KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts) ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem 

  • Sadaļa:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0653&from=EN 

Regulas labojumi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0031.01.LAV&toc=OJ:L:2017:120:TOC 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm