banka”
  • “Swedbank” AS

2021. gadā FKTK identificēto C-SNI sarakstam salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir nākusi klāt AS BlueOrange Bank. Lai identificētu C-SNI, FKTK izmantoja Eiropas Banku iestādes izstrādātajās pamatnostādnēs EBA/PN/2014/10 (turpmāk tekstā – Pamatnostādnēs) ietverto metodoloģiju. Katras kredītiestādes sistēmiskais nozīmīgums tika novērtēts, ņemot vērā šādus Pamatnostādnēs noteiktos obligātos kritērijus un rādītājus:

Katrai kredītiestādei, ņemot vērā obligāto rādītāju vērtības un svarus, tika aprēķināts C-SNI vērtējums – atbilstoši Pamatnostādnēm, ja tas pārsniedz tajās noteikto automātiskās C-SNI identificēšanas slieksni, kredītiestāde tiek identificēta kā C-SNI. Lai nodrošinātu FKTK izmantotās metodoloģijas piemērotību Latvijas Republikas finanšu sektora specifikai, FKTK, identificējot C-SNI, tāpat kā iepriekšējos gadus, izmantoja Pamatnostādnēs piedāvāto iespēju paaugstināt C-SNI automātiskās identificēšanas slieksni līdz 425 bāzes punktiem, kā arī veica papildu novērtējumu par nepieciešamībai identificēt kā C-SNI tās kredītiestādes, kuru C-SNI vērtējums pārsniedza šo slieksni. FKTK, to salīdzinoši nelielā darbības apmēra dēļ, arī izmantoja Pamatnostādnēs piedāvāto iespēju neiekļaut C-SNI identificēšanas procesā ieguldījumu brokeru sabiedrības. Atbilstoši Pamatnostādnēs noteiktajam, Latvijas Republikā darbību veicošo ārvalstu kredītiestāžu filiāļu C-SNI vērtējumi tika iekļauti aprēķina kopsummā, bet tās nevar tikt identificētas kā C-SNI.

Visas piecas FKTK identificētās C-SNI tika identificētas, izmantojot Pamatnostādnēs noteikto “automātisko” pieeju (to C-SNI vērtējums pārsniedz 425 bāzes punktus). Papildus automātiski identificētajām C-SNI, pamatnostādnes dod iespēju, izmantojot izvēles rādītājus, identificēt kā C-SNI arī citas kredītiestādes ar zemāku C-SNI vērtējumu. FKTK veica novērtējumu un nolēma neidentificēt citas C-SNI balstoties uz izvēles rādītājiem.

Ar mērķi nodrošināt C-SNI spēju absorbēt potenciālos zaudējumus un tādējādi mazināt iespējamos finanšu sistēmas sistēmiskos riskus un izmaksas tautsaimniecībai, saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35.15 pantu, identificētajām C-SNI tiek noteikta citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerves (tālāk tekstā – C SNIR) norma.

Saskaņā ar šā gada FKTK padomes lēmumu identificētajām C-SNI konsolidācijas grupas līmenī ir jānodrošina šādu C‑SNIR normu izpilde:

Kredītiestāde Uzturamā C-SNIR no 21.12.2021. Uzturamā C-SNIR no 01.01.2023.
”Swedbank” AS 2% 2%
Akciju sabiedrība “Citadele banka” 1.50% 1.75%
AS ”SEB banka” 1.50% 1.50%
Akciju sabiedrība ”Rietumu Banka” 1% 1%
AS BlueOrange Bank 0% 0.25%

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību un paaugstināto neskaidrību par epidemioloģisko un ekonomisko attīstību, C-SNIR piemērošanai tiek noteikts pārejas periods – kredītiestādēm, kurām prasība ir pieaugusi (salīdzinot ar 08.12.2020. noteikto), tās jaunā apmēra izpilde būs jānodrošina no 01.01.2023.

Piemērojamās C-SNIR apmērs tika kalibrēts, balstoties uz vienādas sagaidāmās ietekmes pieeju, kuras ietvaros tas ir atkarīgs no varbūtības iestādei nonākt finanšu stresa situācijā un tās sistēmiskā nozīmīguma. Finanšu stress tiek definēts kā epizode, kad kredītiestāde viena ceturkšņa laikā cieš zaudējumus vismaz 2.5 procentu apmērā no tās riska svērtajiem aktīviem, kas atbilst kapitāla saglabāšanas rezerves apmēram. Varbūtība kredītiestādei nonākt finanšu stresa situācijā tika novērtēta, balstoties uz banku sektora riska svērto aktīvu atdeves rādītāja vēsturisko sadalījumu laikposmā no 2004. līdz 2020. gadam.

Lai mazinātu identificēto C-SNI finanšu stresa iespēju, ir svarīgi ne tikai palielināt kapitāla rezervju, kas tām ir jāuztur, apmēru, bet arī nodrošināt to atbilstību augstākajiem korporatīvās pārvaldības standartiem. Šī iemesla dēļ ar risku pārvaldīšanu un padomes un valdes, kā arī to komiteju darbību saistītās jomās identificētās C-SNI tiek noteiktas kā sistēmiski nozīmīgas atsevišķu prasību piemērošanas nolūkiem, kas nozīmē augstāku šo prasību ievērošanas uzraudzības intensitāti, kā arī tām nebūs iespējas piemērot atsevišķus normatīvajos aktos noteiktus atvieglojumus, kuri ar FKTK atļauju var tikt piešķirti sistēmiski mazāk nozīmīgām iestādēm. Šīs piemērojamās prasības ir:

– prasība izstrādāt iestādes nozīmīgumam atbilstošas stratēģijas, politikas, procedūras un sistēmas savlaicīgai risku identificēšanai, novērtēšanai, analīzei un pārvaldīšanai (Kredītiestāžu likuma 34.2 panta otrā daļa);

– prasība kredītiestāžu valdes un padomes locekļiem nepārsniegt vienlaikus atļauto ieņemamo padomes un valdes locekļa amata vietu daudzumu (Kredītiestāžu likuma 26.1 pants);

– prasība veidot atalgojuma komiteju (FKTK 03.11.2020. normatīvo noteikumu Nr. 207 “Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem” 11. punkts);

– prasība veidot risku komiteju un izvirzīšanas komiteju un iespēja apvienot risku un revīzijas komitejas (FKTK 01.12.2020. normatīvo noteikumu Nr. 227 “Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi” 79., 86. un 87. punkts);

– prasība nodrošināt, ka iestādes iekšējās kontroles funkcijas ir neatkarīgas no iestādes darbības, kuru tās kontrolē un ir organizatoriski nodalītas cita no citas (FKTK normatīvo noteikumu Nr. 227 “Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi” 118. – 120. punkts).

FKTK arī turpmāk reizi gadā pārskatīs identificēto C-SNI sarakstu. Nākotnē C-SNI var tikt piemērotas arī citas stingrākas prasības.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!