Par Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.2 panta ceturtās daļas piemērošanu

  • Sadaļa:

Par Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.2 panta ceturtās daļas piemērošanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija), veicot normatīvajos aktos noteikto apdrošinātāju uzraudzības funkciju, tajā skaitā, izskatot sūdzības par apdrošinātāju darbību, ir konstatējusi, ka praksē Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.2 panta ceturtā daļa tiek interpretēta un piemērota atšķirīgi.

Ņemot vērā minēto, Komisija, lai nodrošinātu vienotu attieksmi pret apdrošinājuma ņēmējiem, apdrošinātajiem vai personām, kurām ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu (tālāk tekstā – Klienti), izskatot to saņemtās sūdzības par apdrošinātājiem, uzskata par nepieciešamu sniegt savu viedokli par Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.2 panta ceturtās daļas piemērošanu.

Saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.2 panta ceturto daļu apdrošinātājam vai dalībvalsts apdrošinātājam, kas sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ir pienākums izskatīt Klienta rakstveida prasījumu par apdrošināšanas līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu un sniegt rakstveida motivētu atbildi ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saņemšanas.

Ņemot vērā faktu, ka praksē visbiežāk Klients vēršas pie apdrošinātāja ar prasījumu, ja apdrošinātājs ir pieņēmis lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, kuram Klients nepiekrīt, Komisija turpmāk sniedz viedokli par minētās normas piemērošanu šādos gadījumos.

Ja apdrošinātājs ir pieņēmis un nosūtījis Klientam lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un Klients, kuru neapmierina minētais lēmums, ir iesniedzis apdrošinātājam prasījumu, Komisija uzskata, ka, lai nodrošinātu Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.2 panta ceturtās daļas prasību izpildi, apdrošinātājam 30 dienu laikā ir jāsniedz Klientam atbilde, norādot:

1) ka apdrošinātāja pieņemtais lēmums, par kuru saņemts prasījums, ir galīgs un tas netiks no apdrošinātāja puses pārskatīts, izņemot gadījumus, kad tiks konstatēti jaunatklāti apstākļi, kuri var ietekmēt pieņemtā lēmuma saturu;

2) apdrošināšanas līgumā noteikto strīdu izskatīšanas kārtību, t.sk., Klienta tiesības uz pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanu;

3) citu informāciju, ko apdrošinātājs uzskata par nepieciešamu.

Komisija ir konstatējusi, ka praksē apdrošinātāji pēc lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu saņem atkārtotus Klienta prasījumus par apdrošināšanas līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Iesniegumu likuma 7. panta pirmās daļas 5. punktu (regulējums, kurš tiek piemērots tiesiskajām attiecībām starp privātpersonu un valsts iestādi) iestāde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas, ja atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies, Komisija uzskata, ka, nodrošinot samērīguma ievērošanu, minētais princips būtu attiecināms arī uz gadījumiem, kad apdrošinātājs ir saņēmis atkārtotu Klienta prasījumu, t.i., Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.2 panta ceturtā daļa nav piemērojama, ja apdrošinātājs jau ir sniedzis atbildi uz saņemto prasījumu, ietverot Komisijas šajā viedoklī norādīto informāciju, un atkārtoti saņemtais prasījums nesatur jaunus apstākļus, kuri var ietekmēt pieņemtā lēmuma saturu.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!