Banka pārtrauc sadarbību

  • Sadaļa:

Banka nevēlas turpināt sadarbību ar mani, slēgs kontu. Ko darīt šādā situācijā?

Šādā gadījumā rīcība ir atkarīga no konkrētās situācijas. Ir būtiski izprast apstākļus, kas ir bankas rīcības pamatā, proti, kāpēc ir pieņemts lēmums par sadarbības pārtraukšanu, kā arī jāizprot esošā situāciju attiecībā uz pakalpojuma pieejamību, proti, vai tiek slēgts nodrošinājuma konts, kas ir vienīgais personas konts, vai tiek slēgts viens no kontiem un personai arī citās bankās ir konti, kurus var izmantot ikdienas vajadzībām, vai arī tiek slēgts pamatkonts.

Banka var pārtraukt sadarbību ar personu un slēgt kontu vairākos gadījumos, piemēram:

  • ja tiek pārkāptas normatīvo aktu prasības, tai skaitā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības,
  • ja persona nepilda saistības pret banku, kas ir ietvertas savstarpēji noslēgtajos līgumos,
  • ja mainās bankas darbība vai/un politika, banka var noteikt, ka tā neapkalpos noteiktas kategorijas klientus, jo nav gatava pārvaldīt ar šo klientu kategoriju saistītos riskus,
  • ja banka nonāk finansiālās grūtībās un izbeidz pastāvēt u.c.

Gadījumos, kad personai tiek slēgts norēķinu konts un tai nav konta citās bankās, fiziskai personai, kas ir Eiropas Savienības rezidents, kā arī personai, kurai nav uzturēšanās atļaujas, bet kuras izraidīšana no Latvijas nav iespējama, ir tiesības uz pamatkontu saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu. Papildu informāciju par pamatkontu, tā nodrošinātajiem pakalpojumiem un tiesībām uz pamatkontu lasiet skaidrojošā materiālā FKTK tīmekļvietnē.

Ja uzskatāt, ka bankas rīcība, pārtraucot darījuma attiecības un slēdzot kontu, ir nepamatota, jums ir vairākas iespējas.

  • Tas ir civiltiesisks strīds, un jums ir tiesības savu tiesību aizskārumu risināt tiesā atbilstoši Civilprocesa likuma 1. pantam, kas nosaka, ka katrai fiziskai un juridiskai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā.
  • Jums ir arī tiesības risināt strīdu ar banku ārpustiesas strīdu izšķiršanas kārtībā, iesniedzot sūdzību Latvijas Finanšu nozares asociācijas ombudam.
  • Aizpildot sūdzības veidlapu, varat vērsties FKTK. Jāņem vērā, ka FKTK nav tiesīga iejaukties bankas un personas, kas ir bankas klients, savstarpējās civiltiesiskajās attiecībās, taču FKTK atbilstoši sūdzībā iesniegtajai informācijai pārbauda bankas darbību un personas sniegto informāciju izmanto uzraudzības vajadzībām, kā arī nepieciešamības gadījumā veic mediatora lomu starp personu un banku.
  • Jums ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!