Kas jāzina par Vienoto uzraudzības mehānismu?

  • Sadaļa:

Kas ir Vienotais uzraudzības mehānisms?

Eiropas Centrālā bankas īstenotais Vienotais uzraudzības mehānisms (VUM), kura ietvaros ECB uzņēmusies jaunus banku uzraudzības pienākumus, stājās spēkā 2014. gada 4. novembrī.

VUM ietilspt  visas valstis, kuru valūta ir eiro, kā arī valstis, kuras nav ieviesušas eiro, bet kuras nolēmušas īstenot ciešu sadarbību vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros.

Īpašie uzdevumi saistībā ar kredītiestāžu uzraudzību ECB tiks uzticēti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6. punktu.

VUM galvenais mērķis ir nodrošināt Eiropas banku sistēmas drošību un noturību un veicināt finanšu integrāciju un stabilitāti Eiropā.

ECB sadarbībā ar iesaistīto ES valstu kompetentajām iestādēm ir atbildīga par VUM efektīvu un saskaņotu funkcionēšanu.

Vienotais uzraudzības mehānisms izskaidrots 3 min. garajā VIDEO.

Sīkāku informāciju par konkrētajiem posmiem ceļā uz banku savienību sk. ECB mājas lapā par galvenajiem posmiem.

Kas tajā piedalās?

Eiro zonas valstis automātiski piedalās Vienotajā uzraudzības mehānismā.  ECB tieši uzrauga aptuveni 130 kredītiestāžu, kas veido gandrīz 85% no eiro zonas banku kopējiem aktīviem. Šis skaitlis atspoguļo konsolidētu informāciju, t.i., banku grupas, kas ietver vairākas atsevišķas kredītiestādes, tiek uzskatītas par vienu institūciju. Katrā iesaistītajā valstī ECB tiešai uzraudzībai pakļautas vismaz trīs vissvarīgākās kredītiestādes neatkarīgi no to absolūtā lieluma.

Latvijas gadījumā ECB pārņēmusi trīs pēc aktīviem lielāko banku  uzraudzību – Swedbank, SEB banka un Citadele banka. Šo banku uzraudzība notiek ciešā sadarbībā arī ar Latvijas banku uzraugu – Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

Pārējās kredītiestādes iesaistītajās valstīs arī turpmāk uzraudzīs valstu kompetentās iestādes. ECB jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu uzsākt jebkuras šādas kredītiestādes tiešu uzraudzību, lai nodrošinātu augstu uzraudzības standartu konsekventu piemērošanu.

Kā tas darbojas?

Jaunajā uzraudzības sistēmā nozīmīgas kredītiestādes ir pakļautas tiešai ECB uzraudzībai. ECB ciešā sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm īsteno visu pārējo kredītiestāžu uzraudzību, kas notiek vispārējā ECB pārraudzībā. ECB jebkurā brīdī varē nolemt uzņemties atbildību par kādu mazāk nozīmīgu kredītiestādi.

Kas nosaka, vai kredītiestāde ir nozīmīga?

Lēmumu par to, vai kredītiestāde uzskatāma par nozīmīgu, nosaka šādi faktori:
– kāda ir tās aktīvu kopējā vērtība;
– cik svarīga ir šī kredītiestāde attiecīgās valsts vai visas ES tautsaimniecībai;
– cik svarīgas ir tās pārrobežu aktivitātes;
– vai tā ir pieprasījusi vai saņēmusi valsts finanšu palīdzību no Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) vai Eiropas Finanšu stabilitātes fonda (EFSF).

Papildu informācija

Saite uz VUM: https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
Sate uz ECB: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Saite uz EBA: http://www.eba.europa.eu/

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm