Par ieguldījumu fondu klasifikāciju attiecībā uz pensiju plāna un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumiem

  • Sadaļa:

Par ieguldījumu fondu klasifikāciju attiecībā uz pensiju plāna un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija saņēma jautājumu par ieguldījumu fondu klasifikāciju un norāda turpmāk minēto:

Komisija norāda, ka Latvijas normatīvajos aktos nav paredzēta ieguldījumu fondu klasifikācija, izņemot iedalījumu atvērtajos un slēgtajos ieguldījumu fondos. Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas ieguldījumu fondu statistikas rokasgrāmatu, kas sagatavota, balstoties uz Eiropas Centrālās bankas izdoto Regulu ECB/2007/8 par ieguldījumu fondu aktīvu un saistību statistikas datiem, dalībvalstīs tiek pielietota atšķirīga ieguldījumu fondu klasifikācija pēc ieguldījumu objektiem. Viens no šādas klasifikācijas veidiem ir ex-ante princips, kas paredz, ka tajās valstīs, kurās nacionālie tiesību akti neparedz ieguldījumu fondu klasifikāciju pēc ieguldījumu objektiem, šo ieguldījumu objektu novērtējumu veic atbilstoši ieguldījumu fonda prospektā vai tam pielīdzināmā dokumentā noteiktajiem ieguldījumu objektiem. Tādējādi minētais princips paredz, ka, veicot ieguldījumu fonda klasifikāciju, tiek vērtēta šī fonda ieguldījumu politika atbilstoši pamatdokumentos noteiktajam, nevērtējot fonda faktiski veiktos ieguldījumus. Šāda pieeja, vērtējot ieguldījumu fondus, tiek pielietota arī Latvijā. Vienlaikus jāatzīmē, ka minētā pieeja ir iestrādāta arī Komisijas 14.09.2007. normatīvo noteikumu Nr. 125 “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi” 4. pielikuma “Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata” 3. sadaļā, kurā ietverts skaidrojums “t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros”, neparedzot nekādus papildu nosacījumus.

Ievērojot iepriekš minēto, Komisija norāda, ka sabiedrībai ir jāvērtē katrs ieguldījumu fonds individuāli, balstoties uz ieguldījumu fonda prospektā vai tam pielīdzināmā dokumentā noteiktajiem ieguldījumu objektiem. Līdz ar to neatkarīgi no fonda klasifikācijas atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem kā vērtēšanas kritērijs tiek prasīta konkrētā ieguldījuma objekta, piemēram, kapitāla vērtspapīru, esamība minētā fonda politikā. Minēto novērtēšanu veic fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs, ievērojot Valsts fondēto pensiju likumā noteiktos noteikumus. Veicot minēto novērtēšanu, fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs rīkojas kā gādīgs un rūpīgs saimnieks un vienīgi ieguldījumu plāna dalībnieku interesēs, kā arī ievēro piesardzības principus, kas nodrošina riska samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši ieguldījumu plāna noteikumiem.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā