Vienoto banku uzraudzības mehānismu veidos Eiropas Centrālā Banka un nacionālie uzraugi

  • Sadaļa:

Vienoto banku uzraudzības mehānismu veidos Eiropas Centrālā Banka un nacionālie uzraugi

2012. gada 13. decembrī Eiropas Savienības finanšu ministri panāca politisku vienošanos par vienotā kredītiestāžu uzraudzības mehānisma izveidi. Balstoties uz vienošanos, tuvākajā laikā tiks uzsāktas konsultācijas ar Eiropas Parlamentu ar mērķi panākt galīgo vienošanos pēc iespējas drīz.

Vienoto uzraudzības mehānismu veidos Eiropas Centrālā Banka (ECB) un nacionālās kompetentās iestādes. ECB būs atbildīga kopumā par vienotā uzraudzības mehānisma darbību un tai būs galvenā loma eirozonas valstu banku uzraudzībā, bet uzraudzība tiks īstenota diferencētā veidā.

Pagaidām, kamēr vienotais uzraudzības mehānisms nav stājies spēkā, būtiskas izmaiņas finanšu sistēmā nesaredzam. Ja Latvija 2014. gadā pievienosies eirozonai, tad 3 lielākās bankas varētu tikt pakļautas ECB tiešajai uzraudzībai – Swedbank, SEB un Nordea Bank Finland Pls. Latvijas filiāle (tiek iekļauta automātiski kā eirozonas bankas filiāle) un iespējams arī ABLV Bank. Jāatzīmē, ka banku tiešā ECB uzraudzība tiks realizēta ciešā sadarbībā ar nacionālajiem uzraugiem. Ja Zviedrija neiesaistās tajā brīdī vienotajā uzraudzības mehānismā, tad sadarbībā par pārrobežu jautājumiem attiecībās ar Zviedrijas finanšu uzraudzības iestādi ECB uzņemas līdzšinējo FKTK lomu. Vēl detalizētākas aprises par plānoto mehānismu varēsim komentēt, kad no ES Padomes tiks saņemta sarunu rezultātā precizētā redakcija.

Mehānisms paredz, balstoties uz noteiktiem kritērijiem – kredītiestādes lielums, relatīvā nozīmība ekonomikā, noteikt, kuras no kredītiestādēm pakļaujas ECB tiešai uzraudzībai, savukārt kuru uzraudzībā nozīmīgāka loma būs nacionālajām uzraudzības iestādēm, tai pašā laikā saglabājot iespēju, ka jebkura banka var tikt pakļauta ECB tiešajai uzraudzībai. Jebkurā gadījumā vismaz 3 nozīmīgākajām mehānismā iesaistītās valsts bankām ir jābūt ECB uzraudzībā. Mehānisms respektē dalībvalstu specifisko apstākļus, nozares struktūru un citus tās raksturlielumus, vienlaikus nodrošinot stabilu bāzi, kas ļauj ECB īstenot savus uzdevumus un faktiski un efektīvi atbildēt par vienotā uzraudzības mehānisma kā sistēmas vispārējo darbību. No visām 6000 eirozonas bankām pēc apstiprinātajiem kritērijiem aptuveni 200 tiks pakļautas tiešajai ECB uzraudzībai.

Nacionālajām kompetentajām iestādēm makrouzraudzības instrumentu izmantošanā un kredītiestādes licences izsniegšanas un anulēšanas procesā ir atvēlēta būtiska loma. Sankciju piemērošanā prudenciālās uzraudzības jomā ir dalīta kompetence starp ECB un nacionālajām kompetentajām iestādēm.  Nacionālās kompetentās iestādes paliek pilnībā atbildīgas par naudas atmazgāšanas novēršanas jautājumiem, finanšu instrumentu tirgus likumdošanas ievērošanu un citiem banku darbības aspektus. Eiropas Banku iestādei saglabājas pilnvaras izstrādāt vienoto regulējumu un strādāt pie uzraudzības prakses konverģences.

FKTK atzinīgi novērtē, ka ir panākts kompromiss par ECB un nacionālo kompetento iestāžu sadarbības modeļa un pamatkritēriju noteikšanu jau pašā regulā, kas nodrošina skaidrību par mehānisma darbību. Piedāvātie kritēriji nodrošina līdzsvaru starp uzraudzības centralizāciju un praktiski īstenojamu mehānismu šādas uzraudzības realizācijā.

Arī dalībvalsts, kuras nav ieviesušas eiro, bet vēlas piedalīties vienotajā uzraudzības mehānismā, var uzsākt ciešu sadarbību ar Eiropas Centrālo banku (ECB), piedalīties Uzraudzības padomes darbā ar līdzvērtīgām tiesībām.

Bija plānots, ka vienotās uzraudzības mehānisms pēc darbības uzsākšanas nodrošinātu iespēju Eiropas Stabilitātes mehānismam (ESM) tieši rekapitalizēt grūtībās nonākušās eirozonas bankas, tādējādi neapgrūtinot eirozonas valstis ar vēl lielākām parādsaistībām.
Priekšlikums paredz, ka ECB pilnā apjomā uzsāks īstenot savas uzraudzības pilnvaras 2014.gada 1. martā vai 12 mēnešus pēc regulas spēkā stāšanās.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm