Personas datu apstrāde

Personas datu pārzinis – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK), adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: +371 6777 800, e-pasts: fktk@fktk.lv. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: datu.aizsardziba@fktk.lv.

Personas datu apstrādes mērķis – nodrošināt FKTK tīmekļa vietnē ievietoto jaunumu izsūtīšanu personām, kuras pieteikušās šim pakalpojumam.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – datu subjekta piekrišana.

Personas datu kategorijas – identifikācijas dati – datu subjekta norādītā e-pasta adrese.

Personu datu saņēmēji – FKTK un SIA “Mailigen”, kas nodrošina pakalpojuma funkcionalitāti.

Personas datu aizsardzība – FKTK aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un FKTK saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus – apstrādes sistēmu un pakalpojumu nepārtraukta konfidencialitāte, integritāte, pieejamība un noturība; ugunsmūris un citi aizsardzības pasākumi atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija – Latvijas Republika.

Datu glabāšana – personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr ir spēkā FKTK klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei un pēc FKTK klienta piekrišanas atsaukšanas, viņa personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības – datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, atrakstoties no jaunumu saņemšanas no FKTK tīmekļa vietnes. Datu subjektiem ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi FKTK, pieprasīt FKTK piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību. Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm