Par apdrošināšanas brokeru pārskatu sagatavošanu

  • Sadaļa:

Par apdrošināšanas brokeru pārskatu sagatavošanu

1. Vispārīgā informācija

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeri un citas dalībvalsts vai ārvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeru filiāles (tālāk tekstā kopā – apdrošināšanas brokeri) pārskatus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā arī – Komisija) iesniedz saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.05.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 101 “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” (pieejami interneta vietnē).

Apdrošināšanas brokeris atbilstoši minēto noteikumu 4. un 6. punktā noteiktajam sagatavo un iesniedz pārskatus (tālāk tekstā – pārskats), kas sastāv no:

• Bilances pārskata;

• Peļņas vai zaudējumu aprēķina;

• Saistību no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības aprēķina;

• Naudas līdzekļu aprēķina;

• Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības darbības pārskata.

Pārskatu sagatavo un iesniedz 30 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām:

• pārskatus par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam iesniedz līdz 30. jūlijam;

• pārskatus par periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim iesniedz līdz pārskatam sekojošā gada 30. janvārim.

2. Ieteikumi pārskatu sagatavošanai un iesniegšanai

2.1. pirms pārskatu aizpildīšanas atkārtoti iepazīties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.05.2019. normatīvajos noteikumos Nr. 101 “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” noteiktajām prasībām;

2.2. reģistrētajiem lietotājiem pārskatu sagataves XLS (Excel) faila formātā ir pieejamas Datu ziņošanas sistēmā: https://dati.fktk.lv/. Pieejas tiesību iegūšana ir aprakstīta sadaļā “Piekļuves tiesību iegūšana Datu ziņošanas sistēmai (DZS sistēma)”;

2.3. XML failu izveidei no XLS (Excel) faila jāizmanto dators ar Windows operētājsistēmu. Macintosh (Apple MacBook) datorā XML failu izveide no XLS (Excel) faila nav iespējama;

2.4. pārskatus jāiesniedz DZS sistēmā, pievienojot XML failus attiecīgajās DZS sistēmā norādītajās vietās (piemēram, Bilances pārskatu iesniedz, pievienojot DZS sistēmā sagatavoto Bilances pārskata XML failu utt.);

2.5. pirms XML failu pievienošanas DZS sistēmā jāpārliecinās, ka fails satur visu informāciju, kas ir norādīta XLS (Excel) failā. Ja konstatē, ka fails nesatur XLS (Excel) failā norādīto informāciju, tad, iespējams, XLS (Excel) failā ir veiktas neatļautas darbības, piemēram, izdzēstas rindas vai kolonnas, nav aizpildīta visa pārskatā obligāti norādāmā informācija. Risinājums šādai problēmai ir aizpildīt datus jaunā XLS (Excel) faila sagatavē;

2.6. kā pārskata sagatavotājs jānorāda persona, kura ir kompetenta skaidrot pārskatā atspoguļotos datus, un jānorāda aktuāla un precīza pārskata sagatavotāja kontaktinformācija;

2.7. summas pārskatā jānorāda veselos skaitļos;

2.8. sagatavojot pārskatus par periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim, ir jāpārliecinās, ka pārskatos ir atspoguļota informācija par apdrošināšanas brokera darbību laika periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim;

2.9. Saistību no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības aprēķinā, naudas līdzekļu aprēķinā un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības darbības pārskatā, lai papildinātu ar jaunām rindām, tās XLS (Excel) failā jāveido, spiežot pogu “Jauna rinda”. Ja nepieciešams dzēst kādu rindu, tad to jāveic ar pogu “Dzēst”;

2.10. pēc pārskatu iesniegšanas DZS sistēmā ir jāpārliecinās, vai ir saņemta DZS sistēmas automātiskā elektroniskā pasta vēstule par attiecīgā pārskata saņemšanu, un rūpīgi jāiepazīstas ar vēstules saturu. Ja tajā ir norādītas pārskatos pieļautās kļūdas, tās ir nepieciešams izlabot un attiecīgos pārskatus iesniegt atkārtoti minēto noteikumu 16. punktā noteiktajā termiņā. Nav nepieciešams iesniegt atkārtoti pārskatus, kuros kļūdas nav konstatētas.

3. Papildus informācija par atsevišķu pārskatu sagatavošanu

3.1. Bilances pārskats
• pozīcijas 12221 un 12222 jāaizpilda atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.05.2019. normatīvo noteikumu Nr. 101 “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” 8.3. un 8.4. punktā noteiktajām prasībām. Šo abu pozīciju kopsumma nav pozīcijas 12220 summa;
• pozīcijā 12222 jāatspoguļo apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas prēmijas apmērs, ietverot komisijas daļu, par kuru veikts norēķins ar apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju līdz pārskata perioda beigām;
• pozīcijā 24400 jāatspoguļo parādi pret apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem pārskata perioda beigās atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 14. panta pirmās daļas 4. punktā noteiktajām prasībām, ņemot vērā parāda rašanās laiku, nevis rēķina saņemšanas datumu;
• rūpīgi aizpildīt pozīcijas no 23100 līdz 23600 (ilgtermiņa kreditori) un pozīcijas no 24100 līdz 24600 (īstermiņa kreditori), lai nekļūdītos un īstermiņa kreditoru summas nenorādītu ilgtermiņa kreditoru pozīcijās vai otrādi;
• bilances pārskata XLS (Excel) faila pelēkās šūnas nav jāaizpilda un tajās nav jānorāda pozīciju kopsummas.

3.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
• pozīcijā 200 “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas izmaksas” jāatspoguļo Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 42. panta otrajā un trešajā daļā un 43. panta otrajā daļā norādīto izmaksu kopsumma;
• pozīcijā 400 “Pārējās izmaksas” ir jānorāda izmaksas, kuras nav ietvertas pozīcijā 200;
• pozīcijā 600 “Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu” norāda uzņēmumu ienākuma nodokli, ja tāds ir jāmaksā;
• peļņas vai zaudējumu aprēķina XLS (Excel) faila pelēkās šūnas nav jāaizpilda un tajās nav jānorāda pozīciju kopsummas.

3.3. Saistību no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas aprēķins
• apdrošināšanas brokera saistības ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas prēmijas bez komisijas apmēra, izņemot, ja savstarpējā līgumā ar apdrošinātāju vai pārapdrošinātāju ir noteikts, ka brokeru sabiedrības saistības ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas prēmija pilnā apmērā;
• kolonnā “Saistības pret apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem un citiem kreditoriem APIL 31. panta otrās daļas izpratnē” nav jāatspoguļo saistības par nesaņemtajām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas prēmijām;
• ja nav saistību pret apdrošinātājiem vai pārapdrošinātājiem, tad saistību aprēķina XLS (Excel) faila sagatave ir jāaizpilda šādi: “Apdrošinātājs, pārapdrošinātājs u. c. kreditori” vietā ir jānorāda domuzīme “–” un abās kolonnās, kurās ir jānorāda saistību apmērs, ir jānorāda nulles;
• Saistību no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas aprēķinā jānorāda pilns aktuālais apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja nosaukums. Ja apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs ir mainījis nosaukumu pārskata perioda ietvaros saistību aprēķinā ir jānorāda aktuālais apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja nosaukums.

3.4. Naudas līdzekļu aprēķins
• jānorāda visi kredītiestādēs atvērtie naudas konti, tajā skaitā arī depozītu vai krājkonti, norādot tos zem attiecīgā konta veida: atsevišķie naudas konti vai saimnieciskie konti;
• šūnā “Pēc pārskata perioda iemaksāts atsevišķajā naudas kontā, euro” nav jāuzrāda visu naudas līdzekļu, kas ir kontos un kasē, kopsumma;
• ja ir vairākas skaidras naudas kases, tad pozīcijā “Nauda kasē” ir jānorāda visās kasēs kopsummā esošais naudas atlikums, atspoguļojot sadalījumā pa valūtām (EUR, USD u.c.).

3.5. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas darbības pārskats
• jāatspoguļo izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas valsts kods, jo, nenorādot kodu, pārskatu nevarēs iesniegt DZS sistēmā;
• pozīcijā “Izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas valsts kods” atbilstoši minēto noteikumu 12.5. punktā noteiktajām prasībām jāatspoguļo informācija par valsti (divu burtu valsts kods), kurā ir sniegti apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumi;
• jāatspoguļo parakstītajai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijai atbilstošais komisijas apmērs;
• jānorāda pilns aktuālais apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja nosaukums. Ja apdrošinātājs vai pārapdrošinātājs ir mainījis nosaukumu pārskata perioda ietvaros, jānorāda aktuālais apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja nosaukums.

4. Piekļuves tiesību iegūšana Datu ziņošanas sistēmai (DZS sistēma)

Lai pārskatu iesniegtu Komisijai apdrošināšanas brokerim ir nepieciešamas pieejas tiesības Datu ziņošanas sistēmai: https://dati.fktk.lv/

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.10.2008. normatīvie noteikumi Nr. 146 “Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi” (tālāk tekstā – Noteikumi Nr. 146) nosaka kārtību, kādā, lietojot Datu ziņošanas sistēmu (interneta vietne https://dati.fktk.lv), Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tiek nosūtīti elektroniski sagatavotie pārskati un cita informācija. Noteikumi nosaka arī kārtību, kādā iegūst piekļuves tiesības Datu ziņošanas sistēmai. Noteikumi Nr. 146 un iesnieguma forma ir pieejama Komisijas mājas lapā.

Lai saņemtu piekļuves tiesības DZS sistēmai apdrošināšanas brokerim nepieciešams aizpildīt noteikumu Nr. 146 1. pielikumu (iesniegumu), to parakstīt un tā oriģinālu nosūtīt Komisijai.

Jautājumu gadījumā par iesnieguma aizpildīšanu vai pieejas tiesību DZS sistēmai atjaunošanu (piemēram, aizmirsusies parole vai lietotāja vārds) nepieciešams sazināties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulējošo prasību un statistikas departamenta Statistikas un analīzes daļas statistiķi Jutu Freimani, tālr. 67774854, elektroniskais pasts: juta.freimane@fktk.lv

5. Pārskatu iesniegšana Datu ziņošanas sistēmā

Pārskatus DZS sistēmā ir jāiesniedz šādi: “Pievienot dokumentu –> Pusgada –> 20xx (attiecīgais pārskata gads) –> x. pusgads (attiecīgais pusgads: 1. vai 2.)”

Pārskatu iesniedz tikai XML faila formātā. XML faila izveide no XLS (Excel) faila ir parādīta Prezentācijā (skatīt sadaļu “Prezentācija par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Komisijai”). Citā formātā sagatavotu pārskatu DZS sistēmā noteiktajā vietā iesniegt nav iespējams, sistēma to nepieņems.

DZS sistēmā norādītais 1. pusgads aptver periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam un 2. pusgads aptver periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Iesniedzot pārskatu DZS sistēmā, nepieciešams rūpīgi pārliecināties un norādīt pareizo pārskata periodu, par kuru tiek iesniegts pārskats.

Ja ir šaubas, vai iesniegtais pārskats ir veiksmīgi saņemts, nepieciešams sazināties ar Komisiju.

Jautājumu gadījumā par pārskatu aizpildīšanu un iesniegšanu sazināties ar Komisijas Uzraudzības departamenta Apdrošināšanas daļas uzraudzības ekspertu Ingu Puriņu (67774905, Ingus.Purins@fktk.lv) vai galveno uzraudzības ekspertu Māri Bisenieku (67774869, Maris.Bisenieks@fktk.lv).

6. Prezentācija par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Komisijai

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā