Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji

 • Sadaļa:

Kā iegūt darbības atļauju?

Darbības atļaujas iegūšana ir regulēts process, kurā jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un uzsākt darbību pēc atļaujas saņemšanas.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumus ir tiesīga sniegt juridiskā persona, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) izsniegtu darbības atļauju saskaņā ar Regulu Nr. 2020/1503.

Kolektīvā finansēšana ir alternatīva finansējuma veids jaunuzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Kolektīvā finansēšana ir nozīmīga starpniecība, kad kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, pašam neuzņemoties saistības, vada sabiedrībai pieejamu digitālu platformu, lai savestu kopā potenciālos ieguldītājus vai aizdevējus ar uzņēmumiem, kas meklē finansējumu. Šāds finansējums izpaužas kā aizdevumi vai ieguldījumi uzņēmuma kapitālā.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanā ir iesaistīti trīs veidu dalībnieki:

 • projekta īpašnieks, kas ierosina finansējamo projektu,
 • ieguldītāji, kas finansē ierosināto projektu,
 • kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, kas tiešsaistes platformā saved kopā projekta īpašniekus un ieguldītājus.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja kvalifikācijas prasības:

 • pārvaldē iesaistītajām personām ir atbilstoša izglītība un pieredze, lai pārvaldītu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju;
 • personām, kas iesaistītas pārvaldībā, un kapitāldaļu turētājiem, kuri tur 20% vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir laba reputācija un nav sodāmības saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 12. panta trešās daļas prasībām;
 • pašu kapitāla nodrošināšana vismaz no 25 000 eiro apmērā vai kapitāla prasības (ceturtā daļa no fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem iepriekšējā gadā) apmērā, ja tā ir lielāka par 25 000 eiro, vai apdrošināšanas polise, vai pašu kapitāla un apdrošināšanas polises kombinācija.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumus saskaņā ar Regulu Nr. 2020/1503 nepiemēro:

 • kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem, kas tiek sniegti projektu īpašniekiem, kuri ir patērētāji;
 • kolektīvās finansēšanas piedāvājumiem ar kopējo atlīdzību, kura pārsniedz 5 000 000 eiro 12 mēnešu laikposmā. Pārsniedzot noteikto limitu finansēšanas piedāvājuma izteikšana, jāorganizē saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām;
 • komercdarbībai, kas saistīta ar kredīta devēju izsniegto kredītu kredītprasību tirdzniecību tīmekļa platformās. Šādai komercdarbībai jāsaņem ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes darbības atļauja. Skatīt papildu informāciju par citu finanšu tirgus dalībnieku licencēšanu (https://www.fktk.lv/licencesana/).

Darbības atļaujas iegūšanas process sastāv no vairākiem posmiem.

 1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai.
 2. Pieteikuma iesniegšana.
 3. Pieteikuma izvērtēšana.
 4. Darbības atļaujas saņemšana.

Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, piesakieties konsultācijai! Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi fktk@fktk.lv vai zvanot pa tālruni +371 67 774 800.

1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: iepazīšanās posms, kurā FKTK organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma dalībniekiem un amatpersonām,
 • sagatavo vispārīgu informāciju par kapitāla finansējuma veidu un naudas līdzekļu izcelsmi,
 • sagatavo informāciju par plānoto komercdarbības modeli: pakalpojumu sniegšanas kārtība, maksājumu plūsmas organizēšana, klienti, valstis, kurās pakalpojums tiks sniegts,
 • uzsāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara FKTK

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu,
 • veic sākotnējo komercdarbības projekta un procedūru novērtēšanu,
 • izvērtē, vai iespējams turpināt atļaujas iegūšanas procesu,
 • sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Kas jāņem vērā?

Iesniedzamie dokumenti:

 • dalībnieku un amatpersonu CV;
 • pakalpojuma un tā sniegšanas apraksts;
 • vispārīga informācija par plānoto kapitāla finansējuma veidu un naudas līdzekļu izcelsmi.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu FKTK nodrošina bez maksas.

2. Pieteikuma iesniegšana

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz darbības atļaujas saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • Iesniedz pilnībā aizpildītu pieteikumu un visu nepieciešamo informāciju, dokumentus saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 12. panta prasībām un darbības atļaujas saņemšanas regulatīvi tehniskajiem standartiem,
 • saņem informāciju no FKTK par darbības atļaujas pieteikuma izskatīšanas procesa uzsākšanu vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā,
 • sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus

Ko dara FKTK

 • 25 darba dienu laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek uzsākta),
 • ja pieteikums ir nepilnīgs, FKTK nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst,
 • ja pieteikums ir pilnīgs, FKTK nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju, ka tiek uzsākta darbības atļaujas pieteikuma izskatīšana,
 • FKTK nozīmē projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Kas jāņem vērā?

 • Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot FKTK piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi!
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu)!

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Iesniedzamie dokumenti izriet no Regulas Nr. 2020/1503 12. panta prasībām un darbības atļaujas saņemšanas Regulatīvi tehniskajiem standartiem (RTS). Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (European Securities and Markets Authority, ESMA) ir pabeigusi RTS izstrādi un publicējusi to gala projekta versiju, kas vēl ir jāapstiprina Eiropas Komisijai, taču pieteikuma iesniegšanai aicinām izmantot RTS pielikumā pievienotās veidlapas projektu. Tas pašlaik pieejams tikai angliski, taču varat to aizpildīt arī latviski.

1. Juridiska persona iesniedz pieteikumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas saņemšanai. Pieteikumu sagatavo atbilstoši RTS prasībām.

2. Pieteikumam jāpievieno:

2.1. darbības programma, kurā izklāstīts apraksts par plānotajiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu veidiem un kolektīvās finansēšanas platformas darbību, tostarp norādot, kur un kā tiks tirgoti kolektīvās finansēšanas piedāvājumi;

2.2. apraksts par pārvaldības kārtību un iekšējiem kontroles mehānismiem, ar ko nodrošina regulas ievērošanu, tostarp riska pārvaldības un grāmatvedības procedūras;

2.3. apraksts par IT  sistēmām, resursiem un procedūrām datu apstrādes sistēmu kontrolei un aizsardzībai;

2.4. apraksts par operacionālajiem riskiem un to pārvaldīšanas procedūrām;

2.5. apraksts par prudenciālajiem aizsardzības pasākumiem saskaņā ar Regulas 11. pantu (tostarp finanšu prognozes turpmākajiem trīs gadiem);

2.6. pierādījumi tam, ka tiek ievēroti prudenciālie aizsardzības pasākumi saskaņā ar Regulas 11. pantu;

2.7. apraksts par darbības nepārtrauktības plānu, kurā, ņemot vērā raksturu, apjomu un sarežģītību kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem, ir noteikti pasākumi un procedūras, ar ko nodrošina, ka gadījumā, ja potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs izbeidz darbību, ar esošajiem ieguldījumiem saistīto kritiski svarīgo pakalpojumu sniegšana netiek pārtraukta un līgumi starp potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem tiek pareizi pārvaldīti;

2.8. to fizisko personu identitātes apliecinošie dokumenti, kuras ir atbildīgas par potenciālā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pārvaldību;

2.9. CV un soda reģistra izziņas no tām valstīm, kurās personas, kas atbildīgas par potenciālā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pārvaldību, un attiecībā uz kapitāldaļu turētājiem, kuri tur 20% vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir veikušas komercdarbību. Papildus iesniedz informāciju, kas apliecina pārvaldes personu izglītību un ka minētajām personām ir pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze, kas nepieciešama, lai pārvaldītu potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju;

2.10. apraksts par iekšējiem noteikumiem, kuru mērķis ir nepieļaut, ka personas, kas minētas Regulas 8. panta 2. punktā, kā projektu īpašnieki iesaistās piedāvātajos kolektīvās finansēšanas pakalpojumos;

2.11. apraksts par ārpakalpojumu izmantošanas kārtību;

2.12. apraksts par procedūrām klientu sūdzību izskatīšanai;

2.13. apraksts par maksājumu plūsmas organizēšanas kārtību, iekļaujot apstiprinājumu par to, vai potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir iecerējis pats vai ar trešās personas starpniecību sniegt maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366, vai izmantojot kārtību saskaņā ar regulas 10. panta 5. punktu;

2.14. apraksts par procedūrām, ar ko pārbauda ieguldījumu pamatinformācijas lapā ietvertās informācijas pilnīgumu, pareizību un skaidrību;

2.15. apraksts par procedūrām attiecībā uz ieguldījumu limitiem, kas noteikti Regulas 21. panta 7. punktā minētajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem.

Izmaksas (projekta versija – gala izmaksas tiks apstiprinātas ar nacionālo likumu)

2500 eiro par darbības atļaujas saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu (jāmaksā brīdī, kad tiek oficiāli iesniegts pieteikums).

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

Trīs mēneši no apstiprinājuma, ka pieteikums ir pilnīgs un FKTK uzsāk pieteikuma izvērtēšanu. Pieteikuma izskatīšanas termiņš var tiks pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu.

3. Pieteikuma izvērtēšana

Pieteikuma izvērtēšana: FKTK veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz FKTK papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar FKTK norādēm.
 • Piedalās FKTK organizētajās sanāksmēs

Ko dara FKTK

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu, saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Kas jāņem vērā?

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai!
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus!
 • Aicinām FKTK rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

4. Darbības atļaujas saņemšana

Darbības atļaujas saņemšana: FKTK pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt darbības atļauju un uzsākt darbību saskaņā ar komercdarbības plānu.
 • Noformē lietotājus FKTK Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar FKTK un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara FKTK

 • Sagatavo lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju mājaslapā un nosūta lēmumu ESMA.

Kas jāņem vērā?

 • Iepazīstieties ar FKTK sniegto informāciju par piekļuvi Datu ziņošanas sistēmai!
 • Iepazīstieties ar informāciju, kas saistīta ar darbības pārskatu sniegšanas prasībām un kārtību!
 • Sagatavojieties uzsākt darbību saskaņā ar apstiprināto komercdarbības plānu un procedūrām!

Izmaksas

Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav papildu izmaksas, kas saistītas ar atļaujas saņemšanu.

5. Uzraudzība pēc darbības atļaujas saņemšanas

Uzraudzība: FKTK veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši Regulas Nr. 2020/1503 prasībām.

Ko dara uzņēmējs

 • Sniedz atbildes uz FKTK pieprasījumiem,
 • sagatavo pārskatus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,
 • ziņo FKTK par izmaiņām darbības atļaujas saņemšanai izsniegtajos dokumentos,
 • ziņo FKTK par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas kārtības izmaiņām,
 • ziņo par būtiskiem incidentiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas gaitā,
 • iepazīstas ar FKTK nozīmēto uzņēmuma kuratoru.

Ko dara FKTK

 • Nozīmē uzņēmuma kuratoru,
 • vērtē uzņēmuma darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām,
 • pieprasa papildu informāciju par uzņēmuma darbību un tās rādītājiem,
 • izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju,
 • sadarbojas ar EVTI saistībā ar uzraudzības jautājumiem.

Kas jāņem vērā?

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar FKTK nozīmēto kuratoru!
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju!
 • Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par izmaiņām darbības atļaujas saņemšanai iesniegtajos dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai dalībnieku izmaiņu gadījumā!

Izmaksas (projekta versija – gala izmaksas tiks apstiprinātas ar nacionālo likumu)

Pēc reģistrācijas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā uzņēmums FKTK darbības finansēšanai maksā 4000 eiro gadā un papildus līdz 1,4% (ieskaitot) gadā no bruto ieņēmumiem, bet ne vairāk kā 100 000 eiro gadā.

Darbības atļaujas iegūšanas process

""

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

FKTK speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus.

Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Lūdzam iepriekš pieteikties, lai vienotos par pieņemšanas laiku: fktk@fktk.lv, +371 67 774 800.

Noderīga informācija

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!