Uz aizņēmējiem vērstie instrumenti

  • Sadaļa:

Lai stiprinātu kredītņēmēju un kredītiestāžu noturību finanšu cikla lejupslīdes fāzēs, ir būtiski piemērot uz aizņēmējiem vērstus instrumentus (borrower-based measures) – kvantitatīvus limitus, kas nodrošina efektīvu kredītriska pārvaldību un pārdomātu kredītņēmēju kredītspējas izvērtēšanu, kā arī veicina finanšu un kapitāla tirgus stabilitāti:

  • kvantitatīvus ierobežojumus patērētāju kredītiem (fiziskām personām) – parāda apkalpošanas izdevumu attiecību pret ienākumiem (debt-service-to-income ratio, turpmāk – DSTI) un parāda attiecību pret gada ienākumiem (debt-to-income ratio, turpmāk – DTI);
  • maksimālā kredīta termiņa ierobežojumus kredītiem fiziskām personām;
  • specifiskus ierobežojumus kredītiem, kuri izsniegti mājokļa iegādei ar mērķi gūt ienākumus (buy-to-let), kas izriet no kredītņēmēja darbības ar nekustamo īpašumu.

Prasības šo instrumentu harmonizētai ieviešanai ir noteiktas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) normatīvajos noteikumos Nr. 242 “Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi” (turpmāk – Kredītriska noteikumi), un tās stājās spēkā 2020. gada 1. jūnijā.

Lai mazinātu potenciālo regulējuma arbitrāžu un stiprinātu iekšējo Latvijas finanšu tirgu, sākot no  2022. gada 1. janvāra citā dalībvalstī reģistrētās kredītiestādes, kuras ir tiesīgas sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā dibināšanas brīvības un pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros, atbilstoši Kredītiestāžu likuma 6. panta trešajai daļai piemēro Kredītriska noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz aizņēmējiem vērstu instrumentu piemērošanu fizisko personu kredītspējas vērtēšanā.

Piemērojamās prasības (Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm – no 2020. gada 1. jūnija noslēgtajiem jaunajiem kredītlīgumiem; citā dalībvalstī reģistrētām kredītiestādēm, kuras ir tiesīgas sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā – no 2022. gada 1. janvāra noslēgtajiem jaunajiem kredītlīgumiem)

  • DSTI prasība patērētāju kredītiem 40 procentu apmērā, kas paredz maksimāli pieļaujamo parāda apkalpošanas izdevumu attiecību pret aizņēmēja vidējiem neto ienākumiem mēnesī.
  • DTI prasība patērētāju kredītiem – koeficients 6, kas nosaka maksimāli pieļaujamo kopējā parāda attiecību pret aizņēmēja gada ienākumiem.
  • Maksimāli pieļaujamie atmaksas termiņi kredītiem fiziskām personām: kredītam mājokļa iegādei – 30 gadi, bet patēriņa kredītam (t.sk. finanšu līzinga darījumiem) – septiņi gadi.
  • Ņemot vērā, ka papildus DSTI un DTI ir arī citi būtiski aizņēmēja maksātspējas noteikšanas kritēriji (piemēram, aizņēmēja uzkrājumu līmenis un galvotāja vai ķīlas esamība), lai nodrošinātu, ka šo ierobežojumu piemērošanas rezultātā aizņēmējiem ar mazu finanšu ievainojamības risku netiek nesamērīgi ierobežotas iespējas saņemt kredītus, FKTK ir noteikusi iespēju iestādēm no tiem daļēji atkāpties – ar nosacījumiem, ka kalendārajā ceturksnī atkāpe nevar pārsniegt 10 procentus no iestādes fiziskajām personām no jauna izsniegto kredītu apmēra un iestādēm ir jābūt spējīgām izskaidrot šo izņēmumu piemērošanas pamatā esošos risku mazinošos elementus.
  • Prasība noteikt kārtību kredītu izsniegšanai mājokļa iegādei ar mērķi to izīrēt (buy-to-let) vai citādā veidā gūt ienākumus, kas izriet no kredītņēmēja darbības ar nekustamo īpašumu. Kredīta apmēra attiecība pret nodrošinājumu (loan-to-value, turpmāk – LTV) šādiem kredītiem nevar pārsniegt 70 procentus, un, vērtējot kredītspēju, prognozējamie ienākumi no nekustamā īpašuma ņemami vērā ne vairāk kā 70 procentu apmērā.
  • Prasība vērtēt, cik lielā mērā kredītņēmēja, kas ir patērētājs, risks ir atkarīgs no deklarētajiem ienākumiem, ko rada nekustamais īpašums, un cik – no esošā kredītņēmēja spējas atmaksāt parādu no citiem avotiem. Ja, izvērtējot kredītņēmēja kredītspēju, aprēķinātajos kredītņēmēja ienākumos deklarētie ienākumi no nekustamā īpašuma (kas nav attiecīgā kredīta mājokļa iegādei nodrošinājuma objekts) pārsniedz 20 procentu īpatsvaru, tad kredītņēmēja kredītspēja tiek vērtēta kā nepietiekama, ja kredīta LTV rādītājs ir lielāks nekā 70 procenti.
Kādiem kredītlīgumiem šīs prasības ir saistošas?

Prasības attiecas uz jauniem kredītlīgumiem patērētājiem (fiziskām personām), kuri tiks noslēgti no 2020. gada 1. jūnija un kurus izsniegs kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras ir iestādes Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 izpratnē (turpmāk – iestāde), t.sk. kredītiestādes, kuru uzraudzību veic Eiropas Centrālā banka. Lai sekmētu harmonizētu prasību piemērošanu finanšu sektorā kopumā, attiecībā uz citiem finanšu tirgus dalībniekiem tām ir ieteikuma raksturs, ciktāl tās attiecas uz šo finanšu tirgus dalībnieku darbību.

Citā dalībvalstī reģistrētās kredītiestādes, kuras ir tiesīgas sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā dibināšanas brīvības un pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros, atbilstoši Kredītiestāžu likuma 6. panta trešajai daļai piemēro Kredītriska noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz aizņēmējiem vērstu instrumentu piemērošanu fizisko personu kredītspējas vērtēšanā attiecībā uz jaunajiem kredītlīgumiem fiziskajām personām, kuri tiks noslēgti no 2022. gada 1. janvāra.

Kāpēc FKTK ir noteikusi šādas prasības?

FKTK piemēro uz aizņēmējiem vērstus instrumentus kā preventīvu pasākumu, kas stiprina kredītņēmēju un kredītiestāžu noturību pret potenciālajiem satricinājumiem nākotnē. Paplašinot prasību tvērumu arī uz citā dalībvalstī reģistrētām kredītiestādēm, kuras ir tiesīgas sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, tiek mazināta potenciālā  regulējuma arbitrāža un stiprināta kredītņēmēju noturība finanšu cikla lejupvērstajās fāzēs.

Kvantitatīvi limiti, kas ierobežo kredītņēmēju iespējas aizņemties lielāku summu, nekā viņi patiesībā var atļauties, mazina kredītņēmēju finansiālo ievainojamību un veicina finanšu un kapitāla tirgus stabilitāti.

Kvantitatīvie limiti veicina vienotu kredītiestāžu pieeju attiecībā uz būtiskiem maksimāli pieļaujamajiem riska indikatoriem un nodrošina konservatīvas kreditēšanas prakses saglabāšanos arī periodos, kad notiek aktīva kreditēšana.

