Paziņojums par nozīmīgu līdzdalību: jautājumi un atbildes

  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija sagatavojusi jautājumus un atbildes par paziņojumiem par nozīmīgu līdzdalību. Jautājumos un atbildēs norādītais attiecas uz tām akciju sabiedrībām (emitentiem), kuru emitētās akcijas ir iekļautas tirdzniecībai regulētājā tirgū Latvijā.

Kas ir nozīmīga līdzdalība?

Nozīmīga līdzdalība ir tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 5 un vairāk procentus no emitenta balsstiesīgā kapitāla.

Kas ir tieša un netieša līdzdalība?

Tieša līdzdalība ir līdzdalība, kas veidojas no personai tieši piederošajām akcijām. Piemēram, ja personai pieder AS “Emitents” akcijas, kas veido 7.8% no kopējām AS “Emitents” akcijām, tad personai ir tieša līdzdalība AS “Emitents” 7.8% apmērā.

Netieša līdzdalības ir līdzdalība kas veidojas, kad persona var izmantot balsstiesības no citai personai piederošajām akcijām. Piemēram:

  • persona ir saņēmusi pilnvaru pēc saviem ieskatiem izmantot balsstiesības no citai personai piederošajām 7.8% AS “Emitents” akcijām
  • personai pieder uzņēmums, kuram pieder 16.4% no AS “Emitents” akcijām, tad personai ir netieša līdzdalība AS “Emitents” 16.4% apmērā, jo šī persona kontrolē uzņēmumu, kuram pieder AS “Emitents” akcijas.

Gadījumi, kad veidojas netiešā līdzdalība ir noteikti Finanšu instrumentu tirgus likuma 8. pantā.

Kādos gadījumos ir jāsniedz paziņojums par līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu?

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. pantam persona paziņo par savu balsstiesību īpatsvaru, kad akciju iegūšanas, atsavināšanas, pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas vai kādu citu notikumu rezultātā tas sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 90 vai 95 procentiem.

Pienākums attiecas gan uz tieša veida, gan netieša veida līdzdalību.

Kur ir noteikts paziņošanas pienākums par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu?

Pienākums paziņot par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu ir noteikts Finanšu instrumentu tirgus likuma D sadaļas IV nodaļā “Nozīmīgas līdzdalības iegūšana”.

Kādā termiņā ir jāiesniedz paziņojums par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu?

Paziņojums akciju sabiedrībai (emitentam) un vienlaikus arī FKTK iesniedzams četru darba dienu laikā.

Precīzāk termiņš noteikts Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.3 pantā, proti, ka tas iesniedzams nekavējoties, taču ne vēlāk kā četru tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, kad persona:

1) uzzina par balsstiesību iegūšanu vai atsavināšanu vai iespēju tās izmantot vai arī, ņemot vērā apstākļus, tai būtu bijis jāuzzina par to neatkarīgi no dienas, kurā balsstiesību iegūšana vai atsavināšana vai balsstiesību izmantošanas iespēja stājas spēkā. Šā punkta izpratnē uzskatāms, ka persona par balsstiesību iegūšanu, atsavināšanu vai iespēju tās izmantot uzzina ne vēlāk kā divu tirdzniecības dienu laikā pēc darījuma dienas;

2) tiek informēta par tādu notikumu, kura rezultātā personas balsstiesību īpatsvars sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par šā likuma 61.panta pirmajā vai otrajā daļā noteikto balsstiesību īpatsvaru.

Kam ir jāiesniedz paziņojums par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu?

Paziņojumu iesniedz gan akciju sabiedrībai (emitentam), gan FKTK.

Vai paziņojuma ir noteikta forma/veidlapa?
Kādā valodā ir jāsniedz paziņojums?

Paziņojumu var sniegt latviešu un angļu valodā.

Latviešu valodā izmanto veidlapu, kura apstiprināta ar FKTK 22.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 245 “Normatīvie noteikumi par Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās paziņojumiem par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu izmantojamās veidlapas apstiprināšanu”.

Paziņojumam angļu valodā izmantojama Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) apstiprinātā standarta veidlapā.

Vai ir jāziņo par līdzdalības izmaiņām, ja tieša veida līdzdalības kļūst par netieša veida līdzdalību, nemainoties līdzdalības apmēram?

Jā, ja mainās nozīmīgas līdzdalības veids no tiešas un netiešas līdzdalības veidu, tad ir jāsniedz paziņojums par tiešas līdzdalības zaudēšanu un netiešas līdzdalības iegūšanu.

Piemēram, persona sev piederošās 7.8% AS “Emitents” akcijas iegulda sava jaundibinātā uzņēmuma SIA “A Investīcijas” pamatkapitālā. Attiecīgi personai ir pienākums ziņot par tiešās līdzdalības zaudēšanu AS “Emitents” zem 5%, SIA “A Investīcijas” ir pienākums ziņot pat tiešas līdzdalības iegūšanu AS “Emitents” 7.8% apmērā un personai ir pienākums ziņot par netiešas līdzdalības iegūšanu AS “Emitents” 7.8% apmērā.

Finanšu instrumentu tirgus likuma 62. panta septītajā daļā ir paredzēts atbrīvojums SIA “A Investīcijas” ziņot par tiešo līdzdalību, ja persona paziņo par netiešo līdzdalību, kuru tā ieguvusi ar SIA “A Investīcijas” starpniecību.

Aizpildot paziņojuma par nozīmīgu līdzdalību veidlapu, kā datums, kurā balsstiesīgo akciju īpatsvars sasniedza, pārsniedza vai kļuva mazāks par Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto īpatsvaru, jānorāda tas datums, kurā akcijas tika pārskaitītas no personas finanšu instrumentu konta uz jaundibinātā uzņēmuma finanšu instrumentu kontu.

Vai jāsniedz paziņojums, ja nozīmīga līdzdalība iegūta publiskajā apgrozībā neesošajām (slēgtajām) akcijām?

Jā, ja personai pieder emitenta akcijas, kuras nav publiskajā apgrozībā esošās akcijas, t.i., ir tā sauktās slēgtās emisijas akcijas, Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktais pienākums par paziņojuma sniegšanu par nozīmīgu līdzdalību ir jāpilda, jo arī slēgtās emisijas akcijas dod balsstiesības emitenta akcionāru sapulcē.

Kurš datums norādāms, kā līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas datums?

Attiecībā uz publiskajā apgrozībā esošajām akcijām tiešā veida līdzdalība ir iegūta vai zaudēta ar dienu, kad akcijas ir ieskaitītas, vai norakstītas no personas finanšu instrumentu konta. Piemēram, ja persona iegūst līdzdalību biržā noslēgta darījuma rezultātā, tad kā līdzdalības iegūšanas dienu norāda nevis darījuma datumu, bet norēķinu datumu (datums, kad akcijas ieskaitītas kontā). Arī tad, ja personas civiltiesiskā kārtībā vienojas, ka pārdevējs pārdos un pircējs pirks emitenta akcijas, personām attiecībā par paziņošanu par nozīmīgu līdzdalību ir jāvadās no Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktā un jāņem vērā tas datums, kad viena persona akcijas iegūst, bet otra atsavina.

Attiecībā uz publiskajā apgrozībā neesošajām akcijām, jeb tā sauktajām slēgtajām akcijām tiešā veida līdzdalība ir iegūta vai zaudēta, kad veiktas izmaiņas emitenta akcionāru reģistrā (saskaņā ar Komerclikuma 234. panta pirmajā daļā noteikto, akcionāru reģistra vešanu nodrošina valde).

Netiešās līdzdalības iegūšanas gadījumā norāda, piemēram, datumu, kad izsniegta pilnvara, vai noslēgts līgums, vai iegūta kontrole pār uzņēmumu, kuram ir tieša nozīmīga līdzdalība emitentā.

Vai jāsniedz paziņojums, ja nozīmīga līdzdalība iegūta no mantojumā saņemtām akcijām?

Jā, personai ir pienākums ziņot par mantojuma rezultātā iegūto nozīmīgo līdzdalību akciju sabiedrības (emitenta) pamatkapitālā. Paziņojuma pienākums iestājas dienā, kad akcijas ieskaitītas personas finanšu instrumentu kontā, vai veiktas attiecīgas izmaiņas akcionāru reģistrā.

Ja mantinieki ir vairāki, un akcijas tiks sadalītas starp vairākiem mantiniekiem, katrs no mantiniekiem izvērtē, vai tas akcijas iegūst kādā no Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem īpatsvariem, un attiecīgs paziņojums jāsniedz tiem mantiniekiem, kuri līdzdalību iegūst 5% un vairāk procentu apmērā.

Vai jāsniedz paziņojums, ja nozīmīga līdzdalība iegūta no dāvinājumā saņemtām akcijām?

Jā, personai ir pienākums ziņot par dāvinājumā saņemtajām akcijām, kas veido nozīmīgu līdzdalību akciju sabiedrības pamatkapitālā. Paziņojuma pienākums iestājas dienā, kad akcijas ieskaitītas personas finanšu instrumentu kontā, vai veiktas attiecīgas izmaiņas akcionāru reģistrā.

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!