Personu datu apstrāde

  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija apstrādā fizisko personu datus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. No 2018. gada 25. maija tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tiesību aktos noteikto uzdevumu izpilde, ko veic sabiedrības interesēs vai, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Personu datu kategorijas

Personas dati var tikt vākti no pašas personas, finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, sadarbības partneriem saskaņā ar likumos vai līgumos noteikto, kā arī no publiskiem reģistriem.

Personas datu kategorijas, kuras tiek apstrādātas, ir:

  • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums vai gads, personu apliecinošā dokumenta dati, izglītības un profesionālās darbības dati.
  • Kontaktinformācija, piemēram, adrese (t.sk. produkta piegādes adrese), tālruņa numurs, e-pasta adrese.
  • Ar finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības nodrošināšanu saistītā informācija, kas var atsevišķos gadījumos iekļaut  personu datus .
  • Iesniegumos, kurus saņem Finanšu un kapitāla tirgus komisija, sniegtā informācija (tajā skaitā pēc personas pašas iniciatīvas sniegtā informācija un dokumenti).

Tiesību aktos noteikto funkciju īstenošanai iespējama plašāka datu apstrāde, piemēram, lai nodrošinātu klienta izpēti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomas tiesību aktu prasībām.

Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek apstrādāti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijas sistēmās un tos apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieki vai tās pilnvarotās personas savu darba pienākumu izpildei.

Datu saņēmēji ārpus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas:

Institūcijas un sadarbības partneri (tajā skaitā finanšu sektora uzraudzības institūcijas, Eiropas Centrālā banka, Latvijas Banka, tiesībsargājošās institūcijas u.c.) tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Datu apstrādes vieta, datu glabāšana un aizsardzība

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ). Atsevišķos gadījumos personu dati var tikt nosūtīti ārpus ES/EEZ tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija personas datus apstrādā un glabā tikai tik ilgi, ciktāl tas nepieciešams tiesību aktos noteikto funkciju izpildei un ciktāl glabāšanas periods ir pamatots ar normatīvajiem aktiem. Lai dati tiktu aizsargāti no nesankcionētas piekļuves, neatļautas apstrādes vai izpaušanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas, datu aizsardzības nodrošināšanai tiek īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi.

Datu subjektu tiesības

  • Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saņemt informāciju, vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija apstrādā konkrētās personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem. Taču jāņem vērā, ka jebkura informācija, kas tiek apstrādāta finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzdevumu veikšanai, ir ierobežotas pieejamības informācija, tādējādi saskaņā ar tiesību aktos noteikto tā netiek sniegta un atklāta.
  • Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir nepilnīgi vai nepareizi.
  • Iesniegt sūdzības Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses.

Kontaktinformācija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Kungu iela 1, Rīga, Latvija
LV-1050
Jautājumus par datu aizsardzības jautājumiem aicinām sūtīt uz epastu: datu.aizsardziba@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!