Pamata informācija

  • Sadaļa:

Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, nosaka, ka kompetentajai iestādei ir jāatklāj noteikta satura informācija, lai iekšējais kredītiestāžu tirgus darbotos efektīvāk un iedzīvotājiem tiktu nodrošināta atbilstoša pārredzamība. Atklātajai informācijai vajadzētu būt pietiekamai, lai varētu salīdzināt dažādu dalībvalstu kompetento iestāžu piemērotās pieejas.

Šajā mājaslapas sadaļā Finanšu un kapitāla tirgus komisija publicē un nodrošina piekļuvi informācijai, sadalot tās saturu četrās daļās:

  • normatīvo aktu prasības;
  • izvēles iespēju īstenošana un rīcības brīvība;
  • uzraudzības pārbaudes un novērtējuma process;
  • apkopotie statistikas dati.

Papildu informācija:
Pārskats par citu Eiropas Savienības dalībvalstu uzraudzības iestāžu publiskoto informāciju pieejams Eiropas Banku iestādes mājaslapā: https://www.eba.europa.eu/supervisory-convergence/supervisory-disclosure.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/912 (2019. gada 28. maijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tās informācijas formātu, struktūru, satura uzskaitījumu un ikgadējās publicēšanas datumu, kura kompetentajām iestādēm jāizpauž saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 650/2014 (2014. gada 4. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tās informācijas formātu, struktūru, satura uzskaitījumu un ikgadējās publicēšanas datumu, kura kompetentajām iestādēm jāizpauž saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (Dokuments attiecas uz EEZ).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (Dokuments attiecas uz EEZ).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ).

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!