Par Kredītiestāžu likuma 172. panta pirmās daļas piemērošanu attiecībā uz pensiju plāna un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem

  • Sadaļa:

Par Kredītiestāžu likuma 172. panta pirmās daļas piemērošanu attiecībā uz pensiju plāna un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem

Ar 26.02.2009. likumu, kas stājās spēkā 25.03.2009., ir izdarīti grozījumi Kredītiestāžu likuma (tālāk tekstā – likums) 172. panta pirmajā daļā, kas nosaka papildu regulāciju attiecībā uz privāto pensiju fondu pensiju plānu un valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu līdzekļiem un kas būtu jāņem vērā, veicot noguldījumus kredītiestādē.

Atbilstoši veiktajiem grozījumiem likuma XII nodaļā “Kredītiestāžu manta maksātnespējas procesa laikā” 172. panta pirmā daļa ir izteikta šādā redakcijā:

“(1) Kredītiestādes mantas sarakstā iekļauj noguldījumus un procentus par tiem, bet neiekļauj citu kredītiestādes turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu un valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu, privāto pensiju fondu pensiju plānu līdzekļus, pensiju plānos un apdrošināšanas līgumos noteikto saistību izpildei paredzētos līdzekļus, ja šis nosacījums minēts noguldījumu līgumā, un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda līdzekļus.”

Minētās normas mērķis ir ieviest papildu aizsardzību privāto pensiju fondu pensiju plānu un valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu līdzekļiem, kas ir noguldīti kredītiestādē. Lai nerastos domstarpības attiecīgās normas piemērošanā, noguldījumu līgumā ir jāiekļauj nosacījums, ka tie ir privātā pensiju fonda attiecīgā pensiju plāna vai valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāna līdzekļi.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā