Emitenti

  • Sadaļa:

Emitenti ir personas, kuru pārvedami vērtspapīri (akcijas, obligācijas, parādzīmes, hipotekārās ķīlu zīmes) tiek publiski piedāvāti sabiedrībai vai kuru vērtspapīri tiek tirgoti regulētajos tirgos, t.i., biržās.

Publiskais piedāvājums

Publiskais piedāvājums ir jebkura veida un ar jebkuriem līdzekļiem izdarīts paziņojums sabiedrībai, ar kuru sniedz pietiekamu informāciju par piedāvājuma noteikumiem un piedāvājamajiem vērtspapīriem, lai ļautu ieguldītājam lemt par minēto vērtspapīru iegādāšanos vai parakstīšanos uz tiem.

1. Kādos gadījumos jāsagatavo prospekts un jāsaņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) atļauja publiskā piedāvājuma izteikšanai?

1. Ja publiskais piedāvājums tiek izteikts par pārvedamiem vērtspapīriem, par kuriem kopējā samaksa Eiropas Savienībā 12 mēnešu laikā ir lielāka nekā 1 000 000 euro.

2. Ja publiskais piedāvājums tiek izteikts par pārvedamiem vērtspapīriem, par kuriem aprēķinātā kopējā samaksa Eiropas Savienībā 12 mēnešu laikā ir no 1 000 000 līdz 8 000 000 euro un netiek prasīta paziņošana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK, (tālāk tekstā – Prospektu regula) 25. pantu, publiskā piedāvājuma izteicējs var nesagatavot Prospektu regulā minēto prospektu. Šādā gadījumā publiskā piedāvājuma izteicējs sagatavo un publicē piedāvājuma dokumentu saskaņā ar FKTK normatīvajiem noteikumiem.

Emitents vai publiskā piedāvājuma izteicējs neatkarīgi no pārvedamu vērtspapīru emisijas apjoma vai Prospektu regulā noteiktajiem izņēmumiem var sagatavot prospektu arī brīvprātīgi.

2. Kādos gadījumos nav jāsagatavo prospekts un nav jāsaņem FKTK atļauja publiskā piedāvājuma izteikšanai?

1. Vērtspapīru piedāvājumam, kas attiecas tikai uz kvalificētiem ieguldītājiem.

2. Vērtspapīru piedāvājumam, kas katrā dalībvalstī attiecas uz mazāk nekā 150 fiziskām vai juridiskām personām, kuras nav kvalificēti ieguldītāji.

3. Vērtspapīru piedāvājumam, kurā vienas vienības nominālvērtība ir vismaz 100 000 euro.

4. Vērtspapīru piedāvājumam, kas attiecas uz ieguldītājiem, kuri katrs ikvienā atsevišķā piedāvājumā iegūst vērtspapīrus par kopējo samaksu vismaz 100 000 euro apmērā.

5. Citos Prospektu regulas 1. panta 4. punktā noteiktajos gadījumos.

Minētos izņēmumus var kombinēt, piemēram, tikai kvalificētiem ieguldītājiem vai fiziskajām personām, ja iegulda vismaz 100 000 euro.

Vērtspapīru iekļaušana regulētajā tirgū

1. Kādos gadījumos jāsagatavo prospekts un tas jāapstiprina FKTK?

Vērtspapīru iekļaušanai regulētajā tirgū ir jāsagatavo prospekts un tas jāapstiprina FKTK neatkarīgi no pārvedamu vērtspapīru emisijas apjoma.

2. Kādos gadījumos nav jāsagatavo prospekts un tas nav jāapstiprina FKTK?

 Prospektu regulas 1. panta 5. punktā noteiktajos gadījumos.

Prospekts

Kas jāņem vērā, sagatavojot prospektu?

1. Prasības prospekta sagatavošanai noteiktas Prospektu regulā.

2. Prasības prospekta formātam un saturam noteiktas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/980 (2019. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004 (tālāk tekstā – Prospekta satura regula).

3. Prasības par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā noteiktas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/979 (2019. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā, prospektu publicēšanu un klasificēšanu, vērtspapīru reklāmām, prospekta papildinājumiem un paziņojumu portālu un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 382/2014 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/301.

4. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnes “Par informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar Prospektu regulu”.

5. Iekļaujot prospektā informāciju par riska faktoriem, jāņem vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnes “Par riska faktoriem saskaņā ar Prospektu regulu”.

6. Valodas lietošana:

a) ja publiskais piedāvājums tiks izteikts tikai Latvijā, prospektu sagatavo latviešu valodā;

b) ja publiskais piedāvājums tiks izteikts Latvijā un kādā no dalībvalstīm, prospektu sagatavo angļu valodā, pievienojot kopsavilkuma tulkojumu latviešu valodā un tās valsts valodā, kurā vēl tiks izteikts publiskais piedāvājums;

c) ja pārvedamu vērtspapīru iekļaušana regulētajā tirgū tiek lūgta Latvijā, prospektu sagatavo latviešu valodā.

Atļaujas saņemšana un prospekta apstiprināšana

Lēmumu par atļauju izteikt publisko piedāvājumu un par prospekta apstiprināšanu pieņem FKTK.

Kas nepieciešams, lai saņemtu atļauju un apstiprinātu prospektu?

1. Publiskā piedāvājuma gadījumā

Lai saņemtu atļauju izteikt publisko piedāvājumu, emitents vai publiskā piedāvājuma izteicējs iesniedz FKTK iesniegumu, kuram pievieno:

1) divus prospekta oriģināleksemplārus un prospekta tekstu meklēšanai piemērotā elektroniskā veidā;

2) publiskā piedāvājuma izteicēja lēmumu par attiecīgo pārvedamu vērtspapīru emisiju un publisko piedāvājumu, ja publiskā piedāvājuma izteicējs ir juridiskā persona;

3) savstarpēju atsauču sarakstu, kurā norādīta informācija, kur prospektā atrodama Prospekta satura regulas pielikumā prasītā informācija;

4) informāciju par kontaktpersonu, ar kuru FKTK darbinieki var sazināties saistībā ar iesniegtā prospekta izskatīšanu.

Dokumentus elektroniskā veidā nosūta uz FKTK e-pasta adresi fktk@fktk.lv.

2. Vērtspapīru iekļaušanas regulētajā tirgū gadījumā

Lai apstiprinātu prospektu, emitents vai persona, kas lūdz pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū, iesniedz FKTK iesniegumu, kuram pievieno:

1) divus prospekta oriģināleksemplārus un prospekta tekstu meklēšanai piemērotā elektroniskā veidā;

2) emitenta pilnvarotas pārvaldes institūcijas lēmumu par attiecīgo pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā tirgū;

3) savstarpēju atsauču sarakstu, kurā norādīta informācija, kur prospektā atrodama Prospekta satura regulas pielikumā prasītā informācija;

4) informāciju par kontaktpersonu, ar kuru FKTK darbinieki var sazināties saistībā ar iesniegtā prospekta izskatīšanu.

Dokumentus elektroniskā veidā nosūta uz FKTK e-pasta adresi fktk@fktk.lv.

Kādā termiņā FKTK izskata saņemto iesniegumu?

FKTK iesniegumu par atļauju publiskā piedāvājuma izteikšanai vai prospekta reģistrācijai izskata un lēmumu pieņem 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

Ja publiskais piedāvājums ir saistīts ar pārvedamiem vērtspapīriem, ko emitē emitents, kura pārvedami vērtspapīri nav iekļauti regulētā tirgū un kurš iepriekš nav izteicis publisko piedāvājumu par pārvedamiem vērtspapīriem, FKTK ir tiesīga iesnieguma izskatīšanas termiņu pagarināt līdz 20 darba dienām.

Kontaktinformācija

Tālrunis 67774819 un 67774941 – par jautājumiem, kas saistīti ar atļaujas saņemšanu, prospekta apstiprināšanu un prospekta sagatavošanu.

Tālrunis 67774825 un 67774827 – par jautājumiem, kas saistīti ar finanšu informācijas iekļaušanu prospektā.

 

Normatīvie akti un vadlīnijas

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71.

2. Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/980 (2019. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004.

3. Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/979 (2019. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā, prospektu publicēšanu un klasificēšanu, vērtspapīru reklāmām, prospekta papildinājumiem un paziņojumu portālu un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 382/2014 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/301.

4. Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1272 (2020. gada 4. jūnijs), ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2019/979, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā, prospektu publicēšanu un klasificēšanu, vērtspapīru reklāmām, prospekta papildinājumiem un paziņojumu portālu.

5. Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1273 (2020. gada 4. jūnijs), ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2019/980, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū.

6. Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/528 (2020. gada 16. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā dokumenta minimālo informācijas apjomu, kurš jāpublicē, lai saņemtu atbrīvojumu no prospekta, saistībā ar pārņemšanu, ko īsteno ar apmaiņas piedāvājumu, apvienošanos vai sadalīšanu

7. Finanšu instrumentu tirgus likums.

8. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnes “Par riska faktoriem saskaņā ar Prospektu regulu”

9. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnes “Par informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar Prospektu regulu”

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!