Jau no 2008. gadā Patērētāju tiesību aizsardzības likumā attiecībā uz kredītiem, kuru summa ir vienāda ar 100 minimālajām mēnešalgām vai lielāka, ir ieviests LTV limits 90 procentu apmērā no ieķīlātā nekustamā īpašuma tirgus vērtības. Taču, kā rāda Latvijas un citu valstu pieredze, aktivizējoties kreditēšanai un pieaugot mājokļu un tātad arī nodrošinājumu vērtībai, kredītrisku mazinoša ietekme, lietojot tikai šo vienu – LTV – instrumentu, netiek panākta. Tādēļ ir svarīgi piemērot arī DSTI vai DTI prasības, jo ienākumi finanšu cikla augšupejas fāzē parasti aug lēnāk nekā nekustamā īpašuma cenas. Savukārt maksimālā kredīta termiņa noteikšana ierobežo DSTI instrumenta apiešanas iespēju, ko varētu veikt, pagarinot kredīta termiņu.

Maksimālā kredīta termiņa ierobežojuma noteikšana ir lietderīga arī tāpēc, ka pārmērīgi gara termiņa kredīti ir riskanti gan kredītiestādēm, gan kredītņēmējiem. Zemi mēneša maksājumi kredīta termiņa sākumposmā, ko nosaka kredīta garais termiņš un šā brīža zemās procentu likmes, var stimulēt kredītņēmēju pārvērtēt savas spējas atmaksāt kredītu un aizņemties lielāku summu, nekā patiesībā var atļauties. Realitātē ilgtermiņa kredīti uzliek lielāku parāda apkalpošanas nastu kredītņēmējiem, jo procentu maksājumi akumulējas ilgākā laika posmā. Pieaugot procentu likmēm, kredītņēmējiem, kas uzņēmušies pārāk lielu parāda slogu, var rasties problēmas ar tā atmaksu.

DTI kalpo arī kā papildu drošības ierobežojums (backstop) situācijā, kad procentu likmes ir ļoti zemas, un 40 procentu DSTI slieksnis zemo mēneša kredītmaksājumu dēļ neierobežotu iespēju aizņemties kredītņēmēja finanšu ievainojamības riskam nesamērīgi lielu kredīta apmēru (pat virs astoņām neto gada algām).

Kopumā LTV, DSTI, DTI un kredīta maksimālā termiņa ierobežojuma nozīme pieaug zemo procentu likmju apstākļos. Šāda ilgstoši zema ienesīguma vide no finanšu stabilitātes aspekta ir saistīta ar virkni nevēlamu seku un izaicinājumu – būtiskākais no tiem ir tirgus dalībnieku tieksme uzņemties pārāk lielus riskus augstāka ienesīguma meklējumos. LTV, DSTI, DTI un kredīta maksimālā termiņa ierobežojums var šos riskus mazināt.

Kāpēc ir paredzētas specifiskas prasības kredītiem, kuri izsniegti mājokļa iegādei ar mērķi gūt ienākumus, kas izriet no kredītņēmēja darbības ar nekustamo īpašumu?

Specifiskas prasības kredītiem, kuri izsniegti mājokļa iegādei ar mērķi gūt ienākumus, kas izriet no kredītņēmēja darbības ar nekustamo īpašumu (piemēram, īpašuma iegādei ar mērķi to izīrēt), ir saistītas ar šo kredītu potenciāli lielāku risku, salīdzinot ar kredītiem mājokļa iegādei ar mērķi to lietot kā dzīvesvietu. Ieguldījumi šādos īpašumos pēc būtības ir investīcijas, un kredīti šādu nekustamo īpašumu iegādei pēc pazīmēm ir līdzīgi kredītiem pret komerciālā nekustamā īpašuma nodrošinājumu. Šādi nekustamie īpašumi pēc būtības ģenerē ienākumu plūsmas, kas lielā mērā ir atkarīgas no nekustamā īpašuma tirgus dinamikas un var būt ļoti svārstīgas.

Par nepieciešamību pielāgot regulējumu kredītiem, kas izsniegti mājokļa iegādei ar mērķi to izīrēt, norāda arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Direktīva 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu 3., 17. un 55. preambula.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!