Biežāk uzdotie jautājumi

  • Sadaļa:

VISPĀRĪGI JAUTĀJUMI

Kam ārvalstu bankas filiāle sūta ziņojumu, kas minēts Eiropas Komisijas Deleģētās regulas Nr. 149/2013 12. panta ceturtajā daļā?
Atbilde: Bankas reģistrācijas valsts (Home Member State) uzraudzības iestādei.

Kur ir noteikta atbildība par EMIR un pakārtotajos normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu?
Atbilde: Finanšu instrumentu tirgus likuma 148. panta 14. daļa nosaka sankcijas par EMIR prasību neievērošanu.

Vai un ar kādu tiesību aktu Latvijā patlaban ir iecelta kompetentā institūcija, kurai ir tiesības un pienākums uzraudzīt EMIR prasību izpildi?
Atbilde: Par tādu institūciju ir noteikta Finanšu un kapitāla tirgus komisija saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta 1.1 daļas 6. punktu.

IETVARS

Finanšu instrumenti
1) Vai ir jāziņo par darījumiem, kas tiek slēgti tā dēvētās FOREX maržinālās tirdzniecības ietvaros?
2) Vai ir iespējams secināt, ka uz iebūvētiem atvasinātiem finanšu instrumentiem (embedded derivatives) neattiecas EMIR ziņošanas prasības?
Atbilde:
1) Minētie darījumi pēc būtības ir finanšu līgums par valūtas kursu starpību, kas ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK (MiFID) 1. pielikuma C sadaļas 9. punktā minēts finanšu instruments. Finanšu instrumentu tirgus likumā tie ir minēti 3. panta pirmās daļas 4. punkta “i” apakšpunktā. Ņemot vērā minēto un EMIR 2. panta 5. punktu un 9. pantu, par šādiem darījumiem ir jāziņo.
2) Jāskatās, kas tas ir par finanšu instrumentu kopumā. Piemēram, obligācija ar iebūvēto put option nav atvasināts līgums; nav pareizi iebūvēto daļu – put option – atdalīt no instrumenta un piemērot tam EMIR.

ZIŅOŠANA

pre-LEI izmantošana
1) Ja banka atbilstoši EMIR prasībām ziņo darījumu reģistriem par ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu darījumiem ar ārpus ES reģistrētu juridisko personu (saskaņā ar ESMA skaidrojumu ārpus ES reģistrētajai personai pašai nav jāziņo), vai šādai ārpus ES reģistrētai personai ir obligāti jāiegūst juridiskās personas pagaidu identifikators (pre-LEI)? Ja šāda prasība nepastāv, kā šādā gadījumā būtu aizpildāms ziņojums (identifikatora lauki)?
2) Vai un kā bankai jāziņo darījumu reģistriem, ja otra darījuma puse līdz 2014. gada 12. februārim nav ieguvusi pre-LEI?
Atbilde:
Tas, ka personai nav pre-LEI, nebūtu jāizmanto kā pamats neziņošanai par darījumiem. Ziņojums būtu jānosūta paredzētajā termiņā, bet par ID ziņošanas vajadzībām būtu jāizmanto tāds identifikators, kāds patlaban ir bankas rīcībā.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieskatā tiem klientiem, kuri lietderības apsvērumu dēļ (piem., veic darījumus ļoti reti, t.i., vienu līdz trīs reizes gadā, vai iepriekš veica regulāri, ja atvasināta līguma pamatā bija EUR/LVL valūtas pāris) nav saņēmuši pre-LEI, par ID būtu izmantojams Latvijas Republikas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja kods, ja tāda nav – cits nacionāla mēroga identifikators.

Ja otrai darījuma pusei (piem., finanšu iestādei) ir BIC kods, bet nav pre-LEI, vai pieļaujama ziņošana darījumu reģistriem, norādot ziņojuma identifikatora laukā tikai BIC kodu?
Atbilde: Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieskatā ir pieļaujams lietot BIC kodu.

Ja banka ziņo par darījumiem ar partneri – ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, kas rīkojas ar tā pārvaldījumā esoša fonda (nav juridiska persona) līdzekļiem, vai šādam fondam jāiegūst atsevišķs pre-LEI?
Atbilde: Fonds ir kontrahents . Līdz ar to fondam būtu jāsaņem pre-LEI.

Vai ir kāds minimālais apjoms (slieksnis) atvasināto instrumentu darījumiem (piem., swap, forward, futures), kuru pārsniedzot iestājas ziņošanas pienākums? Vai situācija atšķiras, ja runa ir par finanšu vai nefinanšu uzņēmumu?
Atbilde: Nē, tāds slieksnis nav noteikts. Saskaņā ar EMIR 9. pantu visiem uzņēmumiem ir jāziņo par jebkuru atvasināto līgumu.

Kādu darījumu reģistru izvēlēties ziņojumu nosūtīšanai? Kādai ir jābūt darījumu reģistra novērtēšanas procedūrai?
Atbilde: Jums ir iespēja izvēlēties vienu no ESMA reģistrā norādītajiem darījumu reģistriem (trade repository).
Sk. http://www.esma.europa.eu/page/Registered-Trade-Repositories.
EMIR neparedz prasības darījumu reģistra novērtēšanas procedūrai. Katrs uzņēmums ņem vērā due diligence praksi, ko tas īsteno darījumu partneru izvēlei, kas var ietvert arī jautājumu par sadarbību, komunikāciju, informācijas sistēmu saderību u.c. jautājumu izpēti.

Vai ir jāziņo arī par biržā noslēgtiem atvasinātiem līgumiem?
Atbilde: Jā. Saskaņā ar EMIR 9.1. pantu ir jāziņo par visiem atvasinātiem līgumiem, tostarp par biržā noslēgtiem.

Vai bankai ir pienākums ziņot klienta vietā par klienta darījumiem?
Atbilde: Nē, tādu pienākumu EMIR neparedz. Banka var ziņot klienta vietā par darījumu tikai, ja klients banku ir pilnvarojis. Pretējā gadījumā sanāks ziņojumu dublēšana, no kā ir mērķis izvairīties.

Ziņošanas lauki
1) kur var iepazīties ar produkta identifikatoriem (unique product identifier (UPI)), par kuriem tiek runāts Eiropas Komisijas Deleģētajā regulā Nr. 148/2013 (tabula Nr. 2)?
2) UTI (Unique Trade Identifier) – viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai nodrošinātu darījumu ziņošanu TR ir UTI ģenerēšana un apmaiņa. Atsaucoties uz 12.11.2013. ISDA publicēto dokumentu “Best Practice Approach to Global Unique Trade Identifiers (UTI)”, UTI sastāv no UTI prefix un Transaction Identifier. Kā UTI prefix var izmantot pre-LEI koda 7.–16. zīmi, bet Transaction Identifier jāsastāv no, maksimums, 32 zīmēm (sākumā ietverot nulles). Vai atbilstoši EMIR prasībām ir pieļaujama šāda UTI veidošanas principa lietošana? Kādiem būtu jābūt Transaction Identifier veidošanas principiem? Vai tos var veidot pēc UTI ģenerējošās darījuma puses ieskatiem? Nosakot UTI ģenerējošo darījuma pusi, uzsvars tiek vērsts uz tirgus prakses nosacījumiem. Iepriekš minētajā ISDA dokumentā (skat. 9. lpp.) ir norādīts, ka, piemēram, IRS darījumos UTI jāģenerē fiksētās likmes maksātājam, tomēr parādās norāde par savstarpējas vienošanās iespējamību. Vai ir zināmi noteikti ģenerējošās puses izvēles nosacījumi, vai arī tirgus dalībniekiem pirms darījuma veikšanas vai, noslēdzot līgumu, savstarpēji jāvienojas?
3) Saistībā ar UTI praktisko apmaiņu dokumentā tiek pieļauta iespēja, ka UTI netiek laicīgi saņemts no UTI ģenerējošās darījuma puses. Šādā gadījumā ISDA piedāvā iespēju reģistrēt darījumu ar pagaidu UTI, kas pēc vienotā UTI saņemšanas tiek nomainīts. Vai šāda darījumu ziņošanas pieeja ir atbilstoša EMIR prasībām?
4) Vai ir noteikti standarti, kādi UTI datu apmaiņas kanāli ir jāizmanto kā, piemēram, noteikti lauki SWIFT ziņojumos?
Atbilde
1) Patlaban nav vispār atzītas UPI izveidošanas sistēmas. ESMA dokumentā “EMIR jautājumi un atbildes”  ir norādīts, ka tādā gadījumā saskaņā ar Eiropas Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 1247/2012 pielikuma 2. tabulas 1. punktu būtu jāizmanto pagaidu klasifikācija.
2) Patlaban darbojas pušu vienošanās princips. Tas izriet no EK Deleģētās regulas Nr. 148/2013 pielikuma (Table 2: Common data, 8. lauks): ja nav Unique Trade ID agreed at the European level, puses vienojas savā starpā par UTI. Svarīgi, lai darījums (abas puses) tiek ziņots ar vienu un to pašu UTI, lai šo darījumu varētu atpazīt (piemēram, ja katra puse ziņo savam TR).
Informācijai varam pateikt, ka pašlaik ESMA skata jautājumu par UTI veidošanas principiem. Tiklīdz lēmums tiks pieņemts, šī atbilde tiks precizēta.
3) Šāda pieeja nav pretrunā ar EMIR, ja puses laikus nav apmainījušās ar UTI, – būtiski ir, ka tiek ievērots ziņošanas termiņš, bankai būtu jāziņo ar pagaidu trade ID un pēc tam, tiklīdz ir pieejams UTI, jānosūta modifikācija iepriekšējam ziņojumam.
4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rīcībā nav informācijas, ka būtu noteikti UTI apmaiņas kanāli.

Vēlamies precizēt par ETD (Exchange Traded Derivatives) reporting:
ESMA atbildē uz otro jautājumu 57.–58. lpp. (
http://www.esma.europa.eu/system
/files/2013-1959_qa_on_emir_implementation.pdf) ir noradīts, ka “In the particular case of an investment firm that is not a counterparty to a derivative contract and it is only acting on the account of and on behalf of a client, by executing the order in the trading venue or by receiv-ing and transmitting the order, such firm will not be deemed to be a counterparty to the contract and will not be expected to submit a report under EMIR”.
Vai mēs pareizi saprotam – ja bankai nav tiešās piekļuves noteiktai tirdzniecības vietai un banka rīkojas caur saviem kontrahentiem, pārstāvot klientu darījumā, tad par šādiem darījumiem bankai nav jāziņo darījumu reģistram?
Atbilde:
Vēršam uzmanību, ka ESMA paskaidrojumā akcents ir likts uz to, ka sabiedrība šajā gadījumā nav darījuma puse. Šis ir nosacījums, kuram izpildoties bankai kā brokerim, kas maršrutē klienta rīkojumu vai izpilda to biržā, nav jāsūta attiecīgs ziņojums darījumu reģistram.

RISKA MAZINĀŠANAS PASĀKUMI

Savlaicīga apstiprināšana
EMIR 11. panta pirmās daļas “a” punkts nosaka, ka ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma noteikumi darījuma pusēm jāapstiprina savlaicīgi.

Vai bankai apstiprinājums no klienta puses būtu jāsaņem kā klienta tiešs apstiprinājums darījumam (parakstīts vai tieši akceptēts), vai arī ir pieņemams, ka klients ir apstiprinājis darījumu, ja nav sniedzis iebildumus par to (“negative affirmation”)? Vai pusēm par šāda principa ievērošanu (“negative affirmation”) būtu jāvienojas līgumā, vai arī ir pietiekami ar norādi darījuma apstiprinājuma tekstā?
Atbilde:
Termins “apstiprinājums” ir definēts Eiropas Komisijas 19.12.2012. Deleģētās Regulas Nr. 149/2003 1. panta “c” punktā (apstiprinājums ir darījuma pušu piekrišanas visiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma noteikumiem dokumentēšana).
Tādējādi, lai ievērotu prasības apstiprināšanai, pusēm ir jānodibina tāda piekrišana visiem darījuma noteikumiem, kas ir līgumiski saistoša. Jautājumā apskatītajā situācijā būtiskākais ir, ka banka un klients pirms darījumu veikšanas ir līgumiski vienojušies par to, ka, ja klients noteiktā laikā neiebilst pret bankas nosūtītajā darījuma apstiprinājumā minētiem darījuma noteikumiem, tiek uzskatīts, ka klients šos darījuma noteikumus ir apstiprinājis (“negative affirmation”).

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
67 774 800
E-pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!