EBI publicē 2014. gada ES banku stresa testa rezultātu pārskata formas

  • Sadaļa:

EBI informācija plašsaziņas līdzekļiem
21.08.2014.

EBI publicē 2014. gada ES banku stresa testa rezultātu pārskata formas

Eiropas Banku iestāde (EBI) publicējusi Eiropas Savienības (ES) mēroga banku stresa testa rezultātu pārskata formas. Datu formas visām stresa testā iekļautajām bankām veidotas pēc vienota parauga un atspoguļo informāciju, kas tiks atklāta par katru banku individuāli. EBI darbojas kā datu centrs, nodrošinot stresa testu rezultātu apkopošanu lietotājiem draudzīgā formātā. Līdz ar banku stresa testa rezultātu atspoguļošanu salīdzināmā veidā par visu ES vienoto tirgu, EBI nodrošinās lielāku banku caurredzamību un tirgus disciplīnas uzlabošanos ES banku sektorā.

EBI publicētās pārskata formas izmantos ES mēroga banku stresa testu rezultātu publicēšanai šā gada oktobrī. EBI kā stresu testu koordinators publicēs vairāk nekā 12 000 datu vienību par katru no stresa testā iesaistītajām bankām un būs kā datu centrs stresa testu rezultātiem, ko iesniedz katras valsts uzraudzības iestādes.

EBI pārskata formās tiks atspoguļota informācija par banku kapitāla struktūru, riska svērtajiem aktīviem, peļņu un zaudējumiem, prasības pret centrālām valdībām, kredītriskam pakļautie riska darījumi un vērtspapīrošanas pozīcijas. Papildus tam EBI pirmo reizi atklās katras bankas pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītāju (CET1), kas aprēķināts, neņemot vērā CRR/CRD4 pārejas periodā paredzētos nosacījumus.

Vispārējais ES stresa tests tiek veikts 124 ES bankās, kas aptver vismaz 50% no katras valsts banku sektora visaugstākajā konsolidācijas līmenī. Stresa tests tiek īstenots ciešā EBI un nacionālo uzraudzības iestāžu sadarbībā, tai skaitā ar ECB. EBI ir atbildīga par stresa testa koordinēšanu, sadarbojoties ar ECB (vienotā uzraudzības mehānisma valstu gadījumā) un efektīvas koordinācijas nodrošināšanu starp piederības valsts un iesaistītās valsts uzraugiem. EBI darbojas kā pārredzamu testu rezultātu datu centrs. Savukārt katras valsts nacionālais uzraugs ir atbildīgs par banku stresa testa norises uzraudzību, pārbaudot rezultātu kvalitāti, kā arī nosakot un īstenojot nepieciešamos uzraudzības pasākumus.

Jāatgādina, ka no Latvijas bankām šajā EBI stresa testā ir iekļauta AS „ABLV Bank”, savukārt Latvijā strādājošās pārrobežu banku grupas tiks testētas konsolidētā līmenī. Tās ir – „Danske Bank”, „DNB Bank” ASA, „Nordea Bank” AB, „Skandinaviska Enskilda Banken” AB jeb SEB, „Swedbank” AB, „Pohjola Bank” plc un „Svenska Handelsbanken” AB. Tas nozīmē, ka stresa testu rezultātos kā daļa no pārrobežu banku grupas būs iekļauti arī šo grupu meitasuzņēmumi un filiāles.

Papildu informācija EBI mājas lapā: http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-templates-for-the-2014-eu-wide-stress-test

Mediju jautājumiem:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774860, 26148001
laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm