Par likuma “Par privātajiem pensiju fondiem” 10. panta grozījumiem

  • Sadaļa:

Par likuma normu piemērošanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) vēlās vērst pensiju fondu uzmanību, ka kopš 28.05.2009. spēkā ir likuma “Par privātajiem pensiju fondiem” (turpmāk – likums) 10. panta grozījumi, saskaņā ar kuriem minētais pants tika papildināts ar jaunu astoto daļu. Atbilstoši minētajai likuma normai pensiju fondam pirms individuālās vai kolektīvās dalības līguma noslēgšanas ir pienākums iepazīstināt potenciālo pensiju plāna dalībnieku vai darba devēju ar pensiju plāna noteikumiem, īpaši izskaidrojot uz dalībnieku attiecināto atskaitījumu apmēru, dalības izbeigšanas nosacījumus un papildpensijas kapitāla izmaksas kārtību.

Komisija norāda, ka likuma 10. panta astotās daļas būtība ir pievērst potenciālā dalībnieka uzmanību norādītajai informācijai, tai skaitā tam, ka minētais produkts ir ilgtermiņa papildpensijas uzkrājums, ko apliecina likuma 23. panta pirmajā daļā noteiktā prasība pensiju fondiem, ieguldot pensiju plāna līdzekļus, īstenot tādu ieguldījumu politiku, kas nodrošina pensiju plāna dalībnieku papildpensijas pieaugumu ilgākā laikposmā. Tikai ievērojot minēto, tiks nodrošināts 23. panta pirmās daļas otrajā teikumā noteiktais pensiju fonda pienākums rīkoties kā gādīgam un rūpīgam saimniekam un vienīgi pensiju plāna dalībnieku interesēs.

Papildus jānorāda, ka likums uzliek pienākumu privātajam pensiju fondam iepazīstināt potenciālo dalībnieku vai darba devēju ar likuma 10. panta astotajā daļā noteikto informāciju, paskaidrojot dalībniekam, kādi tieši atskaitījumi un kādā apmērā tiks veikti atbilstoši konkrētā pensiju plāna nosacījumiem, kā arī paskaidrojot, kādi ir dalības pensiju plānā izbeigšanas nosacījumi un kāda ir papildpensijas kapitāla izmaksas kārtība.

Komisija lūdz pensiju fondus pārliecināties, ka visi pensiju fonda darbinieki, kam deleģētas tiesības slēgt individuālās vai kolektīvās dalības līgumus vai gadījumos, kad šis pakalpojums ir deleģēts ārpakalpojuma sniedzējam, ārpakalpojuma sniedzēja darbinieki ir informēti un ievēro likumā noteiktās prasības, kā arī nodrošināt pierādījumus tam, ka potenciālie dalībnieki vai darba devēji ir iepazīstināti ar likuma 10. panta astotajā daļā noteikto informāciju, saņemot parakstu par to, ka tiem ir izskaidrota noteiktā informācija.

Turpmāk, ja privātais pensiju fonds nevarēs uzrādīt potenciālā dalībnieka vai darba devēja parakstītu apliecinājumu, ka tam ir izskaidrota likuma 10. panta astotajā daļā noteiktā informācija, Komisija uzskatīs, ka likuma 10. panta astotās daļas prasība nav pienācīgi ievērota. Ņemot vērā, ka atbilstoši minētā likuma noteiktajai jēgai un būtībai minētais produkts nav paredzēts pensijas vecuma dalībniekiem, pensiju fondam šādiem potenciālajiem dalībniekiem būtu īpaši jāizskaidro dalības pensiju plānā nosacījumi, ievērojot likuma 10. panta astotajā daļā norādīto.

Komisija vērš pensiju fondu uzmanību uz to, ka saskaņā ar likuma 28. panta 5.3 daļā noteikto Komisijai ir tiesības likuma prasību neievērošanas gadījumā piemērot likumā noteiktās sankcijas.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā