EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanŐu instrumentos un finanŐu lĞgumos vai ieguldĞjumu fondu darbĞbas rezultātu mĆrĞŐanai, un ar kuru groza DirektĞvu 2008/48/EK, DirektĞvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm